Események Mága Zol­tán koncert

Mága Zol­tán koncert

A világ­hí­rű hege­dű­mű­vész Mága Zol­tán, az ifjú Mága Zol­tán és a Buda­pest Gypsy Vir­tu­o­si zene­kar első alka­lom­mal láto­gat el és kon­cer­te­zik Clevelandben.

A Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány és a John Car­roll Egye­tem Művé­sze­ti és Tudo­má­nyos Főis­ko­lá­ja, vala­mint a Klasszi­kus és Modern Nyel­vek és Kul­tú­rák Tan­szé­ke közös szer­ve­zés­ben kerül sor 2022. Novem­ber 5‑én, szom­ba­ton, este 7 órá­tól a John Car­roll Egye­tem Kulas Audi­tó­ri­um koncerttermében.

A két részes kon­cert jóté­kony­sá­gi jel­leg­gel kerül meg­ren­de­zés­re, a művész úr a cleve­landi  Szent Imre római kato­li­kus temp­lom lég­kon­di­ci­o­ná­ló beren­de­zé­sé­re ren­de­zett ado­mány­gyűj­té­sé­hez sze­ret­ne hozzájárulni. 

A támo­ga­tói jegyek elér­he­tő­ek www​.cleve​landi​ma​gya​rok​ert​.org web­ol­da­lon, az aláb­bi gomb­ra kat­tint­va és a 440−360−0595-ös tele­fon­szá­mon. 

Mága Zol­tán koncert

Esemény helyszíne

John Carroll University, Kulas Auditorium

Esemény időpontja

2022-11-05 19:00 2022-11-05 21:00