Hírek Amerikai hirek Rend­kí­vü­li: Trump ügy­véd­je éppen most mond­ta el, milyen bizo­nyí­té­ka­ik van­nak arra, hogy elcsal­ták a választást

Rend­kí­vü­li: Trump ügy­véd­je éppen most mond­ta el, milyen bizo­nyí­té­ka­ik van­nak arra, hogy elcsal­ták a választást

Donald Trump ügy­véd­je saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott, ahol bemu­tat­ta a válasz­tá­si csa­lás­ra vonat­ko­zó bizonyítékokat. 

Trump jogi csa­pa­ta „fon­tos saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott ma”, azért hogy elma­gya­ráz­zák, miért „nagyon vilá­gos és élet­ké­pes az út a győ­ze­lem felé. 

Az elnök ma azt írta a twitteren:

“A dara­bok nagyon szé­pen a helyük­re kerülnek”. 

A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ra a Köz­tár­sa­sá­gi Nem­ze­ti Bizott­ság­ban került sor. Trump jogi csa­pa­tát New York város volt pol­gár­mes­te­re és az elnök sze­mé­lyes ügy­véd­je, Rudy Giu­li­a­ni vezet­te, aki a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón hatá­ro­zot­tan állí­tot­ta, hogy az álta­luk fel­fe­de­zett csa­lás elég nagy ahhoz, hogy meg­vál­toz­tas­sa az ered­ményt, és azok a bizo­nyí­té­kok melyek ren­del­ke­zé­sük­re áll­nak, egyértelműek.

Azt is mond­ta, hogy „jelen­tős mennyi­sé­gű” bizo­nyí­té­kuk van a válasz­tói csa­lás­ra Új-Mexi­kó és Vir­gi­nia állam­ban is. 

Elhang­zott:

“egy demok­ra­ti­ku­sok által ellen­őr­zött nagy­vá­ro­sok­ra össz­pon­to­sí­tott köz­pont­ban fedez­ték fel a válasz­tá­si csa­lá­sok elkö­ve­té­sé­re elő­ké­szí­tett tervet”

Ráadá­sul nem csak néhány, hanem szá­mos állam­ra vonatkozóan. 

A Michi­gan­ban tör­tént állí­tó­la­gos csa­lá­sok­ra 220 bizo­nyí­ték­kal ren­del­kez­nek, ebből nyol­cat hoz­hat­nak most nyil­vá­nos­ság­ra. Meg­em­lí­tet­te azt is, hogy több olyan válasz­tó is sza­va­zott, aki már nem is él – így pél­dá­ul Penn­syl­va­nia államban.

Sid­ney Pow­ell a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón arról beszélt, hogy véle­mé­nyük sze­rint vene­zu­e­lai, kubai és való­szí­nű­leg kínai kom­mu­nis­ta pén­ze­ket hasz­nál­tak arra, hogy befo­lyá­sol­ják az ame­ri­kai válasz­tá­sok kimenetelét.

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu