Hírek Külföldi hirek Raké­ta-soro­zat­ve­tők­kel nyi­tot­tak tüzet Har­kiv lakó­öve­ze­te­i­re az oroszok

Raké­ta-soro­zat­ve­tők­kel nyi­tot­tak tüzet Har­kiv lakó­öve­ze­te­i­re az oroszok

Az orosz erők Grad típu­sú raké­ta-soro­zat­ve­tők­kel nyi­tot­tak tüzet hét­főn a kelet-ukraj­nai Har­kiv lakó­öve­ze­te­i­re, a táma­dás­ban több­tu­cat­nyi pol­gá­ri sze­mély meg­halt és szá­zak szen­ved­tek sebe­sü­lé­se­ket – közöl­te Anton Heras­csen­ko, az ukrán bel­ügy­mi­nisz­ter tanács­adó­ja a Facebookon.

Rakéta-sorozatvetőkkel nyitottak tüzet Harkiv lakóövezeteire az oroszok

Borí­tó­kép: Ukrán kato­nák vizs­gál­nak egy kiégett kato­nai jár­mű­vet Har­kiv­ban 2022. feb­ru­ár 27-én 

(Fotó: MTI/AP/Marienko Andrew)

A táma­dás­ról film­fel­vé­tel is kike­rült a You­Tu­be vide­ó­meg­osz­tó por­tál­ra. A beszá­mo­lót meg­erő­sí­tet­te Igor Tere­hov, Har­kiv pol­gár­mes­te­re is. Az áldo­za­tok pon­tos szá­ma egy­elő­re nem ismert, mond­ta Igor Tere­hov, hoz­zá­té­ve, hogy eddig egy elhunyt nőről, 15 meg­se­be­sült kato­ná­ról és 16 sebe­sült civil­ről tudnak.

Har­kiv Ukraj­na szer­ves része, mi esze­rint cse­lek­szünk, és min­den helyi lakos ezt támo­gat­ja, egy ököl­ben egye­sül­tünk. A vég­ső­kig kiál­lunk Ukraj­na mel­lett. Olyan egy­sé­ge­sek vagyunk, mint még soha 

– han­goz­tat­ta a polgármester.

Roman Sze­men­u­ha, Har­kiv megye kor­mány­zó­he­lyet­te­se közöl­te, hogy 

jelen­leg az orosz erők Har­kiv sűrűn lakott lakó­te­le­pe­it lövik, ame­lyek­ben több mint egy­mil­li­ó­an élnek.

– Ijesz­tő, tüzér­ség­gel lőnek lakó­há­zak­ra. A vesz­te­sé­ge­ket még nem lehet össze­szá­mol­ni – mond­ta. Nem zár­ta ki, hogy az orosz meg­szál­lók újabb offen­zí­vát indí­tot­tak a város bevételére.

A BM – 21 Grad raké­ta-soro­zat­ve­tő a máso­dik világ­há­bo­rú­ból ismert Katyu­sa utód­ja, egy 122 mil­li­mé­te­res, leg­több­ször Ural teher­au­tó­ra sze­relt raké­ta­rend­szer. Negy­ven indí­tó­cső­vel ren­del­ke­zik, másod­per­cen­ként két raké­tát képes kilő­ni. Maxi­má­lis lőtá­vol­sá­ga körül­be­lül 40 kilo­mé­ter. Mint álta­lá­ban a raké­ta-soro­zat­ve­tők, a csö­ves tűz­fegy­ve­rek­kel – ágyúk­kal, tarac­kok­kal, akna­ve­tők­kel – ellen­tét­ben a Gra­dok is kevés­bé pon­to­sak, viszont az összes raké­tá­ju­kat rövid időn belül el tud­ják lőni, majd utá­na gyor­san tüze­lő­ál­lást tud­nak változtatni.