Hírek Magyarországi hírek Port­ré­so­ro­zat indul a NEK elő­adó­i­ról a Kos­suth Rádióban

Port­ré­so­ro­zat indul a NEK elő­adó­i­ról a Kos­suth Rádióban

Szep­tem­ber 27-én, vasár­nap este 17.05-től hall­ha­tó a Kos­suth Rádi­ó­ban az első része annak a soro­zat­nak, amely a jövő szep­tem­ber­re halasz­tott Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus elő­adó­it mutat­ja be. 

A port­ré­in­ter­júk előtt, az online elő­ta­lál­ko­zó­hoz hason­ló­an, Erdő Péter bíbo­ros mond beve­ze­tőt. Lehe­tő­ség – így fogal­ma­zott tavasszal rádió­in­ter­jú­já­ban Pie­ro Mari­ni érsek azután, hogy a világ­jár­vány miatt a Vati­kán az idén szep­tem­ber­re ter­ve­zett buda­pes­ti kato­li­kus világ­ta­lál­ko­zó elha­lasz­tá­sá­ról döntött. 

A Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszu­sok Pápai Bizott­sá­gá­nak elnö­ke hoz­zá­tet­te, hogy a plusz egy év lehe­tő­vé teszi, hogy még job­ban elmé­lyít­sük a fel­ké­szü­lést a találkozóra. 

Mint ismert, a kato­li­kus világ­ese­mény ere­de­ti idő­pont­já­ban online elő­ta­lál­ko­zót tartottak,amelyre öt kon­ti­nens 11 álla­má­ból érkez­tek a meg­hí­vott elő­adók­tól vide­ó­üze­ne­tek. Ezek a kong­resszus You­Tu­be-csa­tor­ná­ján érhe­tők el. 

A kis­fil­me­ket Erdő Péter bíbo­ros, prí­más­sze­mé­lyes hang­vé­te­lű beve­ze­tői veze­tik fel​.Az elő­ze­tes ter­vek sze­rint Ferenc pápa is részt vett vol­na a kong­resszus záró szent­mi­sé­jén Buda­pes­ten a Hősök terén. 

A Szent­atya szep­tem­ber 20-án az Úran­gya­la imád­sá­got köve­tő­en üdvö­zöl­te az ese­mény­re készü­lő híve­ket és azt kér­te: „Lélek­ben egye­sül­ve halad­junk tovább az elő­ké­szü­le­tek­kel, az Eucha­risz­ti­á­ban talál­va meg az Egy­ház éle­té­nek és kül­de­té­sé­nek forrását.

”Küz­del­mek, útke­re­sé­sek, téve­dé­sek, fel­is­me­ré­sek, talál­ko­zá­sok, meg­ér­ke­zé­sek. Életutak,amelyek tanú­ság­té­tel­lé vál­tak – erről szól a most indu­ló, az 52. Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus elő­adó­i­ról, tanú­ság­te­vő­i­ről szó­ló port­ré­so­ro­zat a Kos­suth Rádióban.

Az első adás­ban egy vilá­gi fér­fi, Jean-Luc Moens egy­ko­ri mate­ma­ti­ka­pro­fesszor enged bete­kin­tést az éle­té­be. A Ferenc pápa által ala­pí­tott CHARIS, a Kato­li­kus Kariz­ma­ti­kus Meg­úju­lás Nem­zet­kö­zi Szol­gá­la­tá­nak mode­rá­to­ra elárul­ja, hogyan fér össze a mély, élő hit ésa reál­tu­do­mány egyet­len életben. 

Beszél arról is, vajon sikerült‑e meg­fej­te­nie a Jóis­ten logi­ká­ját. Jean-Luc Moens sok-sok éven át az 1972-ben ala­pí­tott Emma­nu­el közös­ség­ben tevé­keny­ke­dett. Több mint hat­van ország­ban járt, főleg a sze­gény­ne­gye­dek­ben élők között ter­jesz­tet­te Krisz­tus szeretetét.

Hosszú évti­ze­dek mun­ká­ját köve­tő­en, ami­kor nyug­díj­ba vonult, tele­fon­hí­vás érke­zett bel­gi­u­mi ott­ho­ná­ba a Vati­kán­ból. A hét­gyer­me­kes csa­lád­apa, 11 uno­ka nagy­ap­ja elárul­ja, hogy ki és miért hív­ta a pápai államból. 

Jean-Luc Moens fia­tal­ként szen­ve­dé­lyes ejtő­er­nyős volt. Mi köze ennek az ext­rém sport­ág­na­kaz evangelizációhoz? 

Erre is meg­le­pő választ ad vasár­nap a Kos­suth Rádió 17.05-kor kez­dő­dő­adá­sá­ban. A Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus elő­adó­já­val Pász­tor Zol­tán beszélget.

A Talál­kozz élő­ben Jézus­sal! soro­zat adá­sa­it min­den hónap utol­só vasár­nap­ján 17 óra 05 perc­től hall­hat­juk a Kos­suth Rádióban.

For­rás: NEK

Fotó: Amb­rus Marcsi