Hírek Magyarországi hírek Rend­ha­gyó hely­szí­nen ren­de­zik meg az októ­ber 23‑i ünnepséget

Rend­ha­gyó hely­szí­nen ren­de­zik meg az októ­ber 23‑i ünnepséget

Rend­ha­gyó hely­szí­nen ren­de­zik meg az idei októ­ber 23‑i ünnep­sé­get; Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök az And­rássy út és a Bajcsy-Zsi­linsz­ky út talál­ko­zá­sá­nál mond­ja el a ren­dez­vé­nyek köz­pon­ti ele­mé­nek szá­mí­tó ünne­pi beszé­dét 15.30-kor – nyi­lat­koz­ta a köz­mé­di­á­nak Kovács Zol­tán nem­zet­kö­zi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fele­lős állam­tit­kár kedden.

Az állam­tit­kár hoz­zá­tet­te: ehhez a ren­dez­vény­hez csat­la­ko­zik majd a Béke­me­net. Közöl­te azt is, hogy szer­dán ala­kul meg az ünnep biz­ton­sá­gos lebo­nyo­lí­tá­sá­ért fele­lős ope­ra­tív törzs.

Sok részt­ve­vő­re szá­mí­ta­nak – mond­ta Kovács Zol­tán –, ezért azt kérik min­den­ki­től, idő­ben tájé­ko­zód­jon a ren­dez­vény­hely­szí­nek­ről és a köz­le­ke­dé­si hely­zet­ről. A prog­ra­mok­ról később rész­le­tes tájé­koz­ta­tást adnak.

A képen az 1956-os fel­irat az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 63. évfor­du­ló­ján a Par­la­ment előt­ti Kos­suth Lajos téren, ahol egész nap csa­lá­di prog­ra­mok vár­ják az ünnep­lő­ket 2019. októ­ber 23-án. MTI/Mónus Márton

Forrás: MTI / vasar​nap​.hu