Események Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás-Júni­us 4 Tri­a­non 100. és a Magya­rok Kenyere

Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás-Júni­us 4 Tri­a­non 100. és a Magya­rok Kenyere

A Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány és a Szent Imre Római Kato­li­kus egy­ház­kö­zös­ség közös szer­ve­zé­sé­ben júni­us 4‑én után dél­után 6 órá­ra sze­re­tet­tel vár­nak min­den magyar test­vért a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS – JÚNIUS 4. nem­ze­ti gyász­na­punk jegyé­ben meg­ren­de­zett meg­em­lé­ke­zés­re. A Szent Imre temp­lom előtt TRIANON 100. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból töb­bek közt egy emlék­fa ülte­tés­re kerül sor, ame­lyet Dr. Ben­csik Zita Magyar­or­szág chi­ca­gói főkon­zul­ja kez­de­mé­nye­zett az Egye­sült Álla­mok Magyar közös­sé­ge­i­ben. Úgy­szin­tén a Magyar Állam által meg­hir­de­tett Magya­rok Kenye­re 15 mil­lió búza­szem kez­de­mé­nye­zé­sé­re is sor kerül, amely az egész Kár­pát-meden­ce gaz­dái búza fel­aján­lá­sa­i­ból sütött Magya­rok Kenye­re közös elfo­gyasz­tá­sá­ra sze­re­tet­tel várunk min­den­kit, a Transyl­va­nia pék­ség köz­re­mű­kö­dé­sé­vel. Az ese­mény­re lehe­tő­ség sze­rint nem­ze­ti lobo­gó­val aján­lott érkez­ni. Az Észak-Kelet Ohi­ói kul­túr­kert, a Hira­mi Magyar Klub, a Cleve­landi Magyar Múze­um, az Akro­ni Magyar Klub és a Szent Erzsé­bet Római Kato­li­kus egy­ház­kö­zös­ség is csat­la­ko­zott ehhez a meg­em­lé­ke­zés­hez, de ter­mé­sze­te­sen min­den magyar szer­ve­ze­tet nagy sze­re­tet­tel hívunk és várunk ezen a fon­tos napon. 

Aki magyar annak fáj Trianon!

Magyar Gaz­da­kö­rök és Gaz­da­szö­vet­ke­ze­tek Szö­vet­sé­ge (MAGOSZ) által meg­hir­de­tett Magya­rok Kenye­re 15 mil­lió búza­szem kez­de­mé­nye­zés az egész Kár­pát-meden­cei gaz­dák búza ado­mány­ként fel­aján­lott közös búzá­ból sütött Magya­rok Kenye­re, mely­nek elfo­gyasz­tá­sá­ra e hosszú kény­szer­pi­he­nő utá­ni újabb közös­sé­gi élmény meg­élé­se érde­ké­ben szerveződött.

Ked­ves Honfitársaink!

A Kár­pát-meden­cei gaz­dák üdvöz­le­tét hozzuk!

Kilenc éve tör­tént, hogy az ara­tás végez­té­vel a magyar gaz­da­em­ber zsák­ba rak­ta búzá­ja egy részét, s ado­mány­ként azt magyar gyer­me­kek­nek aján­lot­ta fel. Így indult a Magya­rok Kenye­re prog­ram, s a kez­de­ti pár ton­nás ado­mány­ból így lett a múlt évre 600 ton­na búza, 80 000 gyer­mek asz­ta­lá­ra pedig rop­pa­nós magyar kenyér.

A Magya­rok Kenye­re – 15 mil­lió búza­szem prog­ram így lett a magyar gaz­da­tár­sa­da­lom önzet­len, segí­tő szán­dé­kú össze­fo­gá­sa. Az egész éven átíve­lő prog­ram­ban Magyar­or­szág tel­jes terü­le­té­ről és a Kár­pát-meden­ce magyar lak­ta tele­pü­lé­se­i­ről aján­la­nak fel búzát a gaz­dál­ko­dók a magyar gyer­me­ke­ket segí­tő szer­ve­ze­tek­nek – hatá­ra­in­kon innen, de a hatá­ra­in­kon túl is.

A Magyar Örök­ség díjas Prog­ram szer­ve­zé­sét a Nem­ze­ti Agrár­gaz­da­sá­gi Kama­ra (NAK), illet­ve a Magyar Gaz­da­kö­rök és Gaz­da­szö­vet­ke­ze­tek Szö­vet­sé­ge (MAGOSZ) vég­zi, idén min­den eddi­gi­nél szé­le­sebb kör­ben, a Kár­pát-meden­ce tel­jes magyar gaz­da­tár­sa­dal­mát bevon­va az adományozásba.

Kiemelt sze­rep jut a Magya­rok Kenye­re Ala­pít­vány­nak is. Az Ala­pít­vány idei leg­főbb cél­ki­tű­zé­se, hogy Kár­pát-meden­cei hon­fi­tár­sa­ink mel­lett a diasz­pó­rá­ban élő magyar­sá­got is bevon­ja az adományozásba.

Fon­tos nem­ze­ti ügyünk­nek tart­juk, hogy a Kár­pát-meden­ce hágó­it átlép­ve, fel­ke­res­sük a diasz­pó­rá­ban élő magyar közös­sé­ge­in­ket azért, hogy távol sza­kadt test­vé­re­ink is bekap­cso­lód­has­sa­nak a Magya­rok Kenye­re prog­ram­ba, nagy öröm ez szá­munk­ra, hogy ez megvalósulhatott!

Üdvöz­let­tel:

Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás-Júni­us 4 Tri­a­non 100. és a Magya­rok Kenyere

Esemény helyszíne

West 22nd Street, Cleveland, Ohio, 44134

Esemény időpontja

2020-06-04 18:00 2020-06-04 19:00