Hírek Sport hirek Pus­kás ott lesz a „Fifá­zó” gye­re­kek száz­mil­li­ó­i­nak képernyőjén

Pus­kás ott lesz a „Fifá­zó” gye­re­kek száz­mil­li­ó­i­nak képernyőjén

Az újon­nan beke­rü­lő lab­da­rú­gók között Pus­kás Feren­cé a leg­ma­ga­sabb érték a FIFA21 video­já­ték Ulti­ma­te Team játékmódjában.

Az Electro­nic Arts évről évre meg­je­le­nő fut­ball­já­té­ká­ban a töb­bi koráb­bi legen­dás lab­da­rú­gó­hoz hason­ló­an Pus­kás­nak is három külön­bö­ző kár­tyá­ja lesz, még­pe­dig 89-es, 92-es és 94-es értékeléssel.

A magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott koráb­bi szö­vet­sé­gi kapi­tá­nya, Lothar Matthäus is beke­rült a játék­ba: ő 88-as, 91-es és 93-as érté­ke­lést kapott.

„Hosszú évek remény­ke­dé­se, lob­bi­zá­sa, a magyar és a mad­ri­dis­ta szur­ko­lók kom­ment­je­i­nek, sza­va­za­ta­i­nak, lájk­ja­i­nak, poszt­ja­i­nak ezrei, szak­cik­kek, aján­lá­sok, blog­be­jegy­zé­sek tucat­jai után Pus­kás Ferenc beke­rül az EA Sports FIFA21 játék­ba. Ez pedig azt jelen­ti, hogy leg­is­mer­tebb magyar, Pus­kás Ferenc a világ­szer­te érté­ke­sí­tett Pani­ni-kár­tyák után ott lesz a »fifá­zó« gye­re­kek száz­mil­li­ó­i­nak a kép­er­nyő­jén és gon­do­la­ta­i­ban is, újabb nem­ze­dék isme­ri meg” – fogal­ma­zott augusz­tus­ban Szöll­ősi György, a magyar fut­ball és a Pus­kás-ügyek nagykövete.

Az olim­pi­ai baj­nok és világ­baj­no­ki ezüst­ér­mes lab­da­rú­gó, később a Nem­zet Spor­to­ló­ja kitün­te­tő cím bir­to­ko­sa a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott­ban 85 alka­lom­mal ját­szott, eze­ken 84-szer volt ered­mé­nyes. Az egyet­len játé­kos a vilá­gon, aki gólt lőtt világ­baj­no­ki (1954-Bern), olim­pi­ai (1952-Hel­sin­ki), Euró­pa-kupa- (1953-Róma), Baj­nok­csa­pa­tok Euró­pa Kupá­ja- (1960-Glas­gow) és világ­ku­pa-dön­tő­ben (1960-Mad­rid) is. Nevét az Év leg­szebb gól­já­nak járó Pus­kás-díj is őrzi 2009 óta, ame­lyet tavaly Zsó­ri Dáni­el nyert meg. Pus­kás Ferenc 2006-ban hunyt el.

For­rás: Demokrata