Hírek Külföldi hirek Pozsony után Prá­gá­ban is zavar­gás­sá fajul­tak a szur­ko­lói tüntetések

Pozsony után Prá­gá­ban is zavar­gás­sá fajul­tak a szur­ko­lói tüntetések

A cseh fővá­ros­ban is össze­csap­tak a szur­ko­lók a rend­őrök­kel, hason­ló­an a teg­na­pi pozso­nyi ese­mé­nyek­hez – adta hírül az MTI. Mind­két ország fővá­ro­sá­ban azért vonul­tak fel az ult­rák, hogy így til­ta­koz­za­nak a koro­na­ví­rus-jár­vány miat­ti szi­go­rú intéz­ke­dé­sek ellen, ugyan­is Cseh­or­szág­ban betil­tot­tak min­den nyil­vá­nos sport­ese­ményt. Szlo­vá­ki­á­ban is folya­ma­to­sak a jár­vány­vé­del­mi szi­go­rí­tá­sok, melyek a sport­élet­re is kiterjednek.

A járványügyi intézkedések ellen tiltakozó ultrák Prágában 2020. október 18-ánA jár­vány­ügyi intéz­ke­dé­sek ellen til­ta­ko­zó ult­rák Prá­gá­ban 2020. októ­ber 18-ánFo­tó: David W Cerny

Észa­ki szom­szé­dunk­nál a leg­nép­sze­rűbb lab­da­rú­gó­csa­pat, a Slo­van Bra­tis­la­va szim­pa­ti­zán­sai tün­tet­tek, míg Cseh­or­szág­ban lab­da­rú­gó- és jég­ko­rong­szur­ko­lók demonst­rál­tak. Mind­két ország­ban végül rend­őrök elle­ni össze­csa­pá­sok­ba tor­kol­lot­tak az ese­mé­nyek, melye­ken könny­gázt, víz­ágyút és egyéb tömeg­osz­la­tó esz­kö­zö­ket is be kel­lett vet­ni­ük a rendfenntartóknak. 

Prá­gá­ban a helyi rend­őr­ség köz­lé­se sze­rint több mint két­ez­ren vet­tek részt a demonst­rá­ci­ón, ám maxi­mum ötszáz fő rész­vé­te­lét enge­dé­lyez­ték. A rend­őrök a fel­vo­nu­lók­tól boto­kat és lőfegy­ve­re­ket is fog­lal­tak le, illet­ve letar­tóz­tat­tak több mint egy tucat embert. 

For­rás: Index​.hu