Hírek Vélemények/Publicisztikák Pün­kösd érke­zé­se – néhány gondolat

Pün­kösd érke­zé­se – néhány gondolat

Jön pün­kösd az év leg­fon­to­sabb, leg­ősibb ünne­pe, aki ismer az tud­ja ez az iga­zi újév kez­de­te nálam… pár gon­do­lat, mert nem min­den­ki érti a lényegét.

Az ember három­szor szü­let­het meg az éle­te során. 

Az elsőt – a tes­ti szü­le­tést, bizo­nyos érte­lem­ben – nem választ­hat­ja. De van lel­ki és szel­le­mi szü­le­tés is, ez pedig min­dig raj­tunk múlik. 

A pün­kösd a meg­úju­lás lehetősége. 

A pün­kösd arra hív­ja fel a figyel­mün­ket, hogy enged­jük át magun­kat a szel­le­mi­nek, emel­ked­jünk felül, hagy­juk magunk mögött azt, ami nem fon­tos, hoz­zuk fel­szín­re a ben­nünk lako­zó erőt, és tegyük ter­mő­vé. Nem vélet­len, hogy az ünnep jel­ké­pe a fehér galamb, ami a sza­bad­sá­got tes­te­sí­ti meg, a szel­le­mi és lel­ki szabadságot.

A szent­lé­lek ára­dá­sa a keresz­tény hit világ­ban, a sza­bad szel­lem a zsi­dó val­lás­ban, a védi­kus gon­dol­ko­dás­ban a hete­dik sík a csak­ra­rend­szer­ben a leg­ma­ga­sabb tuda­ti szin­tet szim­bo­li­zál­ja. Ami tel­jes fel­sza­ba­dult­ság, az abszo­lút sza­bad­ság tuda­tá­nak az állapota.

A magyar nép­lé­lek­ben a leg­ma­ga­sabb beava­tá­si ünne­pünk volt, a pün­kös­di király, király­nő válasz­tás, ahol a fiú­ból fér­fi , a lány­ból nő lett, mára ezt nem értik az emberek. 

A leg­ősibb ter­mé­keny­ség ünnep, a tes­ti, lel­ki, szel­le­mi örök­lő­dés foly­to­nos­sá­gát biz­tó­sí­tot­ta a nap fényében.

For­rás: Dom­bi Ábel