Hírek Elszakított területi hirek Magyarországi hírek Vélemények/Publicisztikák Potá­pi Árpád János az ukraj­nai útról

Potá­pi Árpád János az ukraj­nai útról

Három és fél év kitil­tást köve­tő­en lép­he­tett a magyar tár­gya­ló­de­le­gá­ci­ó­val Ukraj­na terü­le­té­re Potá­pi Árpád János nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­kár, aki a hét­fői saj­tó­reg­ge­lit köve­tő­en osz­tot­ta meg tapasz­ta­la­ta­it por­tá­lunk­kal a tár­gya­lás­ról, annak ered­mé­nye­i­ről, külö­nö­sen annak fényé­ben, hogy a bal­ol­da­li saj­tó a dip­lo­má­ci­ai csúcs­ta­lál­ko­zót­ból egyet­len pon­tot emelt ki: azt, hogy a dele­gá­ció heli­kop­ter­rel érke­zett. Az állam­tit­kárt akkor már meg­kér­dez­tük első heli­kop­te­res élmé­nyé­ről; arról, mennyi­re remény­te­len a fris­sen meg­ala­kult Fico-kor­mány alatt a ket­tős állam­pol­gár­ság meg­szer­zé­se a fel­vi­dé­ki magyar­ság­nak; és hogy mit gon­dol a szél­ső­na­ci­o­na­lis­ta AUR ter­ve­i­ről Szé­ky­le­föld szétszabdalásáról…

Potá­pi Árpád János a Nem­zet­po­li­ti­kai Állam­tit­kár­ság év ele­ji hét­fői saj­tó­reg­ge­li­jén külön beszá­molt az ukrán – magyar kül­ügy­mi­nisz­te­ri csúcs­ta­lál­ko­zó tapasz­ta­la­ta­i­ról, mivel három és fél év kitil­tást köve­tő­en maga is Ukraj­na terü­le­té­re lép­he­tett a dele­gá­ció tag­ja­ként. Mint meg­je­gyez­te: Vik­tor Miki­ta, Kár­pát­al­ja kor­mány­zó­ja úgy üdvö­zöl­te, mint­ha régi isme­rő­sök let­tek volna.

Soha nem talál­koz­tam vele, de lát­ha­tó­lag jól ismert. Szij­jár­tó Péter minisz­ter úr meg­kér­dez­te tőle, hogy részt vehetek‑e a meg­be­szé­lé­sen. A kor­mány­zó azt vála­szol­ta, ter­mé­sze­te­sen nincs sem­mi prob­lé­ma, örü­lünk, hogy itt van

– idéz­te fel. 

Hoz­zá­tet­te: a meg­be­szé­lé­sek során min­den fóru­mon az hang­zott el, hogy az ukrán poli­ti­ka a leg­ma­ga­sabb szin­te­ken támo­gat­ja, hogy a magyar­ság vissza­kap­ja a 2015-től kez­dő­dő­en foko­za­to­san elvett joga­it. Kiemel­te: bár a 2023. decem­ber 8‑án elfo­ga­dott tör­vény­cso­mag módo­sí­tá­sá­val nagyot lép­tek ebbe az irány­ba az ukrá­nok, azon­ban szá­mos koráb­ban meg­lé­vő jog, úgy­mint a kul­tu­rá­lis auto­nó­mia, a nem­ze­ti szim­bó­lu­mok hasz­ná­la­ta, kor­lá­to­zá­sok nél­kü­li nyelv­hasz­ná­lat stb. még meg­ol­dás­ra vár. Továb­bá néhány kis­ka­put is hagy­tak a múlt év végén elfo­ga­dott salá­ta­tör­vény­ben, ame­lyek­re a magyar dele­gá­ció a csúcs­ta­lál­ko­zón fel­hív­ta a figyelmet.

Sem­mi olyat nem kér­tünk a tár­gya­lá­sok során, amit eset­le­ge­sen nem tud­ná­nak tel­je­sí­te­ni. Úgy jöt­tünk onnan vissza, hogy tíz nap állt ren­del­ke­zé­sé­re a két ország kül­döt­te­i­ből álló tár­gya­ló­bi­zott­ság­nak, hogy az ész­re­vé­te­le­in­ket átbe­szél­jék és újabb konk­rét lépé­sek­ről beszél­hes­sünk. Azóta már nyolc nap eltelt, bízunk a bizott­ság ered­mé­nyes munkájában

– fogal­ma­zott az államtitkár.

Por­tá­lunk érdek­lő­dé­sé­re Potá­pi Árpád János elmond­ta: az ukraj­nai út során sem­mi­lyen fenye­ge­tést, atro­ci­tást nem tapasztalt.

Újra Kár­pát­al­ján. Fotó: Facebook

MAGASABB DIPLOMÁCIAI SZINTEN KELLETT TÁRGYALNI A KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁG JOGAIRÓL

Az állam­tit­kárt arról is kér­dez­tük: a két ország között fenn­ál­ló két­ol­da­lú szer­ző­dé­sek sze­rint a kisebb­sé­gi vegyes­bi­zott­ság­nak kel­le­ne elvi­ek­ben a kár­pát­al­jai magyar­sá­got érin­tő vitás kér­dé­se­ket ren­dez­nie, még­is egy maga­sabb szin­tű kül­ügy­mi­nisz­te­ri tanács­ko­zás kel­lett ahhoz, hogy a vitás pon­tok terí­ték­re kerül­hes­se­nek, mivel a kisebb­sé­gi kor­mány­kö­zi vegyes­bi­zott­ság 2011-től nem ülé­se­zik. Potá­pi Árpád János vála­szá­ban kiemel­te: ezt az uta­zást a Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um készí­tet­te elő, a dele­gá­ci­ót is ennek a minisz­té­ri­um­nak a veze­tő­je, Szij­jár­tó Péter vezette.

Én inkább örül­tem annak, hogy minisz­ter úrnak volt ener­gi­á­ja azt a fagyos csen­det meg­tör­ni, ami Ukraj­na és Magyar­or­szág között most már évek óta tart

– jelen­tet­te ki. Ugyan­ak­kor vissza­kér­dez­tünk: a kisebb­sé­gi vegyes­bi­zott­ság kvá­zi meg­ke­rü­lé­sé­vel annak veszé­lye fenye­get, hogy csak hason­ló­an magas, kül­ügy­mi­nisz­te­ri szin­tű talál­ko­zó­kon lehet majd fog­lal­koz­ni a kár­pát­al­jai magyar­ság kér­dé­sé­vel, ráadá­sul ez eltér a két ország közöt­ti szer­ző­dé­sek­től. Potá­pi Árpád János úgy rea­gált: üdvöz­li, hogy kül­ügy­mi­nisz­te­ri és egyéb­ként maga­sabb szin­ten is téma volt a kár­pát­al­jai magyar­ság ügye.

Sosem rossz az, ha maga­sabb szin­ten és gyor­sab­ban oldód­nak meg kér­dé­sek, hogy­ha meg­ol­dód­nak. Most vár­juk azt, hogy így lesz‑e

– fogal­ma­zott.

TÉRKÉP A TÁJ

A magyar dele­gá­ció ukraj­nai láto­ga­tá­sa kap­csán a bal­ol­da­li saj­tó töb­bet fog­lal­ko­zott azzal, hogy Szij­jár­tó Péter heli­kop­ter­rel uta­zott, mint magá­val a tár­gya­lá­sok ered­mé­nyé­vel. Mivel Potá­pi Árpád János a dele­gá­ció tag­ja­ként szin­tén a heli­kop­te­ren uta­zott, kér­dez­tük ezzel kap­cso­la­tos élmé­nye­i­ről is, hogy a bal­ol­da­li saj­tó ez irá­nyú éhsé­gét is kielé­gít­sük, ha már amúgy a nem­zet­po­li­ti­kai témák kevés­bé moz­gat­ják meg őket.

Az állam­tit­kár elöl­já­ró­ban elmond­ta: a bal­ol­da­li saj­tó jó érzék­kel alkal­maz­za azt az alap­ve­tő tényt, hogy az irigy­ség nagy úr, ugyan­ak­kor úgy vél­te, ez eset­ben is tanú­ja volt annak, mennyi­re perc­re pon­to­san van beoszt­va a magyar kül­ügy­mi­nisz­ter ide­je, pél­da­ként említ­ve, hogy haza­ér­kez­ve már a heli­kop­ter­ből lát­szott a bah­re­i­ni kül­ügy­mi­nisz­ter kül­dött­sé­ge, amellyel Szij­jár­tó Péter hiva­ta­los vacso­rán vett részt. Mint Potá­pi Árpád János kiemel­te, Szij­jár­tó Péter nem szó­ra­koz­ni ment az állam pén­zén heli­kop­ter­rel, hanem fon­tos ered­mé­nyek­kel zárult tár­gya­lá­so­kat foly­ta­tott Kár­pát­al­ján a magyar­ság érde­ké­ben. Saját élmé­nye­i­re tér­ve az állam­tit­kár elmond­ta: Szij­jár­tó Péter aján­lot­ta fel, hogy tart­son vele az uta­zás során. Mint meg­je­gyez­te, meg­döb­ben­tő­en jó élmény volt, hogy Sáros­pa­tak­tól már rá lehe­tett lát­ni a Fel­vi­dék kele­ti részé­re és szin­te egész Kárpátaljára.

Sátor­al­ja­új­hely, Bor­si, Király­hel­mec, Nagy­ka­pos, Ung­vár, a kár­pát­al­jai kis­te­le­pü­lé­sek, végig a Kele­ti-kár­pá­tok havas koszo­rú­ja, a Tisza, olyan szé­pen raj­zol­ta ki ezt a nagy tör­té­nel­mi táj­egy­sé­get, a kuru­cok ősi föld­jét. Gyö­nyö­rű és békés volt min­den felülről

– fogal­ma­zott.

A magyar dele­gá­ció Ukraj­ná­ban. Fotó: MTI

A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁGHOZ VALÓ SZLOVÁK VISZONY FICO ÓTA ELHIBÁZOTT

Por­tá­lunk a szlo­vák válasz­tá­si ered­mé­nyek és Robert Fico minisz­ter­el­nök­sé­ge kap­csán is kér­dez­te Potá­pi Árpád Jánost, azt fesze­get­ve, mennyi­re lehet napi­ren­den tar­ta­ni a fel­vi­dé­ki magyar­ság ket­tős állam­pol­gár­sá­gá­nak kér­dé­sét egy olyan komány­fő reg­ná­lá­sa ide­jén, aki igen éle­sen rea­gált a ket­tős állam­pol­gár­ság­ról szó­ló 2010-es magyar ország­gyű­lé­si hatá­ro­zat­ra. Az állam­tit­kár elmond­ta: jelen­leg a két ország és a két kor­mány között sok­kal jobb az együtt­mű­kö­dés, mint az elmúlt időszakban.

Hogy ez mikor éri el azt a szin­tet, ami­kor lehet arról beszél­ni, hogy a ket­tős állam­pol­gár­ság­hoz való szlo­vák hoz­zá­ál­lás elhi­bá­zott, ennek meg­íté­lé­se a dip­lo­má­cia feladata

– fogal­ma­zott. Ugyan­ak­kor kiemel­te: az eddi­gi tapasz­ta­la­tok alap­ján is kije­lent­he­tő, hogy a ket­tős állam­pol­gár­ság nem gyen­gí­te­né Szlo­vá­ki­át, sőt, éppen erő­sí­te­né, hiszen ha vala­ki ket­tős állam­pol­gár, az nem hagy­ja el a szü­lő­föld­jét; ez lát­ha­tó Erdély­ben is.

A magyar állam­pol­gár­ság egy biz­to­sí­ték, biz­ton­sá­got ad, hogy az embe­rek úgy is meg­kap­ják, hogy nem kell áttelepedniük

– hang­sú­lyoz­ta. Remé­nyét fejez­te ki, hogy a kér­dés nem kerül záró­jel­be a négy éves cik­lus alatt.

EGY KIS MÓDOSÍTÁSSAL ELFOGADHATÓ AZ AUR TERVE

A PestiSrácok.hu rész­le­te­seb­ben fog­lal­ko­zott a román szél­ső­sé­ges naci­o­na­lis­ta AUR párt meg­erő­sö­dé­sé­vel, amely a hely­ha­tó­sá­gi válasz­tá­sok­ra készül­ve azzal kam­pá­nyol, hogy átszab­ná a három szé­kely megyét, azzal az indok­kal, hogy a romá­nok ne legye­nek kisebb­ség­ben. Potá­pi Árpád János a kez­de­mé­nye­zés­re úgy reagált:

támo­ga­tom ezt a javas­la­tot, egy kis módo­sí­tás­sal. Csi­nál­ja­nak új köz­igaz­ga­tá­si hatá­ro­kat, nagyobb terü­le­ti egy­sé­ge­ket, ebbe illesszék be a Szé­kely­föl­det egy önál­ló egységként.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu