Események Gulyás­fő­ző ver­seny Hiramba

Gulyás­fő­ző ver­seny Hiramba

Hagyo­má­nyo­san a szü­re­ti fesz­ti­vál után, amo­lyan évzá­ró ese­mény­ként szer­ve­zik meg min­den évben a Gulyás­fő­ző ver­senyt a Hira­mi Magyar Klubnál.

Az idén Októ­ber 10-én dél­előtt 11:00 óra­kor nyí­lik a bejá­ra­ti kapu és a szé­kely kapu, ami­kor is a szer­ve­zők remé­nye­ik­hez mér­ten már készen vár­ják a ven­dé­ge­ket a fino­mabb­nál fino­mabb, a válasz­té­ko­san elké­szí­tett, a magyar gaszt­ro­nó­mia talán leg­is­mer­tebb éte­lé­vel a gulyás­sal.

A belé­pés 10$ fel­nőt­tek­nek. A belé­pő­jegy ára fel­jo­go­sít­ja a tulaj­do­no­sát min­den egyes ver­seny­ben lévő gyu­lyás­ból való fogyasz­tás­hoz!! Gyer­me­kek­nek 12 éven alul ingyenes. 

Lesz még más enni­va­ló is, ter­mé­sze­te­sen inni­va­ló is bőven, nem is említ­ve a sok finom süte­ményt és kávét. 

Ha van egy saját, finom, kipró­bált gulyás recept­je és részt sze­ret­ne ven­ni ezen az egye­di ver­se­nyen, híj­va Erzsé­be­tet a 440−349−4104-es tele­fon­szá­mon.

A fődíj 100$, de lesz­nek még más meg­le­pe­té­sek is.

Gulyás­fő­ző ver­seny Hiramba

Esemény helyszíne

12027 Abbott Rd. Hiram Ohio 44234

Esemény időpontja

2021-10-10 11:00 2021-10-10 21:00