Hírek Elszakított területi hirek Potá­pi Árpád János And­rássy­te­le­pen: a nem­zet meg­erő­sí­té­se régen és ma is cél volt

Potá­pi Árpád János And­rássy­te­le­pen: a nem­zet meg­erő­sí­té­se régen és ma is cél volt

Gaz­da­sá­gi fel­len­dü­lés, a magyar közös­ség meg­erő­sí­té­se volt a cél­ja a 120 évvel ezelőt­ti bete­le­pí­tés­nek, amely során a ifj. gróf And­rássy Gyu­la Maros­lu­das mel­let­ti föld­je­i­re, buko­vi­nai szé­ke­lye­ket, Jász-Nagy­kun-Szol­nok megyé­ben élő­ket és máso­kat hív­tak, hoztak

– hang­zott el csü­tör­tö­kön dél­után a Maros megyei Adrássy­te­le­pen, ahol az első tele­pe­sek meg­ér­ke­zé­sé­re emlé­kez­tek, de a helyi Haj­di­na nép­tánc­együt­tes szü­le­tés­nap­ját is ünne­pel­ték Potá­pi Árpád nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár jelenlétében.

Maros­lu­da­son, akár­csak az egész megyé­ben egy­re job­ban fogy a magya­rok szá­ma, de a város egyik részén, And­rássy­te­le­pen ma is össze­tar­tó kis közös­ség él, amely­nek tag­jai büsz­kék arra, hogy azok­nak a tele­pe­sek­nek a leszár­ma­zott­jai, aki­ket 120 évvel ezelőtt hoz­tak ide.

A csü­tör­tö­ki ket­tős ünnep­lés a Bol­dog Gizel­la temp­lom­kert­ben kez­dő­dött, ahol Potá­pi Árpád és más hiva­ta­los­sá­gok, lel­ké­szek meg­ko­szo­rúz­ták ifj. gróf And­rássy Gyu­la szob­rát. Majd a kis közös­ség nép­ze­ne kísé­re­té­ben vonult át a helyi kultúrotthonba.

Fon­tos a kitar­tás Idős és ifjú And­rássy Gyu­la éle­té­ről, poli­ti­kai pálya­fu­tá­sá­ról beszélt töb­bek között köszön­tő beszé­dé­ben Potá­pi Árpád János, nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­kár, aki mél­tat­ta a két neves gróf mun­kás­sá­gát. Kiemel­te, hogy a bete­le­pí­té­sek­kel az akko­ri magyar állam meg akar­ta erő­sí­te­ni a Szé­kely­föld szé­lén levő Maros­lu­das magyar közös­sé­gét, sok­gye­re­kes csa­lá­dok­nak kínál­va tel­ket és megélhetést. 

„A buko­vi­nai szé­ke­lyek, a Király­há­gón túl­ról érke­zők, de a kör­nyék­ről beköl­tö­zött tele­pe­sek meg­tar­tot­ták anya­nyel­vü­ket, hitü­ket és kitar­tó­ak vol­tak. Ezt kívá­nom a tele­pe­sek mai leszár­ma­zot­ta­i­nak, de min­den­ki­nek, aki ma Maros­lu­da­son, And­rássy­te­le­pen él, hogy őriz­zék meg hitü­ket és nem­ze­ti­sé­gü­ket. A magyar állam támo­gat­ja a nem­zet meg­erő­sí­té­sét, azo­kat a kul­tu­rá­lis ese­mé­nye­ket, ame­lyek össze­tart­ják a magyar közösségeket” 

– han­goz­tat­ta az állam­tit­kár, aki elmond­ta, hogy az ő elő­dei is buko­vi­nai szé­ke­lyek, akik Isten­se­gíts­ből származnak. 

Köszön­töt­te a 24-ik évü­ket betöl­tő Haj­di­na nép­tánc­együt­test, azt kíván­va, hogy ezután is sike­re­sek marad­ja­nak, és nép­sze­rű­sít­sék a magyar nép­tán­cot és népzenét. 

Össze­tar­tó közös­ség Szől­lős Ferenc büsz­kén mesél­te, hogy a Jász­ság­ból jöt­tek elő­dei, akik itt tele­ped­tek le, és a buko­vi­nai szé­ke­lyek­kel együtt erős közös­sé­get ala­kí­tot­tak ki. Az akko­ri tele­pe­sek föl­det kap­tak és az volt a fel­ada­tuk, hogy meg­mű­vel­jek, gya­ra­pít­sák és benépesítsék.

Mint vissza­em­lé­ke­zett sok­gye­re­kes csa­lá­dok érkez­tek, és meg­sze­ret­ték Maros­lu­da­son, azon­ban a kol­lek­ti­vi­zá­lás­kor elvesz­tet­ték föld­je­ik nagy­ré­szét és a kicsi­vel kel­lett bol­do­gul­ja­nak. Szől­lős Ferenc büsz­ke tele­pes őse­i­re, és úgy érzi, hogy And­rássy­te­le­pen most is össze­tar­tó közös­ség van, ahol jó élni, ahol az egy­há­zak sok kul­tu­rá­lis ese­ményt is szerveznek.

A nap­ra pon­to­san 24 évvel ezelőtt meg­ala­kult Haj­di­na nép­tánc­együt­tes tag­ja volt Kiss Ist­ván jelen­leg maros­lu­da­si alpol­gár­mes­ter is, aki sze­re­tet­tel emlé­ke­zett a kez­de­tek­re, és arra, hogy milyen nagy lel­ke­se­dés­sel tanul­tak és tán­col­tak az akko­ri fiatalok. 

De – mint fogal­ma­zott – most is biz­to­sí­tott az után­pót­lás, hiszen a Haj­di­na mel­lett műkö­dik a Pohán­ka, Tatán­ka nép­tánc­együt­tes és Harics­ka zene­kar. A fur­csá­nak tűnő elne­ve­zé­sek mind az haj­di­na növény külön­bö­ző nevei – tud­tuk meg a tánc­együt­test ala­pí­tó Tóth Sándortól. 

A csa­lá­di­as ünnep­sé­get a Haj­di­na nép­tánc­cso­port fel­lé­pé­se zár­ta és a jelen­le­vők a viszont­lá­tás remé­nyé­ben köszön­tek el, hiszen tán­co­sok és hoz­zá­tar­to­zók újra ünne­pel­ni gyűl­nek össze szom­ba­ton, ami­kor Maros­lu­da­son tart­ják a 9. Buko­vi­nai Szé­kely Találkozót. 

Fotók:Haáz Vin­ce

For­rás: sze​kely​hon​.ro