Hírek Amerikai hirek Külföldi hirek Putyin és Trump a koro­na­ví­rus­ról is egyez­te­tett egymással

Putyin és Trump a koro­na­ví­rus­ról is egyez­te­tett egymással

Donald Trump ame­ri­kai és Vla­gyi­mir Putyin orosz elnök a fegy­ver­zet­kor­lá­to­zás­ról és a koro­na­ví­rus­ról egyez­te­tett tele­fo­non csü­tör­tö­kön – jelen­tet­te be a Fehér Ház.

A köz­le­mény nem rész­le­tez­te a meg­be­szé­lé­se­ket, csu­pán arról tájé­koz­ta­tott: Donald Trump „remé­nyét fejez­te ki, hogy elke­rül­he­tő a költ­sé­ges fegy­ver­ke­zé­si ver­seny” az Egye­sült Álla­mok, Orosz­or­szág és Kína között. Egy­út­tal elő­re­ha­la­dást kívánt az erről zaj­ló bécsi tárgyalásokon.

Az Egye­sült Álla­mok és Orosz­or­szág júni­us végén kezd­te meg a nuk­le­á­ris lesze­re­lé­si tár­gya­lá­so­kat az oszt­rák fővá­ros­ban az Új START-szer­ző­dés eset­le­ges meg­újí­tá­sá­ról, vagy új meg­ál­la­po­dás­sal tör­té­nő fel­vál­tá­sá­ról. A 2011-ben alá­írt Új START-egyez­mény érvé­nye 2021 feb­ru­ár­já­ban jár le.

Washing­ton fel­ve­tet­te, hogy a bécsi két­ol­da­lú tár­gya­lá­sok­ba be kel­le­ne von­ni Kínát is. Az ame­ri­kai érve­lés sze­rint a kínai nuk­le­á­ris kapa­ci­tás gyor­san bővül. Peking ele­in­te eluta­sí­tot­ta a javas­la­tot, de nem­ré­gi­ben elgon­dol­kod­ta­tó­nak minő­sí­tet­te azt

A csü­tör­tö­ki tele­fon­be­szél­ge­tés során Donald Trump és Vla­gyi­mir Putyin meg­vi­tat­ta az új típu­sú koro­na­ví­rus jár­vá­nyá­val kap­cso­la­tos erő­fe­szí­té­se­ket is, kiemel­ve gaz­da­sá­ga­ik újra­in­dí­tá­sá­nak fontosságát.

For­rás: MTI / Magyar Nemzet

%d bloggers like this: