Clevelandi hirek Események Augusz­tus 20. Emlékműállítás

Augusz­tus 20. Emlékműállítás

A Szent Erzsé­bet Római Kato­li­kus Egy­ház­köz­ség a cleve­landi Egye­sült Magyar Egy­le­tek támo­ga­tá­sá­val sze­re­tet­tel meg­hív min­den érdek­lő­dőt a Szent Ist­ván napi emlék­mű­ál­lí­tás­ra, amely­re 2020. augusz­tus 20-án este 7 óra­kor kerül sor a Cleve­landi Szent Erzsé­bet római-kato­li­kus temp­lom kert­jé­ben. Az emlék­mű a Penn­syl­va­nia állam­be­li McKe­es­por­ti Szent Ist­ván Magyar római-kato­li­kus temp­lom sarok­kö­ve, mely temp­lo­mot az elmúlt héten bon­tot­tak le.

Az ese­mény programja: 

A sarok­kő meg­szen­te­lé­se Bóna Richárd atya által

A Mcke­es­por­ti Szent Ist­ván temp­lom rövid tör­té­ne­tét Boros Mik­lós tör­té­nész mutat­ja be, aki a sarok­kő meg­men­tő­je

Dr. Ben­csik Zita Magyar­or­szág chi­ca­gói főkon­zul­ja köszön­tő beszéde

Műsor­ve­ze­tő Dr. Szent­ki­rá­lyi End­re, az Egye­sült Magyar Egy­le­tek elnöke

Augusz­tus 20. Emlékműállítás

Esemény helyszíne

St Elizabeth of Hungary Catholic Church 9016 Buckeye Rd Cleveland, OH 44104

Esemény időpontja

2020-08-20 19:00 2020-08-20 20:00