Hírek Sport hirek Ref­lek­tor­fény­ben a lovas­spor­tok és a lovas kultúra

Ref­lek­tor­fény­ben a lovas­spor­tok és a lovas kultúra

Meg­je­lent a Nem­zet­po­li­ti­kai Állam­tit­kár­ság által indí­tott Kár­pát-meden­cei Lovas Prog­ram nyílt pályá­za­ti felhívása

Az állam­tit­kár­ság ked­den, az MTI-hez eljut­ta­tott köz­le­mé­nyé­ben kiemel­te: a prog­ram cél­ja az egész­sé­ges élet­mód és a rend­sze­res sport ösz­tön­zé­se mel­lett a hagyo­mány­őr­zés, a lovas hagyo­má­nyok ápo­lá­sa és a nem­ze­ti iden­ti­tás­tu­dat erő­sí­té­se a Kárpát-medencében.


A pályá­zat­ra a Magyar­or­szág hatá­ra­in kívül műkö­dő, lovak­kal kap­cso­la­tos tevé­keny­sé­get foly­ta­tó magyar szer­ve­ze­tek jelent­kez­het­nek műkö­dés, fej­lesz­tés, esz­köz­be­szer­zés, vala­mint prog­ra­mok és ren­dez­vé­nyek meg­va­ló­sí­tá­sá­ra. Fel­té­tel, hogy a léte­sí­tő okirat­ban fel­so­rolt tevé­keny­sé­gek között legyen a lovas sport és lovas sza­bad­idő, a lovas hagyo­mány­őr­zés, a lovas turiz­mus, a lovas terá­pia vagy a lovas ren­dez­vé­nyek szer­ve­zé­se.

Kiemel­ték: a lovas­sport és a lovas kul­tú­ra a nem­ze­ti kul­tú­ra fon­tos része, ezért a Nem­zet­po­li­ti­kai Állam­tit­kár­ság évek óta támo­gat­ja a lovas­sport újjá­élesz­té­sét, a lovas ren­dez­vé­nyek meg­va­ló­sí­tá­sát szer­te a Kár­pát-meden­cé­ben.

Az állam­tit­kár­ság fel­idéz­te, hogy tavaly elin­dí­tot­ták az Erdé­lyi Lovas Prog­ra­mot, amely­nek kere­té­ben 75 erdé­lyi lovas szer­ve­zet­nek nyúj­tot­tak támo­ga­tást. Az Erdé­lyi Lovas Prog­ram min­tá­já­ra, annak kiter­jesz­té­se­ként jelen­tet­ték be idén júli­us­ban a Kár­pát-meden­cei Lovas Prog­ram indu­lá­sát. Ennek cél­ja, hogy a tel­jes Kár­pát-meden­cé­re kiter­je­dő prog­ram szint­jén támo­gas­sák a lovas egye­sü­le­te­ket, vala­mint elő­se­gít­sék a lovas kul­tú­ra, lovas hagyo­mány­őr­zés minél szé­le­sebb kör­ben tör­té­nő meg­is­mer­te­té­sét, nép­sze­rű­sí­té­sét, külö­nö­sen a gye­re­kek és a fia­ta­lok köré­ben.

A pályá­zat keret­össze­ge 400 mil­lió forint, az igé­nyel­he­tő támo­ga­tás mér­té­ke egy­mil­lió forint­tól hét mil­lió forin­tig ter­jed. A jut­ta­tás vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tás.

A pályá­zat benyúj­tá­sá­nak kez­dő nap­ja 2023. szep­tem­ber 5‑e, a kérel­me­ket októ­ber 3‑án, közép-euró­pai idő sze­rint 14 órá­ig vár­ják.

A rész­le­tes pályá­za­ti fel­hí­vás elér­he­tő a www​.bgazrt​.hu olda­lon és a www​.kul​hon​ima​gya​rok​.hu oldalon.

For­rás: MTI/sporthataroknelkul.hu