Clevelandi hirek Események Tánc­ba hívogató

Tánc­ba hívogató

Sze­ret­tek tán­col­ni, éne­kel­ni, játszani ?

Ha igen, akkor sze­re­tet­tel várunk a Cserkészházba!

2023. Janu­ár 21-én szom­ba­ton este 6 órá­tól 8 óráig

A prog­ram este 6 óra­kor fél­órás csa­lá­di tánc­ház­zal kez­dő­dik, ahol gyer­me­kek és szü­lők együtt tán­col­hat­nak és énekelhetnek.

Ezt köve­tő­en az aprók­nakkéz­mű­ves fog­lal­ko­zást tar­ta­nak, ahol far­sang­ra készül­ve elké­szít­he­tik saját álar­cu­kat, a fel­nőt­tek foly­tat­hat­ják a táncolást.

Gyer­tek tán­col­junk, mulas­sunk együtt!!

Tán­co­kat tanít­ja: Tiha­nyi Lász­ló és Balássy Anikó

Kéz­mű­ves fog­lal­ko­zást tart­ja: Mack Vivi

Tánc­ba hívogató

Esemény helyszíne

1860 W 22nd St, Cleveland, OH 44113

Esemény időpontja

2023-01-21 18:00 2023-01-21 20:00