Események Ado­mány­gyűj­tés Szé­kely­föl­di kor­há­zak számára

Ado­mány­gyűj­tés Szé­kely­föl­di kor­há­zak számára

Tisz­telt Adományozó!

2020. május 1.A pénz­ügyi for­rá­sok hiá­nya miatt a szé­kely­föl­di kór­há­zak nem tud­ják meg­vá­sá­rol­ni azo­kat az orvo­si gépe­ket, ame­lyek a koro­na vírus­tól szen­ve­dő bete­gek haté­kony keze­lé­sé­hez szük­sé­ge­sek. Kér­jük segít­se a szé­ke­lyek gyó­gyí­tá­sá­hoz szük­sé­ges orvo­si gépek beszer­zé­sét. Nagy­lel­kű ado­má­nyá­val járul­jon hoz­zá a kór­há­zak szük­ség­le­te­i­ről elő­ze­te­sen egyez­te­tett orvo­si fel­sze­re­lé­sek és esz­kö­zök meg­vá­sár­lá­sá­hoz. Az orvo­si gépe­ket az Opti­tech Plus Kft impor­tál­ja és forgalmazza.

Az ado­má­nyok­ból meg­vá­sá­rolt gépe­ket a kór­há­zak kép­vi­se­lői Buda­pest­ről a szé­kely­föl­di kór­ház­ba szállítják.Az ado­má­nyo­zás két módon tör­tén­het: 1. Egyé­nek, közös­sé­gek, cégek, tár­sa­sá­gok a csa­tolt ár lis­tá­ról meg­vá­sá­rol­ják a gépet, esz­közt és a kivá­lasz­tott kór­ház­nak ado­má­nyoz­zák. 2. Az aláb­bi gofund​me​.com web­he­lyen ado­má­nyá­val hoz­zá­já­rul a gép­vá­sár­lás­hoz. Kér­jük ossza meg ezt azok­kal, aki­ket Ön sze­rint érde­kel­het a szé­ke­lyek koro­na­ví­rus elle­ni küzdeleme.

https://www.gofundme.com/f/szekler-covid19-support?utm_source=customer&utm_medium=email&utm_campaign=p_cf+share-flow‑1

Tisztelettel,Gilbert Eri­ka

Ado­mány­gyűj­tés Szé­kely­föl­di kor­há­zak számára

Esemény helyszíne

Esemény időpontja