Hírek Elszakított területi hirek Magyarországi hírek Potá­pi Árpád János: Magyar szem­mel cím­mel fotó­pá­lyá­zat indul

Potá­pi Árpád János: Magyar szem­mel cím­mel fotó­pá­lyá­zat indul

Magyar szem­mel cím­mel fotó­pá­lyá­za­tot hir­det a Minisz­ter­el­nök­ség Nem­zet­po­li­ti­kai Állam­tit­kár­sá­ga, amely­re a Kár­pát-meden­cé­ben, az anya­or­szág­ban és a diasz­pó­rá­ban élő magya­rok jelent­ke­zé­sét vár­ják – jelen­tet­te be közös­sé­gi olda­lán köz­zé­tett vide­ó­já­ban Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős államtitkára.

Az állam­tit­kár kiemelte:

„A célunk, hogy az elmúlt idő­szak szá­mos nehéz­sé­ge és kihí­vá­sa után a pozi­tív dol­gok­ra kon­cent­rál­junk és bemu­tas­suk a min­ket körül­ve­vő csodákat.”

Hoz­zá­tet­te: a nem­ze­ti újra­kez­dés éve kere­té­ben meg­hir­de­tett fotó­pá­lyá­zat két témá­ra épül: a cso­dás helyek bemu­ta­tá­sa mel­lett a pályá­zók fel­ada­ta, hogy fotó­kon jele­nít­sék meg, mit jelent szá­muk­ra az újrakezdés.

Az állam­tit­kár úgy fogalmazott:

„Célunk, hogy új for­má­ban kap­csol­juk össze a világ külön­bö­ző pont­ja­in élő magya­ro­kat, erő­sít­sük a köz­tünk lévő kap­cso­la­tot és vizu­á­lis for­má­ban mutas­suk be együtt a magya­rok jelen­le­gi hely­ze­tét, han­gu­la­tát és érzéseit.”

A fel­hí­vás­ra ápri­lis 28-tól május 23‑a éjfé­lig lehet jelent­kez­ni a www​.kul​hon​ima​gya​rok​.hu olda­lon talál­ha­tó fel­hí­vás sze­rint. A jelent­ke­zők három kate­gó­ri­á­ban pályáz­hat­nak: fény­ké­pe­ző­gép­pel készült kép kate­gó­ria (két téma), mobil­te­le­fon­nal készült kép kate­gó­ria (két téma) és ifjú­sá­gi kate­gó­ria (két téma). A témák között sze­re­pel az újra­kez­dés, vala­mint a cso­dás helyek bemu­ta­tá­sa, az ifjú­sá­gi kate­gó­ri­á­ban pedig „tanul­ni kell, sze­ret­ni kell” cím­mel olyan fotók­kal is lehet jelent­kez­ni, ame­lyen a pályá­zók bemu­tat­ják ott­ho­ni tanu­lós kör­nye­ze­tü­ket vagy az online okta­tás­sal kap­cso­la­tos nehéz­sé­ge­i­ket, élményeiket.

Min­den kate­gó­ria összes témá­já­ban az első helye­zett 300 ezer Ft, a máso­dik helye­zett 200 ezer Ft, a har­ma­dik helye­zett pedig 100 ezer Ft nye­re­mény­ben része­sül, továb­bá közön­ség­díj is lesz, amely­nek helye­zett­jei ugyan­ilyen díja­zás­ban részesülnek.

A fel­hí­vás rész­le­tei a www​.kul​hon​ima​gya​rok​.hu  olda­lon olvashatók.

For­rás: vasar​nap​.hu