Hírek Amerikai hirek Pont azt lép­ték meg a demok­ra­ta kor­mány­zók, ami­től Trump tartott

Pont azt lép­ték meg a demok­ra­ta kor­mány­zók, ami­től Trump tartott

Négy kulcs­fon­tos­sá­gú állam­ban, ahol Trump veze­tett, leál­lí­tot­ták a sza­va­za­tok össze­szám­lá­lá­sát a demok­ra­ta kor­mány­zók. Nem tud­ni, mire készül­nek, de erre nem volt pél­da az elmúlt száz évben.

Trump rég­óta figyel­mez­tet rá, hogy a demok­ra­ták a levél­sza­va­za­tok laza sza­bá­lyo­zá­sát kihasz­nál­va sze­ret­nék elcsal­ni a válasz­tást azok­ban a kör­ze­tek­ben, ahol demok­ra­ta kor­mány­zó van, és úgy tűnik, hogy a „tipp­je” bejött:magyar idő sze­rint haj­na­li négy körül még min­den­ki biz­tos volt ben­ne, hogy Trump elsöp­rő több­ség­gel nyert, aztán hir­te­len tör­tént valami.

  • Négy állam­ban hir­te­len beszün­tet­ték a sza­va­za­tok össze­szám­lá­lá­sát: Penn­syl­va­ni­á­ban, Wis­con­sin­ban, Michi­gan­ben és Észak-Karolinában.
  • Mind a négy állam kulcs­fon­tos­sá­gú Joe Biden győzelméhez.
  • Mind a négy állam­ban Trump vezet, vagy veze­tett, a leg­több helyen masszív többséggel.
  • Mind­egyik állam­ban demok­ra­ta kor­mány­zó van hivatalban.

A leg­fon­to­sabb bil­le­gő tag­ál­lam­ban, Penn­syl­va­ni­á­ban Trump 700 ezer sza­va­zat­tal vezet, vagy­is a hát­ra­lé­vő sza­va­za­tok 70 szá­za­lé­kát kel­le­ne Biden­nek meg­sze­rez­nie. Ehhez mini­mum sötét mágia kéne egy 56 szá­za­lé­kos Trump vezetésnél

A hiva­ta­los indok­lás sze­rint a sza­va­zat­szám­lá­lást azért kel­lett fel­füg­gesz­te­ni, mert a levél­sza­va­za­to­kat nehe­zebb össze­szá­mol­ni, azon­banérde­kes, hogy azok­ban a demok­ra­ta kor­mány­zó által veze­tett álla­mok­ban, ahol végig Joe Biden veze­tett, ez nem oko­zott gondot.

Mint ahogy azok­ban az álla­mok­ban sem, ame­lye­ket repub­li­ká­nus kor­mány­zó vezet, de egyik euró­pai ország­ban sem szo­kott gon­dot okoz­ni a levél­sza­va­za­tok szá­ma, pedig van­nak helyek, ahol jóval nagyobb arány­ban vok­sol­nak pos­tai úton az embe­rek, mint az Egye­sült Államokban.

De ami talán a leg­fon­to­sabb: bár az elmúlt száz évben volt már pél­da néhány világ­jár­vány­ra és hábo­rú­ra,az egyet­len­egy­szer sem for­dult elő, hogy szer­da reg­gel­re ne tud­tak vol­na egy­ér­tel­mű­en győz­test hirdetni.

Egyet­len eset­ben, 2000-ben, elő­for­dult ugyan, hogy egy állam, Flo­ri­da miatt nem hir­det­tek győz­test, de ott is a sza­va­za­tok újra­szám­lá­lá­sa miatt tör­tént ez, tehát akkor sem arról volt szó, hogy nem sike­rült idő­re meg­szá­mol­ni a szavazatokat.

For­rás: 888​.hu