Hírek Külföldi hirek Rea­gált az ame­ri­kai kül­ügy Putyin döntésére

Rea­gált az ame­ri­kai kül­ügy Putyin döntésére

Hig­gad­tan rea­gált az Egye­sült Álla­mok kül­ügy­mi­nisz­té­ri­u­ma Vla­gyi­mir Putyin orosz elnök szom­ba­ti beje­len­té­sé­re, amely sze­rint a követ­ke­ző hóna­pok­ban tak­ti­kai nuk­le­á­ris fegy­ve­re­ket tele­pít Belarusz területére.

Nem lát­tunk okot arra, hogy kiiga­zít­suk saját stra­té­gi­ai nuk­le­á­ris állás­pon­tun­kat, és arra sem, hogy Orosz­or­szág nuk­le­á­ris fegy­ver beve­té­sé­re készülne

– mond­ta Vedant Patel kül­ügy­mi­nisz­té­ri­u­mi szó­vi­vő a CNN-nek adott nyi­lat­ko­za­tá­ban. A kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um nyi­lat­ko­zat­ban hang­sú­lyoz­ta, hogy tovább­ra is figye­lem­mel kísé­ri Orosz­or­szág azon ter­vét, hogy tak­ti­kai atom­fegy­ve­re­ket állo­má­soz­tat Belarusz­ban, de nem módo­sít­ja nuk­le­á­ris fegy­ver­ke­zé­si stratégiáját.

Orosz­or­szág és Belarusz már egy ide­je tár­gyal­tak a fegy­ve­rek moz­ga­tá­sá­ról, az elmúlt év során több­ször is nyi­lat­koz­tak erről – mond­ta egy másik kül­ügy­mi­nisz­té­ri­u­mi szóvivő.

Koráb­ban Washing­ton vilá­gos­sá tet­te Putyin szá­má­ra, hogy bár­mi­lyen nuk­le­á­ris fegy­ver ukraj­nai beve­té­sé­nek követ­kez­mé­nyei lesz­nek, még a kis ható­tá­vol­sá­gú tak­ti­kai esz­kö­zök­nek is, de szán­dé­ko­san elzár­kó­zott attól, hogy pon­to­san meg­fo­gal­maz­za, mik len­né­nek ezek.

Októ­ber­ben Joe Biden ame­ri­kai elnök úgy nyi­lat­ko­zott, fele­lőt­len­ség len­ne arról beszél­ni, hogy mit ten­ne vagy mit nem ten­ne, vála­szul az orosz nuk­le­á­ris fegy­ve­rek beve­té­sé­re. Utalt azon­ban az ese­mé­nyek gyors esz­ka­lá­ló­dá­sá­nak lehetőségére.

Hibák tör­tén­het­nek, téve­dé­sek lehet­nek, sen­ki sem lehet biz­tos abban, hogy mi fog tör­tén­ni, és ez armag­ed­don­nal végződhet

– mond­ta.

Moszk­va júli­us ele­jé­re befe­je­zi a tak­ti­kai atom­fegy­ve­rek spe­ci­á­lis táro­ló­já­nak épí­té­sét Belarusz­ban, közöl­te Putyin az orosz álla­mi műsor­szol­gál­ta­tó egyik adá­sá­ban. Elmond­ta, hogy Moszk­va már átadott egy Isz­kan­der rövid ható­tá­vol­sá­gú raké­ta­rend­szert, amely nuk­le­á­ris és hagyo­má­nyos rob­ba­nó­fej­jel is felszerelhető.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu