Hírek Morzsák Potá­pi: foly­tat­juk a har­cot, a nem­ze­ti kisebb­sé­gek ügye igen­is euró­pai ügy, ami­vel fog­lal­koz­ni kell

Potá­pi: foly­tat­juk a har­cot, a nem­ze­ti kisebb­sé­gek ügye igen­is euró­pai ügy, ami­vel fog­lal­koz­ni kell

Fel­há­bo­rí­tó, meg­döb­ben­tő és elfo­gad­ha­tat­lan — így kom­men­tál­ta por­tá­lunk érdek­lő­dé­sé­re Potá­pi Árpád János azt a mell­be­vá­gó hírt, misze­rint az Euró­pai Par­la­ment támo­ga­tá­sa elle­né­re az Euró­pai Bizott­ság a téma­fe­le­lős Vera Jou­ro­vá­val az élen lesö­pör­te az asz­tal­ról az ősho­nos nem­ze­ti kisebb­sé­gek védel­mé­nek ügyét. A Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra sze­rint fel­há­bo­rí­tó, hogy azok­nak, akik néhány hónap­ja, vagy éve érkez­tek kon­ti­nen­sük­re, azok­nak, akik ehhez a civi­li­zá­ci­ó­hoz sem­mit nem tet­tek hoz­zá sok­kal több joguk van, mint az ősho­nos nem­ze­ti közös­sé­gek tagjainak.

A kez­de­mé­nye­zés cél­ja, hogy a nem­ze­ti, etni­kai és nyel­vi kisebb­ség­vé­de­lem bizo­nyos terü­le­tei az euró­pai uni­ós jog részei legye­nek, min­ket, magya­ro­kat külö­nö­sen érzé­ke­nyen érint ez a kér­dés, de nem vagyunk egye­dül, szin­te min­den nem­zet érin­tett, az unió terü­le­tén ugyan­is leg­alább ötven­mil­lió ember tar­to­zik vala­me­lyik kisebb­ség­hez, közösséghez.

AZ EURÓPAI PARLAMENT DÖNTÉSÉT IS SEMMIBE VESZI A BIZOTTSÁG

Fel­há­bo­rí­tó, meg­döb­ben­tő és elfo­gad­ha­tat­lan az Euró­pai Bizott­ság döntése

— szö­gez­te le a PestiSrácok.hu érdek­lő­dés­éré­re Potá­pi Árpád János. A Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra kér­dé­sünk­re rea­gál­va kifej­tet­te, hogy ez azt jelen­ti: a bizott­ság sem­mi­be veszi mind az Euró­pai Par­la­ment dön­té­sét, mind pedig azt az 1 123 422 pol­gárt, aki alá­ír­ta ezt a petíciót.

Maga a kez­de­mé­nye­zés is azért indult el, mert mi, magya­rok folya­ma­to­san azt érez­tük, hogy ezzel a kér­dés­sel az unió nem fog­lal­ko­zik meg­fe­le­lő szin­ten, illet­ve sehogy sem fog­lal­ko­zik ahhoz képest, hogy milyen hord­ere­jű ügy­ről van szó. Mi, magya­rok száz éve szét­ta­gol­va élünk, a nem­ze­ti kisebb­sé­gek kér­dé­se a kül­ho­ni magyar­ság miatt szá­munk­ra kiemel­ten fon­tos, de a töb­bi nem­ze­ti közös­ség szá­má­ra is elfo­gad­ha­tat­lan a bizott­ság hoz­zá­ál­lá­sa ehhez a kérdéshez

— így kom­men­tál­ta az állam­tit­kár a várat­lan és ked­ve­zőt­len fejleményeket.

EZ IGENIS EURÓPAI ÜGY!

Min­dig emle­get­jük a kata­lá­no­kat, a dél-tiro­li­a­kat, de nem is kell ilyen messzi­re men­nünk, hiszen román kisebb­ség él Szer­bi­á­ban, Mace­dó­ni­á­ban, Ukraj­ná­ban, Mol­dá­vi­á­ban. Szlo­vá­kok élnek Ukraj­ná­ban, Magyar­or­szá­gon, len­gyel kisebb­ség Lit­vá­ni­á­ban, Fehér­orosz­or­szág­ban, Romá­ni­á­ban és még hosszan sorolhatnánk

— emel­te ki Potá­pi Árpád János, majd hang­sú­lyoz­ta, hogy a küz­del­met nem sza­bad fel­ad­ni, foly­tat­ni kell a har­cot és min­den fron­ton ki kell áll­ni az ősho­nos kisebb­sé­gek jogaiért.

Leve­gőt kell ven­ni és ki kell talál­ni, hogy mer­re tovább

— hang­sú­lyoz­ta, majd fel­idéz­te, hogy ott volt Kolozs­vá­ron, mikor ez a kez­de­mé­nye­zés indult és azóta ren­ge­teg szer­ve­zet, közös­ség állt az akció mellé.

Meg kell vizs­gál­ni a lehe­tő­sé­ge­ket, majd újból el kell kez­de­ni. Nem adjuk fel, ezt a kez­de­mé­nye­zést ren­ge­te­gen támo­gat­ták és a nem­ze­ti kisebb­sé­gek ügye igen­is euró­pai ügy, ami­vel fog­lal­koz­ni kell

— nyi­lat­koz­ta por­tá­lunk­nak az államtitkár.

MI HOZTUK LÉTRE AZ EURÓPAI CIVILIZÁCIÓT

Fel­há­bo­rí­tó, hogy azok­kal az embe­rek­kel nem törőd­nek, akik több száz, illet­ve több ezer éve itt élnek, ezen a kon­ti­nen­sen. Nekünk, a szü­le­ink­nek, nagy­szü­le­ink­nek és a távo­lab­bi őse­ink­nek köszön­he­tő, hogy az euró­pai civi­li­zá­ció lét­re­jött és évszá­za­do­kon át meg­ma­radt. Ezzel szem­ben azok­nak, akik néhány hónap­ja, vagy éve érkez­tek, azok­nak, akik ehhez a civi­li­zá­ci­ó­hoz sem­mit nem tet­tek hoz­zá, sok­kal több joguk van, mint az ősho­nos nem­ze­ti közös­sé­gek tagjainak

— muta­tott rá az abszurd hely­zet­re Potá­pi Árpád János, kiemel­ve, hogy amíg a mig­rán­sok, vagy épp a sze­xu­á­lis kisebb­sé­gek joga­it szá­mos fron­ton védik és támo­ga­tá­sok sorá­val kíván­ják javí­ta­ni a hely­ze­tü­ket, addig az ősho­nos kisebb­sé­gek ügyét a téma­fe­le­lős Vera Jou­ro­vá­val az élen lesöp­ri az asz­tal­ról az Euró­pai Bizottság.

2021 a nem­ze­ti újra­kez­dés éve. Közös erő­vel most is meg fog­juk talál­ni a lehe­tő­sé­ge­ket és siker­re visszük, amit elkezdtünk

— ígér­te az államtitkár.

Veze­tő kép: Miniszterelnökség

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu