Hírek Amerikai hirek Rekord­ará­nyú rész­vé­tel lehet az ame­ri­kai elnökválasztáson

Rekord­ará­nyú rész­vé­tel lehet az ame­ri­kai elnökválasztáson

Már csak­nem hét­mil­lió ame­ri­kai lead­ta sza­va­za­tát az elnök­vá­lasz­tá­son – jelen­tet­te az ame­ri­kai köz­szol­gá­la­ti rádió (NPR) helyi idő sze­rint csü­tör­tök este.

A meg­szó­lal­ta­tott elem­zők sze­rint ezen magas szám rend­kí­vü­li ará­nyú válasz­tá­si rész­vé­telt sej­tet a novem­ber 3‑án tar­tan­dó elnök­vá­lasz­tá­son, ami­kor az ame­ri­ka­i­ak a repub­li­ká­nus elnök, Donald Trump újra­vá­lasz­tá­sá­ról, vagy demok­ra­ta pár­ti kihí­vó­ja, Joe Biden meg­vá­lasz­tá­sá­ról döntenek.

Eddig 6,6 mil­lió ame­ri­kai adta le a vok­sát, rész­ben sze­mé­lye­sen a korai sza­va­zás lehe­tő­sé­gé­nek köszön­he­tő­en, rész­ben pedig levél­ben, ami több mint tíz­sze­re­se az elő­ző, 2016-os válasz­tá­sok előtt regiszt­rált ada­tok­nak. A leg­töb­ben eddig Michi­gan­ben, New Jer­sey­ben, Wis­con­sin­ban, Vir­gi­ni­á­ban és Észak-Karo­li­ná­ban szavaztak.

A jelen­sé­get elem­zők rész­ben azzal magya­ráz­zák, hogy a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt sokan biz­ton­sá­go­sabb­nak tart­ják a levél­ben tör­té­nő szavazást.

Az NPR meg­szó­lal­tat­ta Micha­el McDo­nal­dot, a Flo­ri­dai Egye­tem poli­to­ló­gu­sát, aki sze­rint az eddig meg­nyil­vá­nult érdek­lő­dés azt jel­zi, hogy a válasz­tá­si rész­vé­tel akár 60 – 65 szá­za­lé­kos is lehet. Ilyen utol­já­ra 1908-ban for­dult elő. Az ame­ri­ka­i­ak akkor a repub­li­ká­nus Wil­li­am Howard Taft és a demok­ra­ta pár­ti Wil­li­am Jen­nings Bryan között válasz­tot­tak. A válasz­tás­ból Taft került ki győztesen.

For­rás: Demokrata

%d bloggers like this: