Hírek Amerikai hirek Rasszis­ta­ként keze­li az autó­pá­lyá­kat a Biden-adminisztráció

Rasszis­ta­ként keze­li az autó­pá­lyá­kat a Biden-adminisztráció

Joe Biden ame­ri­kai elnök az inf­ra­struk­tú­ra fej­lesz­té­sé­re irá­nyu­ló prog­ram­já­ban 20 mil­li­árd dol­lárt külö­ní­tet­tek el autó­pá­lyák lerom­bo­lá­sá­ra, ugyan­is rasszis­tá­nak tart­ják eze­ket az útvo­na­la­kat – írja a V4NA Hírügynökség.

A Biden-admi­niszt­rá­ció két útvo­na­lat pécé­zett ki magá­nak. Az egyik a New Orleans‑i Cla­iborne gyors­for­gal­mi út, a másik és a New York állam­be­li Syra­cu­se 81-es állam­kö­zi útja. A kor­mány­zat sze­rint ezek az inf­ra­struk­tú­ra „rég­óta fenn­ál­ló és tar­tós faji igaz­ság­ta­lan­sá­gá­nak” példái.

A Joe Biden által elő­ter­jesz­tett terv sze­rint mil­li­ár­do­kat köl­te­nek arra, hogy a jelen­le­gi autó­pá­lyá­kat fel­szá­mol­ják, és az új pro­jek­tek­kel „elő­moz­dít­sák a faji mél­tá­nyos­sá­got és a kör­nye­ze­ti igaz­sá­gos­sá­got” a város­ré­szek „újra­csat­la­ko­zá­sá­ra”.

„A struk­tu­rá­lis rassziz­mus és a tar­tós gaz­da­sá­gi egyen­lőt­len­sé­gek alá­ás­sa a mun­ka­vál­la­lók mil­li­ó­i­nak a lehe­tő­sé­gét” – olvas­ha­tó a tervben.

A gon­do­lat nem új kele­tű, tavaly Pete But­ti­gi­eg, Joe Biden köz­le­ke­dés­ügyi minisz­te­re kije­len­tet­te, „a feke­te és a bar­na kör­nyé­ke­ket arány­ta­la­nul fel­osz­tot­ták az autó­pá­lya-pro­jek­tek, a meg­fe­le­lő átszál­lá­si és szál­lí­tá­si erő­for­rá­sok hiá­nya miatt elkü­lö­ní­tet­ték őket”.

Bide­nék ter­vét azon­ban sokan kri­ti­ká­val ille­tik. A Fox News-on Tuc­ker Carl­son arra hív­ta fel a figyel­met, hogy inkább autó­pá­lyá­kat rom­bol­nak le, mint­sem építenének.

„Sok­kal több autó­pá­lyá­ra szá­mít­hat erre a sors­ra. Azok az embe­rek, akik rasszis­tá­nak tart­ják az autó­pá­lyá­kat, több tíz­mil­li­árd dol­lárt kap­nak ennek a terv­nek a része­ként, mind­ad­dig, amíg a Biden-kor­mány alul­tel­je­sí­tett közös­sé­gek­nek neve­zi őket”

– fogal­ma­zott.

But­ti­gi­eg egyéb­ként nem­rég lebu­kott azzal, hogy bár kör­nye­zet­ba­rát­nak pró­bál­ja magát beál­lí­ta­ni és a bicik­li­zést pro­pa­gál­ja egy kiszi­vár­gott fel­vé­tel tanú­sá­ga sze­rint autó­val köz­le­ke­dik, a távok utol­só részét teszi meg bicik­li­vel csak.

Nem­rég a minisz­tert egyéb­ként kemé­nyen kri­ti­zál­ták, ami­ért egy tele­ví­zi­ós inter­jú­ban java­sol­ta, hogy a sofő­rök fizes­se­nek adót az álta­luk meg­tett mér­föl­dek alap­ján az inf­ra­struk­tú­ra-fej­lesz­té­sek finan­szí­ro­zá­sa érdekében.

Az ere­de­ti cik­ket ITT érhe­ti el.

For­rás: Magyar Nemzet