Események Gyer­tya­fé­nyes istentisztelet

Gyer­tya­fé­nyes istentisztelet

Nyu­gat Olda­li Magyar Evan­gé­li­kus Egy­ház sze­re­tet­tel hív mindenkit.

Gye­re el a jászol­hoz még ma éjjel! Talál­koz­nod kell Isten sze­me fényé­vel. Ne keress itt pom­pát, gaz­dag­sá­got, keresd azt, ki meg­vált­ja vilá­got. Keresd azt, ki meg­vált­ja világot!

Őszin­te sze­re­tet­tel hív­juk ked­ves Testvéreinket

2021. decem­ber 19-én vasár­nap dél­után 5‑kor gyer­tya­fé­nyes istentiszteletünkre.

Kará­cso­nyi evan­gé­li­um, gyer­me­ke­ink és fia­tal­ja­ink, vala­mint Kis Magyar Kórus szol­gá­la­tá­val. Ezt az alkal­mat mint min­dig Isten dicső­sé­gé­re es Önök­nek, kará­cso­nyi aján­dék­ként sze­ret­nénk átnyúj­ta­ni. Ezen az isten­tisz­te­le­ten ünne­pel­jük magyar isko­lánk 20 és a vasár­na­pi isko­la fenn­ál­lá­sá­nak 80 éves évfordulóját.

Ven­dé­ge­in­ket is sze­re­tet­tel vár­juk, Nt Deák Zsolt bap­tis­ta lel­kész test­vé­rün­ket és gyülekezetét.

Cser­ké­sze­ket is sze­re­tet­tel vár­juk, akik szin­tén meg­szó­lal­tat­ják szá­munk­ra kará­csony cso­dá­la­tos örömhírét.

Az Isten­tisz­te­let után min­den­kit sze­re­tet­tel várunk a len­ti terem­ben egy sze­rény vacso­rá­ra. Kér­jük fogad­ják el meg­hí­vá­sun­kat és tele­fo­nál­ja­nak, hogy tud­juk hány test­vé­rünk­re szá­mít­ha­tunk a vacso­rán: 216−213−8414.

Jézus föld­re­jött sze­re­te­te, annak elfo­ga­dá­sa tegye áldot­tá a kará­cso­nyi ünnepszentelésünket!

Gyer­tya­fé­nyes istentisztelet

Esemény helyszíne

20300 Hilliart Blvd, Rocky River, OH 44116

Esemény időpontja

2021-12-19 17:00 2021-12-14 18:00