Hírek Sport hirek Pro­vo­ká­ci­ó­nak minő­sí­tet­ték a szé­kely him­nusz ének­lé­sét Romániában

Pro­vo­ká­ci­ó­nak minő­sí­tet­ték a szé­kely him­nusz ének­lé­sét Romániában

Romá­ni­á­ban koa­lí­ci­ós vitát vál­tott ki, hogy a ljub­lja­nai diví­zió I/A jég­ko­rong világ­baj­nok­sá­gon a magyar és a román válo­ga­tott vasár­na­pi mér­kő­zé­se után a román válo­ga­tott szé­kely­föl­di tag­jai a magyar válo­ga­tott tag­ja­i­val és a magyar szur­ko­lók­kal együtt eléne­kel­ték a szé­kely himnuszt.

Mar­cel Cio­la­cu, a Szo­ci­ál­de­mok­ra­ta Párt (PSD) elnö­ke az ukraj­nai hábo­rú össze­füg­gé­sé­ben „tűr­he­tet­len pro­vo­ká­ci­ó­nak” nevez­te a him­nusz­ének­lést. Kije­len­tet­te: biz­tos ben­ne, hogy a koa­lí­ci­ó­ban meg­tár­gyal­ják az ügyet. „Ezek olyan túl­zá­sok, ame­lyek­nek nin­csen helyük Romá­nia terü­le­tén 30 év demok­rá­cia után. Min­den­ki­nek meg kell érte­nie, hogy Romá­nia és Euró­pa egy másik sza­kasz­ba lépett. A hábo­rú össze­füg­gé­sé­ben tűr­he­tet­len­nek tűnik ilyen pro­vo­ká­ci­ót elkö­vet­ni”  – jelen­tet­te ki Cio­la­cu, aki a kép­vi­se­lő­ház elnö­ki tiszt­sé­gét is betöl­ti.  Hoz­zá­tet­te: ő és tár­sai min­dig meg­ad­ták a tisz­te­le­tet az RMDSZ-nek és a kisebb­sé­gek­nek, az effé­le meg­nyil­vá­nu­lá­sok azon­ban nem a meg­fe­le­lő irány­ba viszik a dolgokat.

Adri­an Coz­ma, a Nem­ze­ti Libe­rá­lis Párt (PNL) egyik alel­nö­ke azt kér­te Nic­o­lae Ciu­ca minisz­ter­el­nök­től, vált­sa le tiszt­sé­gé­ből Tánczos Bar­na kör­nye­zet­vé­del­mi minisz­tert, aki – a román saj­tó köz­lé­se sze­rint – a néző­tér magyar szek­to­rá­ban néz­te a mér­kő­zést. Tánczos – aki koráb­ban a Román Jég­ko­rong­szö­vet­sé­get is vezet­te – a közös­sé­gi médi­á­ban tisz­táz­ta, hogy más román szur­ko­lók is a magyar lelá­tó­ról néz­ték a meccset, tőle pár méter­re egy román csa­lád a román válo­ga­tott mezét visel­te. Ő maga pedig a román válo­ga­tott leg­több tag­ját adó csík­sze­re­dai klub mezét visel­te. Adri­an Coz­ma a közös­sé­gi olda­lán közölt bejegy­zé­sé­ben minő­sít­he­tet­len gesz­tus­nak ítél­te a szé­kely him­nusz elének­lé­sét. Sze­rin­te ezzel meg­aláz­ták Romá­ni­át, és Tánczos Bar­na a jelen­lé­té­vel biz­to­sí­tot­ta ezt.

„Romá­nia jel­ké­pei szen­tek min­den román szá­má­ra, bár­mi­lyen nem­ze­ti­sé­gű legyen is. Aki nem tisz­te­li a haza szim­bó­lu­ma­it, nem lehet tag­ja Romá­nia kormányának”

– jelen­tet­te ki a politikus.

Az elíté­lő nyi­lat­ko­za­tok sorát Sorin Grin­de­anu szo­ci­ál­de­mok­ra­ta pár­ti szál­lí­tás­ügyi minisz­ter indí­tot­ta el még hét­főn, aki gya­lá­za­tos­nak nevez­te a tör­tén­te­ket. Azt kér­te a szak­szö­vet­ség­től és Novák Edu­árd sport­mi­nisz­ter­től, hogy bün­tes­se meg a játékosokat.

„Aki nem tisz­te­li Romá­ni­át, nincs mit keres­sen piros-sár­ga-kék mezben!”

– írta a minisz­ter a közös­sé­gi médi­á­ban köz­zé­tett bejegyzésében.

Kele­men Hunor, az RMDSZ elnö­ke a közös­sé­gi olda­lán köz­zé­tett ked­di bejegy­zé­sé­ben Grin­de­anu nyi­lat­ko­za­tá­ra rea­gált. A Romá­ni­ai Magyar Demok­ra­ta Szö­vet­ség (RMDSZ) elnö­ke büsz­ke­sé­gé­nek adott han­got, ami­ért a román jég­ko­rong-válo­ga­tott kiju­tott a világ­baj­nok­ság­ra, és a csa­pat kilenc­ven szá­za­lé­kát szé­kely­föl­di játé­ko­sok alkotják.

„Nekünk most köszö­ne­tet kell mon­da­ni, és nem kell sen­kit meg­bün­tet­ni min­den alap nélkül”

– jelen­tet­te ki a minisz­ter­el­nök-helyet­te­si tiszt­sé­get is betöl­tő politikus.

„Sem­mi­lyen alap­ja nincs annak a kérés­nek, hogy a szé­kely him­nusz elének­lé­sé­ért a sport­mi­nisz­ter meg­bün­tes­se a szé­kely játé­ko­so­kat. Szo­li­dá­ri­sak vagyunk azok­kal, aki­ket mél­tány­ta­la­nul támad­nak. A bün­te­tést kez­de­mé­nye­ző szál­lí­tás­ügyi minisz­tert vajon fele­lős­ség­re lehet von­ni azért, hogy a vona­ton a kala­uz és az utas mit dalolászik?”

– fogal­ma­zott Kele­men Hunor.

Hason­ló szel­lem­ben rea­gált a kép­vi­se­lő­ház­ban Cso­ma Botond, az RMDSZ frak­ció­ve­ze­tő­je. Kifej­tet­te: a szé­kely him­nusz olyan érté­ke Romá­nia magyar kisebb­sé­gé­nek, amely nem irá­nyul sem a román közös­ség, sem Romá­nia ellen. 

„Fon­tos, hogy meg­ért­sük (…) az ország­ban sok­fé­le regi­o­ná­lis iden­ti­tás van – így a szé­kely is –, és ez csak erő­seb­bé tesz ben­nün­ket közös­ség­ként, országként” 

– hang­sú­lyoz­ta Cso­ma Botond. 

A vasár­na­pi magyar-román jég­ko­rong­mér­kő­zés a magyar válo­ga­tott 4 – 2‑es győ­zel­mé­vel vég­ző­dött, és nem­csak a román, hanem a magyar válo­ga­tott sora­i­ban is vol­tak szé­kely­föl­di játé­ko­sok. A mér­kő­zés­nek nem volt iga­zi tét­je, hiszen az már koráb­ban eldőlt, hogy a román csa­pat az utol­só, ötö­dik helyen zár, és kiesik a diví­zió I/B‑be, míg a magyar csa­pat máso­dik lett, és jövő­re a világ­elit­ben szerepel.

Fotó: Vörös Dávid/Magyar Jég­ko­rong Face­book oldala

For­rás: vasar​nap​.hu/ MTI