Hírek Elszakított területi hirek Potá­pi Árpád János az erdé­lyi magyar­ság drá­mai fogyat­ko­zá­sá­ról: csak akkor lesz jövőnk, ha a fia­ta­lok gon­dol­ko­dá­sát sike­rül megváltoztatni

Potá­pi Árpád János az erdé­lyi magyar­ság drá­mai fogyat­ko­zá­sá­ról: csak akkor lesz jövőnk, ha a fia­ta­lok gon­dol­ko­dá­sát sike­rül megváltoztatni

A romá­ni­ai nép­szám­lá­lás elő­ze­tes ada­tai sze­rint két­sé­ges, hogy egy­ál­ta­lán eléri‑e a magyar­ság lélek­szá­ma az egy­mil­li­ót, míg tíz évvel ezelőtt ez a szám még 1,2 mil­lió fő volt. Az egy évti­zed alatt eltűnt két­száz­ezer magyar kap­csán Potá­pi Árpád János nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­kár por­tá­lunk­nak kiemel­te, az ada­tok tük­ré­ben az erdé­lyi értel­mi­ség és poli­ti­kai veze­tők fel­ada­ta, hogy új stra­té­gi­át fogal­maz­za­nak meg a magyar­ság szá­má­ra, ugyan­ak­kor kiemel­te, csak akkor lesz jövő­je az erdé­lyi magyar­ság­nak, ha a fia­tal­ság gon­dol­ko­dá­sát sike­rül megváltoztatni.

Bár még nem érke­zett be az összes adat, már most lát­ha­tó, hogy a demog­rá­fi­ai vál­ság nem­csak Magyar­or­szá­got, hanem a Kár­pát-meden­ce magyar­sá­gát is súlyo­san érin­ti – fogal­ma­zott Potá­pi Árpád János nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­kár, meg­je­gyez­ve, hogy a kör­nye­ző népek sok­kal rosszabb sta­tisz­ti­kák­kal ren­del­kez­nek a népes­sé­gi ada­tok tekin­te­té­ben. Hoz­zá­tet­te, ez a tény sem sza­bad, hogy kár­öröm­mel tölt­sön el ben­nün­ket, hiszen a magyar­ság népes­ség­fo­gyá­si ará­nya sem jó. Potá­pi Árpád János elmond­ta, a kor­mány az elmúlt évek­ben Magyar­or­szá­gon és talán a Kár­pát-meden­cé­ben is sokat tett annak érde­ké­ben, hogy ez a ten­den­cia pozi­tív arány­ba for­dul­jon, töb­bek között azzal a csa­lád­tá­mo­ga­tá­si rend­szer­rel, ame­lyet a kor­mány min­den gaz­da­sá­gi nehéz­ség elle­né­re fenn fog tar­ta­ni. Az állam­tit­kár úgy vélte,

a gon­dol­ko­dás­mó­don kell vál­toz­tat­ni, és ha az sike­rül, akkor lesz jövőnk.

Potá­pi Árpád János kitért arra, bár a tör­vé­nyek min­den kör­nye­ző ország­ban mások, a nyel­vi és nem­ze­ti­sé­gi jogok szem­pont­já­ból nem mind­egy, hogy milyen arány­ban van a magyar­ság egy régi­ó­ban, vagy akár egy-egy tele­ülé­sen, ezért is indult annyi kam­pány, hogy az embe­rek vall­ják meg magyar­sá­gu­kat. Kiemel­te, az új ada­tok tük­ré­ben a romá­ni­ai magyar­ság értel­mi­sé­gé­re, poli­ti­kai sze­rep­lő­i­re vár, hogy új stra­té­gi­át fogal­maz­za­nak meg az erdé­lyi magyar­ság szá­má­ra. Ugyan­ak­kor úgy vél­te, első­sor­ban a fia­ta­lok gon­dol­ko­zá­sán kell vál­toz­tat­ni, hogy a népe­se­dés terén átütő sike­re­ket tud­ja­nak elérni,

és ezt a mun­kát nem a mos­ta­ni huszon­éve­sek vagy har­minc­éve­sek köré­ben kell elkez­de­ni, hanem sok­kal mélyebb szin­ten, akár már az álta­lá­nos iskolában.

Fotó: MTI

Forrás:pestisracok.hu