Hírek Sport hirek „Remé­lem Gaz­dag­tól nem lop­ják el a tel­je­sen meg­ér­de­melt elis­me­rést, ahogy az velem meg­tör­tént anno”

„Remé­lem Gaz­dag­tól nem lop­ják el a tel­je­sen meg­ér­de­melt elis­me­rést, ahogy az velem meg­tör­tént anno”

„Remé­lem Gaz­dag­tól nem lop­ják el a tel­je­sen meg­ér­de­melt elis­me­rést, ahogy az velem meg­tör­tént anno”

Sal­lói Dániel, a Sport­ing KC magyar táma­dó­ja sze­zon­zá­ró saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján arról beszélt, hogy bízik abban, hogy az ő tava­lyi ese­té­vel szem­ben idén Gaz­dag Dáni­el beke­rül az év csa­pa­tá­ba az MLS-ben és az MVP-díj kap­csán is fair módon zaj­lik a döntéshozatal.

„Remé­lem, hogy Gaz­dag kap­csán fair módon dön­te­nek majd a sza­va­zók az MVP-díj­ról, pará­dés sze­zon­ja volt és tel­je­sen meg­ér­dem­li, hogy a MVP-fina­lis­ták közé kerül­jön. Én is vol­tam már ebben a hely­zet­ben, vol­tam jelölt az MVP-díj­ra, de a vég­ső sza­va­zás­nál ismét vilá­gos­sá vált szá­mom­ra, hogy az MLS egy mar­ke­ting-vezé­relt bajnokság.”

– fogal­ma­zott Sallói. 

„Álta­lá­ban azo­kat favo­ri­zál­ják az ilyen elis­me­ré­sek­nél, akik­nek sok köve­tő­je van a közös­sé­gi olda­la­kon, vagy aki­nek a leg­jobb fut­ball-útle­ve­le van, vagy akit leg­könnyeb­ben adhat­nak majd el a későb­bi­ek során Európába.”

„Remek pél­da, hogy kit válasz­tot­tak az elő­ző for­du­ló leg­jobb­já­nak: Bren­nert, aki három gólt lőtt és egy gól­passzt adott a hét­vé­gén. Gaz­dag ugyan­ezt a tel­je­sít­ményt mutat­ta fel. De Gaz­dag­nak nincs Twit­te­re, míg Bren­nert 80 ezren köve­tik ugyan­itt. Ki nye­ri a díjat? Hát per­sze, hogy Bren­ner, aki­nek több köve­tő­je van. Így műkö­dik ez a bajnokság.”

„Az MVP-díj per­sze nehéz kér­dés, mert Mukh­tar­nak és Dri­us­si­nak is pará­dés sze­zon­ja volt, de Gaz­dag meg­ér­dem­li, hogy ott legyen a neve a vég­ső esé­lye­sek között és remé­lem egy fair kiér­té­ke­lés alap­ján hoz­nak majd dön­tést az íté­szek az díjról.

„Azért abban nagyon bízom, hogy leg­alább az év csa­pa­tá­ba bevá­laszt­ják őt és nem lop­ják el tőle ezt a tel­je­sen meg­ér­de­melt elis­me­rést, ahogy az velem saj­nos már meg­tör­tént egy­szer. Tavaly ott lett vol­na a helyem az év csa­pa­tá­ban, de engem nem rak­tak be. Azért itt a szer­ző­dés­be fog­lalt bónu­szo­kon felül a sze­mé­lyes büsz­ke­sé­günk is a tét. Az MLS-nek a sta­tisz­ti­kák és a muta­tott játék alap­ján kel­le­ne dön­tést hoz­nia, nem az alap­ján, hogy kiből tud­nak majd nagy pénzt csi­nál­ni egy későb­bi átiga­zo­lás során.”

For­rás: jen​ki​fo​ci​.blog​.hu