Hírek Magyarországi hírek Radi­ká­lis irány­vál­tás tör­tént Magyarországon

Radi­ká­lis irány­vál­tás tör­tént Magyarországon

Az ősök­re is emlé­kez­tek a találkozón

A nem­zet­po­li­ti­ka a leg­lát­ha­tóbb jele annak a radi­ká­lis irány­vál­tás­nak, amely tíz éve a kor­mány­vál­tás­sal tör­tént Magyar­or­szá­gon – jelen­tet­te ki Potá­pi Árpád János vasár­nap Báta­szé­ken, a Báta­szé­ki Szé­ke­lyek Bará­ti Köre által ren­de­zett józsef­fal­vi búcsún. – Az Ország­gyű­lés 2010. május 26-án fogad­ta el a ket­tős állam­pol­gár­ság­ról szó­ló tör­vényt, ennek köszön­he­tő­en mára több mint 1,1 mil­li­ó­an kap­ták meg a magyar állam­pol­gár­sá­got – emel­te ki a poli­ti­kus, aki­nek fel­szó­la­lá­sát az MTI szemlézte.

Az állam­tit­kár emlé­kez­te­tett: a kor­mány meg­te­rem­tet­te a lehe­tő­sé­gét, hogy min­den magyar csat­la­koz­zon a nem­zet­hez. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Potá­pi emlé­kez­te­tett arra is: az alap­tör­vény köte­le­ző­vé tet­te a min­den­ko­ri magyar kor­mány­nak, a magyar állam­nak, hogy a hatá­ron túli magyar­ság­gal fog­lal­koz­zon. – 2014-ben és 2018-ban már a ket­tős állam­pol­gár­ság­gal ren­del­ke­ző magya­rok is sza­vaz­hat­tak, így az Ország­gyű­lést nem­zet­gyű­lés­nek is fel­fog­hat­juk, hiszen a tör­vény­ho­zás­ban így az egész nem­zet kép­vi­sel­ve van – fogal­ma­zott az államtitkár.

Azo­kat a szé­kely­föl­di, Hunyad megyei és al-dunai szé­ke­lye­ket is köszönt­ve, akik a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt nem tud­tak Magyar­or­szág­ra jön­ni, Potá­pi Árpád János kiemel­te: a talál­ko­zó jó lehe­tő­ség arra, hogy azok­ra az őse­ink­re emlé­kez­zünk, „akik az elmúlt száz évben is vál­lu­kon vit­ték az orszá­got, és akik a buko­vi­nai szé­kely­sé­get meg­tar­tot­ták”. Ilyen kiemel­ke­dő sze­mé­lyi­ség­ként emlí­tet­te Németh Kál­mánt, aki 1936-ban lett József­fal­va plé­bá­no­sa, össze­fog­ta az öt buko­vi­nai falut, és kiutat muta­tott a remény­te­len­ség­ben. A poli­ti­kus fel­idéz­te, hogy az 1785-ben ala­pí­tott József­fal­va volt a leg­ki­sebb tele­pü­lés az öt buko­vi­nai szé­kely falu között. A köz­ség éle­té­ben kiemel­ke­dő ese­mény volt Szent Ist­ván nap­ja, ami­kor a búcsút tar­tot­ták. Mol­nár Péter, a szé­kely bará­ti kör elnö­ke az MTI-nek elmond­ta, a József­fal­vá­ról szár­ma­zók közül 1945-ben sokan Báta­szé­ken talál­tak új ott­hon­ra. A 115 tagú bará­ti kör har­ma­dik éve ünnep­li meg a hagyo­má­nyos Szent Ist­ván-napi búcsút az ünnep­nap­hoz közel eső vasár­na­pon. Idén a lete­le­pe­dés 75. évfor­du­ló­ján – szé­kely szo­kás sze­rint – keresz­tet állí­tot­tak az épü­lő szé­kely közös­sé­gi ház udva­rán, az épü­let kiala­kí­tá­sá­hoz a nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár­ság 30 mil­lió forin­tos támo­ga­tást ad.

For­rás: Magyar Nem­zet / Kár­pá­ti András