Hírek Külföldi hirek Prá­ga dacol Brüsszel­lel: könnyí­te­nek a fegy­ver­tar­tás feltételein

Prá­ga dacol Brüsszel­lel: könnyí­te­nek a fegy­ver­tar­tás feltételein

Tör­vény­mó­do­sí­tás­sal garan­tál­nák a fegy­ver­tar­tás­hoz való jogot

Egy tör­vény­mó­do­sí­tás­sal készül garan­tál­ni a fegy­ver­tar­tás­hoz való jogot a cseh kor­mány, vála­szul az Euró­pai Uni­ón belül évek óta tar­tó lesze­re­lé­si ten­den­ci­ák­ra. Az unió a ter­ror­fe­nye­ge­tett­ség meg­nö­ve­ke­dé­sé­re hivat­koz­va még 2017-ben módo­sí­tot­ta a blokk fegy­ver­tar­tá­si irány­el­ve­it, Prá­ga azon­ban már akkor is a leg­han­go­sab­ban til­ta­ko­zott a tag­ál­la­mok közül, a téma pedig azóta is gyak­ran tema­ti­zál­ja a cseh közéletet.

A fegy­ver­tar­tás­hoz való jog garan­tá­lá­sát tűz­te ki célul a cseh kor­mány azál­tal, hogy napi­rend­re tűz­ték a lőfegy­ve­rek­ről szó­ló tör­vény módo­sí­tá­sát, ame­lyet a sze­ná­tus vár­ha­tó­an vál­toz­ta­tás nél­kül jóvá fog hagyni

– írta a minap az Echo24 című cseh hír­por­tál, amely sze­rint Prá­ga a tör­vény­mó­do­sí­tá­si javas­lat­tal első­sor­ban az Euró­pai Uni­ón belül évek óta tar­tó lesze­re­lé­si ten­den­ci­ák­ra igyek­szik vála­szol­ni. Cseh­or­szág rég­óta ellen­zi az uni­ó­nak a lőfegy­ve­rek vásár­lá­sá­ra és tar­tá­sá­ra irá­nyu­ló kor­lá­to­zá­sa­it, ame­lyek tulaj­don­kép­pen a 2015-ös pári­zsi és kop­pen­há­gai ter­ror­tá­ma­dá­so­kat köve­tő­en kerül­tek terí­ték­re. Akkor az Euró­pa-szer­te ismét­lő­dő merény­le­tek hatá­sá­ra az Euró­pai Par­la­ment neki­lá­tott az euró­pai fegy­ver­tar­tá­si sza­bá­lyok szi­go­rí­tá­sá­nak, ennek ered­mé­nye­kép­pen pedig 2017 tava­szá­ra meg­szü­le­tett az 1991. évi uni­ós fegy­ver­di­rek­tí­va kiegé­szí­té­se, amely köte­le­ző érvénnyel bír vala­mennyi tag­ál­lam­ra néz­ve. Az új irány­elv lénye­ge, hogy

csök­ken­ti a nem­ze­ti sza­bá­lyo­zá­sok lehe­tő­sé­gét, vala­mint koráb­ban enge­dély­men­tes esz­kö­zö­ket tesz enge­dély­kö­te­les­sé azál­tal, hogy sok­kal szi­go­rúbb kate­go­ri­zá­lá­si rend­szert veze­tett be a lőfegy­ve­rek­re, így pél­dá­ul betil­tot­ta bizo­nyos fél­au­to­ma­ta fegy­ve­rek pol­gá­ri bir­tok­lá­sát és használatát.

A módo­sí­tás szer­te Euró­pá­ban komoly fel­há­bo­ro­dást kel­tett. Első­sor­ban a sport­lö­vők és a vadá­szok til­ta­koz­tak, akik addig rend­sze­re­sen hasz­nál­tak – enge­déllyel – olyan lőfegy­ve­re­ket, ame­lyek az új direk­tí­va sze­rint már a tel­jes til­tás hatá­lya alá estek. Több nem­ze­ti kor­mány is fel­emel­te hang­ját a módo­sí­tás ellen, Cseh­or­szág pedig annak elfo­ga­dá­sát köve­tő­en eljá­rást kez­de­mé­nye­zett az Euró­pai Unió Bíró­sá­gá­nál, arra kér­ve a tes­tü­le­tet, hogy helyez­ze hatá­lyon kívül az új rendelkezéseket.

A bíró­ság azon­ban 2019 decem­be­ré­ben eluta­sí­tot­ta az uni­ós fegy­ver­irány­el­vet – egyéb­ként magyar és len­gyel támo­ga­tás­sal – meg­tá­ma­dó cseh keresetet.

Prá­ga azzal érvelt, hogy az EU túl­lép­te hatás­kö­rét, és jog­el­le­nes kor­lá­to­zá­so­kat veze­tett be a fegy­ver­tu­laj­do­no­sok­kal szem­ben, az unió azon­ban a ter­ror­ve­szély meg­nö­ve­ke­dé­sé­re hivat­koz­va szük­ség­sze­rű­nek tar­tot­ta a 2017 júni­u­sá­ban hatály­ba lépő szi­go­rí­tá­sok meg­té­te­lét abból a cél­ból, hogy a bűnö­zői cso­por­tok és a ter­ro­ris­ták ne élhes­se­nek vissza a lőfegy­ve­rek beszer­zé­sé­re és bir­tok­lá­sá­ra szol­gá­ló jog­sze­rű csa­tor­nák­kal és sza­bá­lyo­zá­si rendszerekkel.

Az EU-tag­ál­la­mok­nak egyéb­ként 2018 októ­be­ré­ig kel­lett átül­tet­ni­ük az Euró­pai Par­la­ment által meg­fo­gal­ma­zott, majd az Euró­pai Tanács által is jóvá­ha­gyott irány­el­vet a nem­ze­ti jog­ba – ennek a határ­idő­nek a tel­je­sí­té­sét ugyan­ak­kor Cseh­or­szág elmu­lasz­tot­ta. Az uni­ós direk­tí­va több tag­ál­lam­ban is ellen­ér­zé­se­ket vál­tott ki, de az irány­elv elfo­ga­dá­sa egyik ország­ban sem kavart akko­ra vihart, mint a cseheknél.

A hiva­ta­los becs­lé­sek sze­rint Cseh­or­szág­ban körül­be­lül három­száz­ezer fegy­ver­tu­laj­do­nos van, akik össze­sen mint­egy nyolc­száz­ezer lőfegy­vert birtokolnak.

A mos­ta­ni tör­vény­mó­do­sí­tás cél­ja, hogy a fegy­ver­hasz­ná­lók­nak lehe­tő­vé tegyék a hang­tom­pí­tó és az éjjel­lá­tó esz­kö­zök hasz­ná­la­tát, vala­mint a fegy­ve­rek kiál­lí­tá­so­kon vagy érté­ke­sí­té­si ren­dez­vé­nye­ken való bemu­ta­tá­sá­nak mód­ja is egy­sze­rű­söd­ni fog. A hiva­ta­los indok­lás sze­rint ennek cél­ja az, hogy a fegy­ve­rek bemu­tat­ha­tók legye­nek pél­dá­ul kul­túr­tör­té­ne­ti ese­mé­nye­ken, fegy­ver­be­mu­ta­tó­kon vagy tör­té­nel­mi csa­ták rekonst­ruk­ci­ó­ja során. Idén nyá­ron a cseh kor­mány egyéb­ként egy alkot­mány­mó­do­sí­tá­si javas­la­tot is jóvá­ha­gyott, amely­nek cél­ja, hogy az ország állam­pol­gá­ra­i­nak alkot­má­nyos joga legyen a fegy­ve­res önvé­de­lem­re és védelemre.

For­rás: Magyar Nemzet