Hírek Külföldi hirek Putyin az ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tás­ról: nem hát­só szán­dék­ból maradt el a gratuláció

Putyin az ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tás­ról: nem hát­só szán­dék­ból maradt el a gratuláció

Nem hát­só szán­dék­ból, hanem a hiva­ta­los eljá­rás lezá­ru­lá­sá­nak kivá­rá­sa miatt maradt el az orosz gra­tu­lá­ció az ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tás győz­te­sé­nek – jelen­tet­te ki Vla­gyi­mir Putyin a Rosszi­ja 1 tévé­csa­tor­na által vasár­nap sugár­zott nyilatkozatában.

A tisz­tán hiva­ta­los dol­go­kat el kell végez­ni, a kiala­kult gya­kor­lat­tal és az ügy jogi vonat­ko­zá­sa­i­val össz­hang­ban. Nincs itt sem­mi­lyen hát­só szán­dék, sem­mi szo­kat­lan meg­fon­to­lás vagy olyas­mi, ami a kap­cso­la­ta­ink továb­bi rom­lá­sá­nak alap­já­ul szolgálhatna

– mond­ta az orosz elnök a Moszk­va. Kreml. Putyin című magazinműsornak.

Tisz­te­let­tel viszo­nyu­lunk min­den­ki­hez: Trump hiva­tal­ban lévő elnök­höz és a poszt jelölt­jé­hez, Biden úrhoz. Ezért itt szá­munk­ra nin­csen sem­mi­lyen probléma

– tet­te hoz­zá. Meg­is­mé­tel­te, hogy Moszk­va az ame­ri­kai nép bár­mely válasz­tott­já­val kész együttműködni.

De az, hogy ki kap­ta meg ezt a bizal­mat, vagy a poli­ti­kai szo­kás­jog­nak meg­fe­le­lő­en kell meg­ne­vez­ni, ami­kor az egyik fél elis­me­ri a másik győ­zel­mét, vagy legi­tim, jogi mód­szer­rel kell meg­von­ni, a vég­le­ges ered­mény megvonásával

– han­goz­tat­ta Putyin. Hoz­zá­tet­te: Moszk­va egy­sze­rű­en arra vár, hogy szűn­jön meg a bel­po­li­ti­kai szem­ben­ál­lás. Arra a kér­dés­re vála­szol­va, hogy Orosz­or­szág nem fél‑e attól, hogy hall­ga­tá­sa elront­ja a két­ol­da­lú viszonyt, miköz­ben a töb­bi ország veze­tő­je már gra­tu­lált, Putyin kijelentette:

Az elron­tott viszonyt már nem lehet elrontani.

Emlé­kez­te­tett arra, hogy az elő­ző válasz­tás után min­den­ki Hil­lary Clin­ton­nak gra­tu­lált, miköz­ben Donald Trump lett az elnök. Az orosz veze­tő sze­rint az ame­ri­kai válasz­tá­sok legi­ti­mi­tá­sá­ról maguk­nak az ame­ri­ka­i­ak­nak kell dön­te­ni­ük. Meg­je­gyez­te: az egész világ szá­má­ra vilá­gos, hogy az ame­ri­kai válasz­tá­si rend­szer­rel gon­dok van­nak. Ezzel kap­cso­lat­ban azt emlí­tet­te, hogy az orszá­gos sza­va­zá­son a leg­több sza­va­za­tot elnyert jelölt alul marad­hat az elek­to­ri tes­tü­let vok­so­lá­sán, és hogy távol­sá­got kell tar­ta­ni a sza­va­zat­szám­lá­lók és az ellen­őrök között. De az ame­ri­ka­i­ak dol­ga eldön­te­ni, hogy ez így megfelel‑e nekik – tet­te hozzá.

Mi min­dig fel­lé­pünk a bel­ügye­ink­be való beavat­ko­zás ellen. Ami azt ille­ti, az ame­ri­ka­i­ak is ugyan­ezt teszik

– mond­ta Putyin.

For­rás: vad­haj­ta­sok / MTI