Hírek Magyarországi hírek Potá­pi Árpád: Mára a turiz­mus­ban is egy­sé­ges Kár­pát-meden­cei tér­ről beszélhetünk

Potá­pi Árpád: Mára a turiz­mus­ban is egy­sé­ges Kár­pát-meden­cei tér­ről beszélhetünk

A nem­ze­ti össze­tar­to­zás éve jegyé­ben került sor Buda­pes­ten a 22 éves Az Uta­zó maga­zin hagyo­má­nyos díj­át­adó­já­ra, ame­lyen az olva­sók sza­va­za­tai alap­ján 2019 leg­jobb turisz­ti­kai szol­gál­ta­tó­i­nak tel­je­sít­mé­nyét ismer­ték el, első alka­lom­mal a hatá­ron túli régi­ók leg­jobb magyar szál­lás­he­lye­it és étter­me­it is díjaz­va. Az ese­mé­nyen részt vett Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra és Flesch Tamás, a Magyar Szál­lo­dák és Étter­mek Szö­vet­sé­gé­nek (MSZÉSZ) elnö­ke is.

Potápi: Mára a turizmusban is egységes Kárpát-medencei térről beszélhetünk - A cikkhez tartozó kép

„A turiz­mus szem­pont­já­ból jó hír, hogy Magyar­or­szág ma a COVID jár­vány szem­pont­já­ból is biz­ton­sá­gos ország­nak szá­mít. Ugyan­ak­kor az elmúlt évek nem­zet­po­li­ti­ká­já­nak ered­mé­nye­ként azt is elmond­hat­juk, hogy ma már nem­csak okta­tá­si, kul­tu­rá­lis, gaz­da­sá­gi szem­pont­ból, hanem turisz­ti­kai szem­pont­ból is egy­sé­ges Kár­pát-meden­cé­ről beszél­he­tünk. Ezért ha a kilá­tá­sok­ról gon­dol­ko­dunk – mert nem sza­bad elfe­led­ni, hogy a leg­ne­he­zebb körül­mé­nyek között is terem­tőd­nek új lehe­tő­sé­gek – a bel­föl­di turiz­mus kiemel­ke­dő jelen­tő­sé­ge mel­lett a Kár­pát-meden­cei együtt­mű­kö­dés­nek a turiz­mus terü­le­tén is egy­re nagyobb sze­rep jut­hat.” – fej­tet­te ki a nem­zet­po­li­ti­kai államtitkár.

Flesch Tamás, az MSZÉSZ elnö­ke a díj­át­adón mon­dott beszé­dé­ben úgy fogal­ma­zott: „Bízunk ben­ne, hogy a Covid után, ami­kor ismét min­den magá­hoz tér, a minő­sé­gi turiz­mus és a minő­sé­gi szol­gál­ta­tók fog­nak előny­be kerül­ni, mert meg­győ­ző­dé­sem, hogy a minő­ség­ből a leg­ne­he­zebb hely­zet­ben sem sza­bad engedni.”

For­rás: vaj​ma​.info