Események Vilá­gít­son a szé­ke­lyek őrtü­ze Cleve­land­ben is

Vilá­gít­son a szé­ke­lyek őrtü­ze Cleve­land­ben is

A több­éves hagyo­má­nyok­hoz híven, októ­ber utol­só vasár­nap­ján idén is őrtü­zek­kel hív­ják fel a figyel­met világ­szer­te Szé­kely­föld autonómiatörekvéseire .

A Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány meg­hív a Hira­mi Magyar Klub területére,12300 Abb­ott Rd Hiram , 2020. októ­ber. 25-én, vasár­nap dél­után 4 órá­ra, hogy együtt lob­bant­suk fel a cleve­landi őrtűz láng­ját, ezzel innen is jelez­ve a szé­ke­lyek­nek, hogy mi is egyet­ér­tünk törekvéseikkel.

Mint ismert, a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács 2015-ben nyil­vá­ní­tot­ta Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­nak nap­já­vá októ­ber utol­só vasár­nap­ját, ami­kor a régió temp­lo­ma­i­ban zaj­ló isten­tisz­te­le­te­ken, misé­ken a tér­ség önren­del­ke­zé­sé­ért is imád­koz­nak, majd őrtü­zek­kel jel­zik Buka­rest­nek és a nagy­vi­lág­nak: a szé­kely­ség nem mond le jogos köve­te­lé­sé­ről. Idén októ­ber 25-én, vasár­nap este fél hat­kor kíván­ják kivi­lá­gí­ta­ni egész Szé­kely­föl­det az önkor­mány­za­tok­kal, tör­té­nel­mi magyar egy­há­zak­kal, köz­bir­to­kos­sá­gok­kal, civil szer­ve­ze­tek­kel közösen. 

Vilá­gít­son a szé­ke­lyek őrtü­ze Cleve­land­ben is

Esemény helyszíne

Hirami Magyar Klub

Esemény időpontja

2020-10-25 16:00 2020-10-25 18:00