Hírek Elszakított területi hirek Ráduly Róbert átad­ja a sta­fé­tát, a két lehet­sé­ges alpol­gár­mes­ter nevét is elárulta

Ráduly Róbert átad­ja a sta­fé­tát, a két lehet­sé­ges alpol­gár­mes­ter nevét is elárulta

Csík­sze­re­da lekö­szö­nő pol­gár­mes­te­re gra­tu­lált Koro­di Atti­lá­nak a fölé­nyes győ­ze­le­mért, ugyan­ak­kor elárul­ta: egy ide­ig nem vál­lal közfeladatokat. 

Elmond­ta ugyan­ak­kor, hogy vár­ha­tó­an kik lesz­nek majd Csík­sze­re­da jövő­be­ni alpol­gár­mes­te­rei. Három man­dá­tu­mot köve­tő­en adja át Ráduly a csík­sze­re­dai pol­gár­mes­te­ri tisztséget. 

Hét­fői saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján Ráduly Róbert Kál­mán, Csík­sze­re­da lekö­szö­nő pol­gár­mes­te­re elmond­ta: fegyel­me­zett sza­va­zás zaj­lott a megye­szék­he­lyen, hosszú vára­ko­zás egyik sza­va­zó­kör­zet­ben sem ala­kult ki. Gra­tu­lál­ni sze­ret­nék Koro­di Atti­lá­nak és a váro­si tanács­ban man­dá­tu­mot szer­zett tizen­ki­lenc kép­vi­se­lő­nek – mondta. 

A sza­va­za­tok nagy több­sé­gét meg­sze­rez­ve nyer­te el Csík­sze­re­da pol­gár­mes­te­ri szé­két az RMDSZ jelölt­je, Koro­di Atti­la Csík­sze­re­dá­ban. A váro­si tanács tes­tü­le­té­ben a válasz­tá­si ered­mé­nyek vég­le­ge­sí­té­se előtt ugyan­csak nagy­ará­nyú RMDSZ-több­ség körvonalazódik.

Mint kifej­tet­te: az elmúlt négy évhez képest az önkor­mány­za­ti tes­tü­let némi­képp átala­kul, hiszen az RMDSZ-frak­ció két fővel gya­ra­po­dik, mind­ez a Nem­ze­ti Libe­rá­lis Párt (PNL) kárá­ra, ők ugyan­is a koráb­bi három helyett csu­pán egy kép­vi­se­lőt küld­het­nek a váro­si testületbe.

Az Erdé­lyi Magyar Szö­vet­ség meg­tar­tot­ta a három helyét (igaz, négy éve az Erdé­lyi Magyar Nép­párt szer­zett man­dá­tu­mo­kat, a Magyar Pol­gá­ri Párt viszont nem), így 15 – 3 – 1 elosz­tás­ban fog működ­ni az önkor­mány­zat össze­té­te­le a követ­ke­ző négy évben. 

Ennek értel­mé­ben a koráb­bi kép­vi­se­lők közül tizen­egyen tovább­ra is meg­tart­ják tiszt­sé­gü­ket, a nyolc új kép­vi­se­lő közül pedig heten az RMDSZ lis­tá­já­ról, egy pedig az EMSZ-től fog csat­la­koz­ni. Nagy való­szí­nű­ség­gel Sógor Eni­kő és Bors Béla lesz­nek Csík­sze­re­da új alpol­gár­mes­te­rei – árul­ta el Ráduly.  Ehhez annyit fűzött hoz­zá, vég­re össze­jött a tér­sé­gi nagyobb tele­pü­lé­sek pol­gár­mes­te­re­i­nek meg­fe­le­lő szá­mú támogatottsága.

 „Tud­tom­mal Szé­kely­ud­var­he­lyen is össze­jött a kényel­mes, tizen­két fős több­ség (ott Gál­fi Árpád POL-szí­nek­ben győ­zött), csak­úgy, mint Gyer­gyó­szent­mik­ló­son (Cser­gő Tibor And­rás RMDSZ-szí­nek­ben nyert)” – fogal­ma­zott, kiemel­ve a maros­vá­sár­he­lyi győ­zel­met Soós Zol­tán sze­mé­lyé­ben, amely sze­rin­te jelen­tős fordulópont. 

Meg­kö­szön­te ugyan­ak­kor Albert Tibor (Tus­nád­für­dő) és Nagy Zol­tán (Gyer­gyó­szent­mik­lós) lekö­szö­nő pol­gár­mes­te­rek mun­ká­ját, akik az elmúlt évek­ben kitű­nő part­ne­rek­nek bizo­nyul­tak számára. 

Hogyan tovább?

Rákér­dez­tünk a lekö­szö­nő Ráduly továb­bi ter­ve­i­re is. 

„Sok­kal jobb érzé­sek­kel állok fel a tiszt­ség­ből, mint ami­kor fél­re­áll­tam öt évvel ezelőtt. Akkor a magán­szfé­rá­ból tér­tem vissza, most is oda sze­ret­nék vissza­tér­ni. Egy biz­tos: sem köz­sze­re­pet, sem köz­tiszt­vi­se­lői sze­re­pet nem vál­la­lok egy ideig”

– válaszolta. 

For­rás: sze​kely​hon​.ro