Hírek Sport hirek Reform jön a BL-ben, eltilt­ják a válo­ga­tot­tól a Szu­per­li­gá­ban játszókat

Reform jön a BL-ben, eltilt­ják a válo­ga­tot­tól a Szu­per­li­gá­ban játszókat

Tizen­két élklub beje­len­tet­te a lab­da­rú­gó Szu­per­li­ga lét­re­ho­zá­sát, az ala­pí­tó klu­bok tár­gya­lás­ra hív­ták az Euró­pai (UEFA) és a Nem­zet­kö­zi Lab­da­rú­gó Szö­vet­sé­get (FIFA).

Az UEFA beje­len­tet­te Baj­no­kok Ligá­ja reform­ját a így a soro­zat 2024-től már az új for­má­tum­ban zaj­lik majd.

Az éjjel kiadott köz­le­mény sze­rint a baj­nok­sá­got „lehe­tő leg­ha­ma­rabb” elin­dít­ják, és az ala­pí­tó klu­bok 3,5 mil­li­árd eurót kap­nak „inf­ra­struk­tu­rá­lis beru­há­zá­si ter­ve­ik támo­ga­tá­sá­ra” és „a koro­na­ví­rus-jár­vány hatá­sa­i­nak ellensúlyozására”.

A terv, mely­nek finan­szí­ro­zá­sá­ban jelen­tős sze­re­pet vál­lal a JP Mor­gan, női Szu­per­li­gá­ra vonat­ko­zó elkép­ze­lést is tar­tal­maz. A rajt idő­pont­já­ra vonat­ko­zó konk­rét infor­má­ci­ót ugyan nem közölt a 12 egye­sü­let, de egy­be­hang­zó média­ér­te­sü­lé­sek sze­rint jövő­re indulna.

A Szu­per­li­gát hat angol – Man­ches­ter Uni­ted, Arse­nal, Liver­pool, Tot­ten­ham Hot­s­pur, Chel­sea, Man­ches­ter City -, három olasz – Juven­tus, AC Milan, Inter­naz­io­nale – és három spa­nyol sztár­klub – Real Mad­rid, FC Bar­ce­lo­na, Atlé­ti­co Mad­rid – hoz­ta lét­re, első­szá­mú veze­tő­je pedig Flo­ren­ti­no Perez, a Real Mad­rid elnö­ke lett.

„A fut­ball az egyet­len sport­ág a vilá­gon, amely­nek több mint négy­mil­li­árd köve­tő­je van. A leg­na­gyobb klu­bok kép­vi­se­lő­i­ként a mi fele­lős­sé­günk, hogy meg­fe­lel­jünk a szur­ko­lók kívá­nal­ma­i­nak” – fogal­ma­zott Perez, aki sze­rint az új baj­nok­ság „a lab­da­rú­gás min­den szint­jét segí­te­ni fogja”.

„A tizen­két ala­pí­tó szur­ko­lók mil­li­árd­ja­it kép­vi­se­li. Azért egye­sül­tünk ebben a kri­ti­kus pil­la­nat­ban, hogy átala­kít­suk az euró­pai ver­seny­rend­szert, és olyan ala­pot teremt­sünk, amely fenn­tart­ha­tó a jövő­ben, jelen­tő­sen növel­ve a szo­li­da­ri­tást” – mond­ta a Szu­per­li­gá­ban alel­nök­ké válasz­tott And­rea Agn­el­li, a Juven­tus elnö­ke, aki lemon­dott az euró­pai klu­bo­kat tömö­rí­tő szer­ve­zet­ben (ECA) betöl­tött elnö­ki posztjáról.

Az ugyan­csak alel­nök, a Man­ches­ter Uni­te­det veze­tő Joel Gla­zer arról beszélt, hogy a Szu­per­li­ga össze­gyűj­ti a világ leg­jobb klub­ja­it és játé­ko­sa­it, ezzel új feje­ze­tet nyit az euró­pai fut­ball­ban, amely biz­to­sít­ja az első osz­tá­lyú ver­senyt és lehe­tő­sé­ge­ket, vala­mint a nagyobb pénz­ügyi támo­ga­tást a fut­ball piramisának.

A köz­le­mény­ből kide­rül, hogy a húsz­csa­pa­tos soro­zat­nak 15 állan­dó részt­ve­vő­je len­ne, továb­bi öt pedig az elő­ző sze­zon ered­mé­nyei alap­ján csat­la­koz­hat­na. A mér­kő­zé­se­ket hét­köz­nap ren­dez­nék, így a részt­ve­vő klu­bok ugyan­úgy sze­re­pel­né­nek a nem­ze­ti baj­nok­sá­gok­ban. A ter­vek sze­rint augusz­tus­ban két tíz­csa­pa­tos cso­port­ban kez­dőd­né­nek a küz­del­mek, min­den együt­tes két­szer – ott­hon és ide­gen­ben – talál­koz­na vala­mennyi rivá­li­sá­val, az első három egye­ne­sen a negyed­dön­tő­be jut­na, míg a negye­dik és ötö­dik helye­zet­tek egy­más­sal küz­de­né­nek meg a fenn­ma­ra­dó két helyért. Onnan­tól oda-vissza­vá­gós ala­pon, egye­nes kiesé­ses rend­szer­ben foly­ta­tód­na a soro­zat, majd május végén sem­le­ges hely­szí­nen tar­ta­nák a döntőt.

Az euró­pai szö­vet­ség (UEFA) az angol, az olasz és a spa­nyol tag­szö­vet­sé­gé­vel együtt már a hiva­ta­los beje­len­tés előtt, vasár­nap elítél­te a Szu­per­li­ga lét­re­ho­zá­sát. Az UEFA súlyos szank­ci­ó­kat helye­zett kilá­tás­ba és köz­lé­se sze­rint min­den ere­jé­vel igyek­szik meg­aka­dá­lyoz­ni az új baj­nok­ság elin­du­lá­sát. Az UEFA és a nem­zet­kö­zi szö­vet­ség (FIFA) mel­lett Boris John­son brit minisz­ter­el­nök és Emma­nu­el Mac­ron fran­cia elnök is kri­ti­zál­ta a Szu­per­li­ga élet­re hívását.

Tár­gya­lás­ra hív­ják a FIFA‑t és az UEFA‑t

Az Euró­pai Szu­per­li­ga 12 ala­pí­tó klub­ja tár­gya­lás­ra hív­ta az UEFA‑t és a FIFA‑t.

A Gian­ni Infan­ti­no FIFA- és Alek­san­der Cefe­rin UEFA-elnök­nek kül­dött levél­ben az ESL arról tájé­koz­tat­ta a két sport­ve­ze­tőt, hogy jogi lépé­sek tör­tén­tek az új szer­ve­zet meg­vé­dé­se érde­ké­ben, egy­út­tal sür­gős tár­gya­lás­ra hív­ja mind­ket­tő­jü­ket, hogy közö­sen meg­vi­tas­sák az új ver­seny­so­ro­zat rész­le­te­it, és hogy az mikép­pen illeszt­he­tő a fut­ball gaz­da­sá­gi rendszerébe.

„Nem arra törek­szünk, hogy a Baj­no­kok Ligá­ját és az Euró­pa-ligát lecse­rél­jük, hanem hogy ver­se­nyez­zünk azok­kal, és hogy ezek mel­lett létez­zünk” – olvas­ha­tó a levélben.

Reform a BL-ben, eltilt­ják a válo­ga­tot­tól a Szu­per­li­gá­ban játszókat

Alek­san­der Cefe­rin később beje­len­tet­te, hogy elfo­gad­ta a Baj­no­kok Ligá­ja reform­já­ra vonat­ko­zó javas­la­tot, így a soro­zat 2024-től már az új for­má­tum­ban zaj­lik majd.

Esze­rint a jelen­le­gi 32 helyett 36 gár­da sze­re­pel majd a kon­ti­nens leg­ran­go­sabb klub­so­ro­za­tá­ban, a négy­csa­pa­tos cso­por­to­kat pedig egy nagy tabel­la vált­ja fel, így a jelen­le­gi hat helyett tíz talál­ko­zót ját­szik majd min­den részt­ve­vő külön­bö­ző ellen­fe­lek­kel. Az első nyolc auto­ma­ti­ku­san a nyol­cad­dön­tő­be jut, a 9 – 24. helye­zet­tek­re pedig ráját­szás vár a 16 közé kerülésért.

Alek­san­der Cefe­rin, a szer­ve­zet elnö­ke az euró­pai Szu­per­li­ga lét­re­ho­zá­sát „kap­zsi­ság­tól vezé­relt” néhány klub „szé­gyen­tel­jes kez­de­mé­nye­zé­sé­nek” nevez­te, illet­ve úgy fogal­ma­zott, hogy a lépés „a lab­da­rú­gás sze­rel­me­se­i­nek arculköpése”.

Egy­út­tal meg­erő­sí­tet­te, hogy a Szu­per­li­ga klub­ja­i­ban ját­szó fut­bal­lis­ták nem vehet­nek majd részt olyan nem­zet­kö­zi ese­mé­nye­ken, mint a világ­baj­nok­ság vagy az idei Európa-bajnokság.

Cefe­rin meg­je­gyez­te, az UEFA jogá­szai már vizs­gál­ják a lehet­sé­ges szank­ci­ó­kat, az ő sze­mé­lyes állás­pont­ja pedig az, hogy az érin­tett játé­ko­so­kat min­den olyan ver­seny­so­ro­zat­tól el kell til­ta­ni, amely a szer­ve­zet égi­sze alatt zajlik.

A szlo­vén sport­ve­ze­tő elmond­ta, sok dol­got látott már éle­té­ben, hiszen bün­te­tő­jo­gi ügy­véd, de olyat, hogy csü­tör­tö­kön még a támo­ga­tá­suk­ról biz­to­sí­tot­ták azok, akik hét­főn vala­mi tel­je­sen mást írtak alá, még nem. Hoz­zá­tet­te, a leg­na­gyobb csa­ló­dást szá­má­ra a Szu­per­li­gá­ban alel­nök­ké válasz­tott And­rea Agn­el­li, a Juven­tus elnö­ke jelen­ti, aki lemon­dott az euró­pai klu­bo­kat tömö­rí­tő szer­ve­zet­ben (ECA) betöl­tött elnö­ki posztjáról.

„Nem tud­tuk, hogy ilyen közel van­nak hoz­zánk a kígyók, most már igen” – fűz­te hoz­zá Cefe­rin, aki sze­rint a fut­ball­ban folya­ma­tos a vál­to­zás, hiszen töb­bek között a Juven­tus is sze­re­pelt már a Serie B‑ben, a Man­ches­ter Uni­ted Sir Alex Fer­gu­son előtt nem tar­to­zott a top­csa­pa­tok közé, az Aston Vil­la pedig nagy klub­nak számított.

For­rás: Magyar Hír­lap / MTI