Clevelandi hirek Események Nem­zet­kö­zi film­fesz­ti­vál Clevelandban

Nem­zet­kö­zi film­fesz­ti­vál Clevelandban

Ked­ves Cleveland‑i magyarok!


Az idei Cleve­land Nem­zet­kö­zi Film­fesz­ti­vál prog­ram­já­ban lát­ha­tó lesz az „Eger, 1552” című rövid­fil­münk, amely ápri­lis 3‑án (vasár­nap) dél­előtt 9:20-kor a Family Shorts nevű rövid­fil­mes blokk­ban lesz meg­te­kint­he­tő az Allen Theatre-ben.


A film első­sor­ban a fia­ta­labb kor­osz­tály­nak szól, és mind­azok­nak, akik olvas­ták annak ide­jén az Egri csil­la­go­kat, vagy érdek­lőd­nek a magyar tör­té­ne­lem iránt – és per­sze min­den­ki más­nak is!


Ez már a negye­dik fil­münk, amely sze­re­pel ezen a fesz­ti­vá­lon, koráb­ban „A ber­ni követ”, a „Fél­vi­lág” és az „Apró mesék” című film­je­ink­kel sze­re­pel­tünk a versenyprogramban.


Remél­jük, minél töb­ben eljön­nek a vetí­tés­re (mind sze­mé­lye­sen, mind online), és ha tet­szik nekik a film, sza­vaz­nak rá a közön­ség­sza­va­zá­son is.


Min­den­ki­nek jó mozi­zást kívá­nunk az egész stáb nevé­ben!
Szász Atti­la, rendező


Az aláb­bi lin­ken lehet jegyet fog­lal­ni a film­re: https://​www​.cleve​land​film​.org/​f​i​l​m​s​/​2​0​2​2​/​e​g​e​r​-​1​552

Nem­zet­kö­zi film­fesz­ti­vál Clevelandban

Esemény helyszíne

1407 Euclid Avenue Cleveland, Ohio 44115

Esemény időpontja

2022-04-03 09:20 2022-04-03 10:20