Események Magyar hagyo­má­nya­ink őrzése

Magyar hagyo­má­nya­ink őrzése

A Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány és a cleve­landi Cser­kész Regős cso­port közö­sen szer­ve­zi a magyar hagyo­má­nyok sze­rin­ti Tél­te­me­tést, Far­sang­te­me­tést vagy más szó­val kiszehajtást. 


Feb­ru­ár 27-én, vasár­nap dél­után 2 óra és 5 óra között az Észak Kelet Ohi­oi Magyar Klub, azaz a Hira­mi Magyar Klub terü­le­tén kerül sor az eseményre.


Ezt a majd­nem fele­dés­be merült nép­szo­kást sze­ret­nénk meg­örö­kí­te­ni, talán rend­sze­res­sé ten­ni, hogy fenn­ma­rad­has­son a követ­ke­ző nem­ze­dé­kek­nek is. 

Gaz­dag magyar nép­ha­gyo­má­nya­in­kat ápol­ni és tovább­örö­kí­te­ni hiva­tott ala­pít­vá­nyunk meg­ala­ku­lá­sa óta, törek­vé­se­ink ennek jegyé­ben szü­let­nek és való­sul­nak meg.


Ha vala­ki­nek van e nép­szo­kás­hoz kötő­dő­en bár­mi­lyen ész­re­vé­te­le, lebo­nyo­lí­tá­sá­ban sze­ret­ne segít­sé­günk­re len­ni, hálá­san meg­kö­szön­jük és szí­ve­sen vár­juk a jelentkezésüket.


Min­den­kit nagy sze­re­tet­tel vár­nak a szer­ve­zők a fennt emlí­tett dátumon.

Érdek­lőd­ni a 440−360−0595 tele­fon­szá­mon lehet.

Magyar hagyo­má­nya­ink őrzése

Esemény helyszíne

12027 Abbott Road, Hiram, OH 44234

Esemény időpontja

2022-02-27 14:00 2022-02-27 17:00