Hírek Elszakított területi hirek Régi idők pün­kös­di búcsújárásai

Régi idők pün­kös­di búcsújárásai

Fotók Csík­som­lyó­ról az elmúlt évszázadból

A csík­som­lyói Szűz­anya min­dig haza­vár­ja gyer­me­ke­it. Így van ez ma is, és így volt ez évszá­za­do­kon keresz­tül. Fény­ké­pes össze­ál­lí­tá­sunk­ban a régi idők­re tekin­tünk vissza, ami­kor évről évre a kereszt­al­ják és a búcsús tömeg részt vett a kikerülésen. 

A Csí­ki Szé­kely Múze­um jóvol­tá­ból a tulaj­do­ná­ban levő Domo­kos Pál Péter hagya­ték­ban fel­lel­he­tő kora­be­li fény­ké­pek, vala­mint a rend­szer­vál­tás utá­ni pün­kös­di búcsús fotók­ból lát­hat­nak válogatást. 

A külön évszám­mal nem jelölt képek pon­tos készí­té­si idő­pont­ja isme­ret­len, a 20. szá­zad ele­jé­re tehető. 

A cikk elő­ször a Szé­kely­hon napi­lap Liget című kiad­vá­nyá­ban jelent meg 2022. júni­us 3‑án.

https://​liget​.ro/​e​x​t​r​a​/​r​e​g​i​-​i​d​o​k​-​p​u​n​k​o​s​d​i​-​b​u​c​s​u​j​a​r​a​s​a​i​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​0​V​5​L​6​7​i​F​r​J​P​m​z​u​F​B​Y​Z​y​w​U​g​Z​d​_​F​9​j​g​X​q​z​I​g​k​J​D​X​z​r​z​B​x​B​k​t​-​r​V​E​0​B​x​z​sAA