Hírek Elszakított területi hirek Ren­det ígér a maros­vá­sár­he­lyi­ek­nek Soós Zol­tán polgármesterjelölt

Ren­det ígér a maros­vá­sár­he­lyi­ek­nek Soós Zol­tán polgármesterjelölt

„Legyen pénz, legyen élet, és legyen rend. A cél: győz­zön Maros­vá­sár­hely!” – jelen­tet­te ki hét­fő este a válasz­tá­si prog­ram­ját ismer­te­tő ren­dez­vé­nyen Soós Zol­tán, Maros­vá­sár­hely füg­get­len polgármesterjelöltje.

A szűk­kö­rű sza­bad­té­ri ren­dez­vényt élő­ben köz­ve­tí­tet­ték a pol­gár­mes­ter­je­lölt közös­sé­gi olda­lán. A Romá­ni­ai Magyar Demok­ra­ta Szö­vet­ség (RMDSZ) által jelölt, de a töb­bi magyar szer­ve­zet és a vál­to­zás­ra vágyó román nem­ze­ti­sé­gű maros­vá­sár­he­lyi­ek támo­ga­tá­sá­ra is szá­mí­tó, ezért füg­get­len­ként indu­ló Soós Zol­tán a magyar és a román nyel­vet vál­to­gat­va beszélt.

Elmond­ta: a várost 20 éve veze­tő Dorin Flo­rea meg­le­het nem indul a szep­tem­be­ri válasz­tá­so­kon, de az álta­la fel­épí­tett rend­szert kell levál­ta­ni, és ezt a rend­szert más jelöl­tek fog­ják meg­je­le­ní­te­ni a válasz­tá­sok során.

Ezek sorá­ban Cla­u­diu Mai­ort, Flo­rea tanács­adó­ját, a pol­gár­mes­ter kisze­melt utód­ját, a szél­ső­sé­ge­sen naci­o­na­lis­ta Mari­us Pas­cant, a Népi Moz­ga­lom Párt (PMP) jelölt­jét és Teo­do­ra Bene­de­ket, a Nem­ze­ti Libe­rá­lis Párt (PNL) jelölt­jét említette.

Úgy vél­te: a Flo­rea-rend­szer két évti­ze­den át ráte­le­pe­dett Maros­vá­sár­hely­re, és elér­ke­zett az ide­je annak, hogy vissza­ad­ják a várost a helyi­ek­nek. Elmond­ta, hogy Maros­vá­sár­hely a Flo­rea-rend­szer elmúlt két évti­ze­dé­ben lema­radt a szom­szé­dos megye­szék­he­lyek: Kolozs­vár, Bras­só, Sze­ben és Besz­ter­ce mögött. Azt tűz­te ki célul, hogy tíz év alatt ismét a romá­ni­ai váro­sok élbo­lyá­ba kerül­jön a település.

A prog­ram­is­mer­te­tő ren­dez­vé­nyen a helyi magya­rok köré­ben is nép­sze­rű Her­mann Mark Chris­ti­an is fel­szó­lalt, aki két évig a Sza­bad Embe­rek Párt­ja (POL) önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­je volt. Her­mann tavaly még arra készült, hogy ver­seny­be száll a pol­gár­mes­te­ri tiszt­sé­gért, de az év ele­jén beje­len­tet­te, hogy Soós Zol­tán mel­lé áll, ha Soós az ő prog­ram­já­nak bizo­nyos ele­me­it is vállalja.

A magyar-német-román fel­me­nők­kel is ren­del­ke­ző, mind­há­rom nyel­vet anya­nyel­vi szin­ten beszé­lő vál­lal­ko­zó kije­len­tet­te: 2020-ban a maros­vá­sár­he­lyi­ek nem enged­he­tik meg maguk­nak az etni­kai sza­va­zást. Sze­rin­te ez azért sem meg­en­ged­he­tő, mert Maros­vá­sár­he­lyen tíz ember közül három vegyes házas­ság­ban él. Her­mann Mark Chris­ti­an kije­len­tet­te: ha Kolozs­vár­nak 12 év „rém­ura­lom” után sike­rült levál­ta­nia Ghe­org­he Funar szél­ső­sé­ge­sen naci­o­na­lis­ta pol­gár­mes­tert, ez Maros­vá­sár­hely­nek is sikerülhet.

A ren­dez­vé­nyen a Lon­don­ból haza­te­le­pült W. Sza­bó Péter szá­mí­tás­tech­ni­kai szak­em­ber beszélt arról az elkép­ze­lés­ről, amely révén Maros­vá­sár­hely az IT-szek­tor egyik cso­mó­pont­já­vá vál­hat, And­re­ia Mora­ru szo­cio­ló­gus a szo­ci­á­lis ellá­tás­ban szük­sé­ges lépé­sek­ről, Nyu­las Ber­nát vál­lal­ko­zó pedig a vál­lal­ko­zó­ba­rát admi­niszt­rá­ció kiala­kí­tá­sá­nak a kihí­vá­sa­i­ról beszélt.

A válasz­tá­si ver­seny­be „Győz­zön Vásár­hely!” jel­szó­val indu­ló Soós Zol­tán egy nap alatt gyűj­töt­te össze a pol­gár­mes­ter-jelölt­sé­gé­hez szük­sé­ges alá­írá­so­kat. A Maros Megyei Múze­u­mot tör­té­nész­ként veze­tő Soós Zol­tán négy évvel ezelőtt a város­ban tar­tott magyar elő­vá­lasz­tá­sok győz­te­se­ként, az RMDSZ jelölt­je­ként indult a maros­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter-válasz­tá­son, de alul­ma­radt a tiszt­sé­get 2000 óta betöl­tő Dorin Flo­re­á­val vívott ver­seny­ben. Akkor Dorin Flo­rea 27 262 sza­va­za­tot kapott, a máso­dik helyen vég­ző Soós Zol­tán 25 557 vok­sot gyűjtött.

Maros­vá­sár­he­lyen él az erdé­lyi váro­sok között a leg­na­gyobb, mint­egy 58 ezer fős magyar közös­ség, amely a 2011-es nép­szám­lá­lá­son az össz­la­kos­ság 43 szá­za­lé­kát tet­te ki. A koráb­ban magyar több­sé­gű város­ban a magyar­ság az 1990-es etni­kai konf­lik­tus által ger­jesz­tett kiván­dor­lá­si hul­lám nyo­mán került kisebb­ség­be. A város élé­re 2000-ben került elő­ször sza­ba­don válasz­tott román pol­gár­mes­ter, az azóta négy­szer újra­vá­lasz­tott Dorin Flo­rea személyében.

For­rás: Magyar Nem­zet / MTI