Hírek Elszakított területi hirek Rend­ha­gyó lesz idén a csík­sze­re­dai ételszentelés

Rend­ha­gyó lesz idén a csík­sze­re­dai ételszentelés

A hívek fegyel­me­zett­sé­gé­ben bíz­va meg­szer­ve­zik idén Csík­sze­re­da köz­pont­já­ban a Kár­pát-meden­ce leg­na­gyobb étel­szen­te­lé­sét. A jár­vány­ügyi elő­írá­sok miatt sok a vál­to­zás, de a ható­sá­gok nem aka­dá­lyoz­zák meg a hagyo­má­nyos ünnep meg­élé­sét – tájé­koz­tat köz­le­mé­nyé­ben a csík­sze­re­dai pol­gár­mes­te­ri hivatal. 

Jóval nagyobb terü­le­ten, egy­más­tól távol­sá­got tart­va sora­koz­hat­nak fel a hívek az ételszenteléskor.

A kez­de­mé­nye­ző Szent Kereszt Plé­bá­nia és Csík­sze­re­da Pol­gár­mes­te­ri Hiva­ta­lá­nak javas­la­tá­ra az érde­kelt ható­sá­gok kép­vi­se­lő­i­vel tör­tént csü­tör­tö­ki egyez­te­té­sen az a dön­tés szü­le­tett, hogy hús­vét vasár­nap­ján reg­gel 8 óra­kor meg­szer­ve­zik a város köz­pont­já­ban a hagyo­má­nyos ételszentelést. 

A fel­té­te­lek a követ­ke­zők: bővül a hely­szín, a hívek keresz­tet for­mál­va sora­koz­hat­nak fel a Kos­suth Lajos utcán (a Szent Kereszt Plé­bá­ni­á­tól a Már­ton Áron utcá­ig tar­tó sza­ka­szon), vala­mint a Temes­vá­ri sugár­úton (a Gál Sán­dor tér­től a Vár térig ter­je­dő sza­ka­szon); köte­le­ző a maszk­vi­se­lés és a két­mé­te­res távol­ság tar­tá­sa a sor­ban állók között; a hívek azon az útsza­ka­szon sora­koz­hat­nak fel, amely a lakó­he­lyük­höz a leg­kö­ze­lebb esik; min­den csa­lád­nak egyet­len tag­ját vár­ják az étel­szen­te­lés­re; a sorok össze­han­go­lá­sá­ban önkén­te­sek segí­te­nek, akik­nél maszk és kéz­fer­tőt­le­ní­tő is lesz, szük­ség esetére. 

A szer­ve­zők arra kérik az idős sze­mé­lye­ket, hogy marad­ja­nak otthon. 

Arra is fel­hív­ják a hívek figyel­mét, hogy az étel­szen­te­lést élő­ben köz­ve­tí­tik a Szent Kereszt Plé­bá­nia Facebook-oldalán.

For­rás: sze​kely​hon​.ro