Hírek Amerikai hirek Rend­őrök agyon­lőt­ték az Anti­fát, aki meg­öl­te Trump-támogatóját

Rend­őrök agyon­lőt­ték az Anti­fát, aki meg­öl­te Trump-támogatóját

Csü­tör­tök este az FBI és a Mars­hals Ser­vi­ce bűn­ül­dö­zői lelőt­ték az ezút­tal is fegy­vert vise­lő Micha­el Forest Rei­no­ehl radi­ká­lis bal­ol­da­li anti­fa akti­vis­tát, aki még múlt szom­ba­ton, Port­land­ben meg­gyil­kol­ta a Trump-pár­ti Aaron „Jay” Dani­el­sont. Előt­te még nyi­lat­ko­zott a gyil­kos, közölve:

egy­ál­ta­lán nem bán­ja, hogy meg­öl­te a hiva­tal­ban lévő ame­ri­kai elnö­köt támo­ga­tó férfit.

Köz­ben Biden Ken­os­há­ban arról beszélt, hogy sze­rin­te őt (is) lelő­nék, ha az adóz­ta­tá­si ter­ve­i­ről érte­kez­ne. A demok­ra­ta jelölt a külö­nös nyi­lat­ko­za­tá­ra nem adott magya­rá­za­tot, ebből arra lehet követ­kez­tet­ni, hogy elfe­lej­tet­te mon­da­ni­va­ló­ját, ami a demen­cia egy újabb jele.

Az ore­go­ni Port­land­ben augusz­tus 29-én össze­csap­tak a radi­ká­lis bal­ol­da­li­ak a jobb­ol­da­li­ak­kal, és a zavar­gás köz­ben lelőt­tek egy fehér fér­fit, a 39 éves Aaron „Jay” Dani­el­sont, aki Donald Trumpot támo­gat­ta.

A fér­fi bele­halt a sérü­lé­sé­be, ami­nek egyes radi­ká­lis bal­ol­da­li akti­vis­ták kife­je­zet­ten örül­tek Egy feke­te nő pél­dá­ul „fasisz­tá­nak” minő­sí­tet­te a halottat.

Az áldo­zat­ról kide­rült, hogy a ruhá­ján rend­őr­pár­ti Blue Lives Mat­ter jel­zést viselt, vala­mint hogy a Pat­ri­ot Pra­yer nevű jobb­ol­da­li szer­ve­ze­tet támogatta.

A meg­gyil­kolt fér­fi­ról Trump elnök is meg­em­lé­ke­zett a közös­sé­gi oldalán.

Új vide­ók is meg­je­len­tek a lövöl­dö­zés­ről, amely alap­ján azt gya­nít­ják, hogy elő­re eltervezték.

A gyil­kos­ság­gal jelen­leg a radi­ká­lis bal­ol­da­li, egyéb­ként fehér Micha­el Forest Rei­no­ehl-t gya­nú­sít­ják.
A fér­fi Ins­ta­gram-olda­lán ráadá­sul az olvas­ha­tó, hogy ő magát „100 szá­za­lék­ban anti­fá­nak” tart­ja. A bejegy­zést júni­us 16-án tet­te közzé.

A Fox News leg­fris­sebb infor­má­ci­ói alap­ján Micha­el Forest Reinoehl‑t csü­tör­tök este, a Washing­ton állam­be­li Lacey nevű kis­vá­ros­ban, nem túl messze Seatt­le-től, ható­sá­gi intéz­ke­dés köz­ben lelőt­ték az őt üldö­ző FBI és Mars­hals Ser­vi­ce beosztottjai.

Az Asso­ci­a­ted Press (AP) hír­ügy­nök­ség­nek az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um egyik magas ran­gú tiszt­vi­se­lő­je meg­erő­sí­tet­te ezt az érte­sü­lést. Hoz­zá­tet­ték, hogy

a fér­fi 48 éves volt és radi­ká­lis bal­ol­da­li anti­fa aktivista. 

Pén­te­ki reg­ge­li kom­mü­ni­ké­jé­ben a Mars­hals Ser­vi­ce közöl­te, hogy a port­lan­di rend­őr­ség elfo­ga­tó paran­csa értel­mé­ben vet­ték üldö­ző­be és lőt­ték le Micha­el Forest Reinoehl‑t. A ható­sá­gi intéz­ke­dést azzal indo­kol­ták, hogy a gya­nú­sí­tott­nál fegy­ver volt, és a koráb­bi tapasz­ta­la­tok alap­ján fenn­állt annak a veszé­lye, hogy rájuk fog lőni. Aaron „Jay” Dani­el­son gyil­ko­sa a hely­szí­nen meghalt. 

Csü­tör­tök dél­előtt Micha­el Forest Rei­no­ehl inter­jút adott a Demok­ra­ta Párt éppen aktu­á­lis irány­vo­na­lát köve­tő, így jelen­leg radi­ká­lis bal­ol­da­li­nak mond­ha­tó VICE Newsnak.

Don­ovan Far­ley újság­író kér­dé­sé­re vála­szol­va azt mondta,

egy­ál­ta­lán nem bán­ja, hogy lelőt­te a Trum­pot támo­ga­tó Dani­el­sont, mert sze­rin­te a fér­fi nem volt ártat­lan, és ő csak egy barát­já­nak akart segí­te­ni, aki össze­tű­zés­be keve­re­dett a későb­bi áldozattal.

A gyil­kos nyi­lat­ko­za­tá­nak némi­leg ellent­mond, hogy a ható­sá­gok sze­rint Dani­el­son nem volt bün­te­tett elő­éle­tű, ellen­tét­ben Rei­no­ehl­lal. Az inter­jú­ban még kiemel­te, hogy 48 éves és van két gyer­me­ke, véle­mé­nye alap­ján pedig üldö­zik őt a rendőrök.

A ható­sá­gok közöl­ték a gyil­kos­ról, hogy több zűrös ügye is volt. Május leg­vé­gé­től rend­sze­res részt­ve­vő­je a port­lan­di radi­ká­lis bal­ol­da­li meg­moz­du­lá­sok­nak, júli­us 5‑én pedig
letar­tóz­tat­ta a helyi rend­őr­ség, ami­ért ille­gá­li­san volt nála töl­tött lőfegy­ver.
Júli­us 26-án egy szin­tén radi­ká­lis bal­ol­da­li ran­da­lí­ro­zá­son kiala­kult dula­ko­dás köz­ben szen­ve­dett kisebb sérüléseket.

For­rás: Origo