Hírek Elszakított területi hirek Rend­őr­ké­zen a „lelep­le­ző” román exhírszerző

Rend­őr­ké­zen a „lelep­le­ző” román exhírszerző

Fel­ad­ta magát az a Romá­ni­á­ban három év tíz hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt egy­ko­ri hír­szer­ző, akit tavaly júni­us óta kere­sett a rend­őr­ség, s aki ellen nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­ran­csot adtak ki Buka­rest­ben. Az Olasz­or­szág­ban tar­tóz­ko­dó Dani­el Dra­go­mir kiada­tá­sá­ról még nem dön­tött az ille­té­kes olasz bíró­ság. A Román Hír­szer­ző Szol­gá­lat (SRI) volt alez­re­de­sét befo­lyás­sal üzér­ke­dés, pénz­mo­sás és okirat-hami­sí­tás miatt ítél­ték el.

Dani­el Dra­go­mir
Fotó: Face­book

Dra­go­mir az elmúlt évek­ben egy­faj­ta média­sztár lett a szo­ci­ál­de­mok­ra­ták­hoz közel álló román saj­tó­ban, miu­tán meg­le­pő nyílt­ság­gal beszélt a romá­ni­ai kor­rup­ció­el­le­nes harc, illet­ve az igaz­ság­szol­gál­ta­tás tit­kos­szol­gá­la­ti, poli­ti­kai hátteréről.

Az egy­ko­ri tiszt koráb­ban arról is beszélt, hogy töb­bek között a szé­kely „ter­ro­ris­ták” ügyét is a román hír­szer­zés kreálta.

Az mond­ta, a román szak­szol­gá­la­tok tit­kos­szol­gá­la­ti esz­kö­zök­kel „fab­ri­kál­ták” a „szé­kely ter­ro­ris­ták” ügyét, emel­lett pedig más ter­ror­vá­da­kat is. Beke Ist­vánt és Szőcs Zol­tánt 2018 júli­u­sá­ban ítél­te öt-öt év letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re a buka­res­ti leg­fel­sőbb bíró­ság ter­ro­ris­ta cse­lek­mé­nyek, illet­ve ezek­re való fel­buj­tás miatt. Dra­go­mir azt állí­tot­ta, hogy az akkor még Lau­ra Köve­si – jelen­le­gi euró­pai főügyész – által veze­tett román kor­rup­ció­el­le­nes ügyész­sé­get (DNA) a SRI irá­nyí­tot­ta, a vád­ira­to­kat való­já­ban a hír­szer­ző szol­gá­lat­nál írták meg.

Kije­len­tet­te azt is, a DNA Soros György mil­li­ár­dos érde­ke­it kép­vi­se­li. Dra­go­mir sze­rint 2011-ben az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ban lét­re­jött egy Klep­toc­racy Unit nevű szer­ve­zet, ame­lyet az ame­ri­kai igaz­ság­ügyi minisz­té­ri­um­ban hoz­tak lét­re, és amely egy glo­bá­lis kor­rup­ció­el­le­nes struk­tú­ra meg­erő­sí­té­sén dol­go­zik. Mint évek­kel ezelőtt kifej­tet­te, egy­re több infor­má­ció van arról, hogy ez a szer­ve­zet tulaj­don­kép­pen egy Soros György­höz köt­he­tő háló­zat­tól kapott témá­kat és uta­sí­tá­so­kat, ame­lye­ket a világ szá­mos orszá­gá­ban alkal­maz­ni­uk kel­lett. A román hír­szer­ző szol­gá­lat koráb­bi alkal­ma­zott­ja 2018-ban azzal az állí­tá­sá­val is fel­tű­nést kel­tett, misze­rint a Romá­ni­á­ban műkö­dő pár­hu­za­mos állam az Egye­sült Álla­mok­ban műkö­dő pár­hu­za­mos állam egyik úgy­ne­ve­zett mel­lék­le­te, amely­nek ille­gá­lis gya­kor­la­ta­it ki kell vizsgálni.

For­rás: Magyar Nemzet