Hírek Amerikai hirek „Poli­ti­kai játsz­ma folyik Donald Trump ellen”

„Poli­ti­kai játsz­ma folyik Donald Trump ellen”

– Trump több fóru­mon is vilá­gos­sá tet­te azon meg­győ­ző­dé­sét, hogy a rend­kí­vü­li nép­sze­rű­sé­ge áll­hat a hát­tér­ben, ha ugyan­is ma való­ban letar­tóz­tat­ják, akkor mond­hat­ja, hogy a demok­ra­ták így akar­ják őt elle­he­tet­le­ní­te­ni, hogy ne tud­jon indul­ni a jövő ősszel ese­dé­kes elnök­vá­lasz­tá­son – mond­ta el lapunk meg­ke­re­sé­sé­re Magya­rics Tamás, a Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem Ame­ri­kai Tanul­má­nyok Kuta­tó­in­té­ze­té­nek tudo­má­nyos főmunkatársa.

– Első­sor­ban poli­ti­kai játsz­ma zaj­lik Donald Trump ellen, ez azon­ban a visszá­já­ra is elsül­het – mond­ta el a Magyar Nem­zet meg­ke­re­sé­sé­re Magya­rics Tamás Ame­ri­ka-kuta­tó azzal kap­cso­lat­ban, hogy a volt ame­ri­kai elnök szom­ba­ton azt közöl­te a Truth Soci­al nevű média­plat­for­mon, hogy tudo­má­sá­ra jutott, ma letar­tóz­tat­ják. Trump azt írta, hogy a man­hat­ta­ni ügyész­ség­ről szár­ma­zó, „ille­gá­li­san kiszi­vár­gott infor­má­ci­ók” arra utal­nak, hogy poli­ti­kai moti­vá­ció van az ügy hát­te­ré­ben, a táma­dá­sok oka pedig az, hogy jelen­leg torony­ma­ga­san ő a leg­nép­sze­rűbb elnök­je­lölt-aspi­ráns a Repub­li­ká­nus Pár­ton belül. A Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem Ame­ri­kai Tanul­má­nyok Kuta­tó­in­té­ze­té­nek tudo­má­nyos főmun­ka­tár­sa lapunk­nak kifejtette: 

Trump több fóru­mon is vilá­gos­sá tet­te azon meg­győ­ző­dé­sét, hogy a rend­kí­vü­li nép­sze­rű­sé­ge áll­hat a hát­tér­ben, ha ugyan­is ma való­ban letar­tóz­tat­ják, akkor mond­hat­ja, hogy a demok­ra­ták így akar­ják őt elle­he­tet­le­ní­te­ni, hogy ne tud­jon indul­ni a jövő ősszel ese­dé­kes elnökválasztáson. 

„Trum­pon ugyan­ak­kor ezen­kí­vül is ren­ge­teg táma­dá­si felü­let van, a válasz­tá­so­kig tehát a demok­ra­ták­nak még bőven lesz lehe­tő­sé­ge fogást talál­ni a volt elnökön” 

– fogal­ma­zott Magya­rics Tamás. 

A kuta­tó hozzátette: 

az ame­ri­kai köz­élet meg­osz­tott­sá­gát figye­lem­be véve még az is elkép­zel­he­tő, hogy Trump eset­le­ges letar­tóz­ta­tá­sa nem­hogy ron­ta­na az esé­lye­in, de még javí­ta­na is,

ezzel együtt­vé­ve ugyan­ak­kor tény, hogy az ame­ri­kai tör­vé­nyek sze­rint akit elítél­nek, az nem tölt­het be sem­mi­lyen poli­ti­kai hiva­ta­li mun­ka­kört, a vég­ső kifu­tá­sa az ügy­nek tehát az, hogy Trump nem indul­hat­na az elnökválasztáson.

Az ügy hát­te­re, hogy Alvin Bragg man­hat­ta­ni kerü­le­ti ügyész az év ele­jén bizo­nyí­té­ko­kat kez­dett bemu­tat­ni annak a vád­es­küdt­szék­nek, amely annak kap­csán vizs­gá­ló­dik, hogy Micha­el Cohen, Trump koráb­bi ügy­véd­je 130 ezer dol­lárt fize­tett Stormy Dani­els por­nó­szí­nész­nő­nek a 2016-os elnök­vá­lasz­tá­si kam­pány ide­jén. Dani­els azt állí­tot­ta, hogy évek­kel koráb­ban viszo­nya volt Donald Trump­pal, és a pénzt azért kap­ta, hogy hall­gas­son az ügy­ről. Cohen 2018-ban elis­mer­te, hogy a Stormy Dani­els­nek és egy másik nőnek cím­zett pénz­át­uta­lá­sok­kal meg­sér­tet­te a szö­vet­sé­gi kam­pány­fi­nan­szí­ro­zá­si sza­bá­lyo­kat, és azt állí­tot­ta, hogy Trump uta­sí­tot­ta őt a kifizetésekre. 

„Ha tény­leg meg­vá­dol­ják, akkor Trum­pot elsöp­rő arány­ban választ­ják újra elnök­ké” – véle­ke­dett Elon Musk, a világ leg­gaz­da­gabb embere.

Biden kor­rup­ci­ós bot­rá­nyá­ban a ható­sá­gok is passzívabbak

Magya­rics  Tamás ezzel kap­cso­lat­ban emlé­kez­te­tett: az ame­ri­kai igaz­ság­szol­gál­ta­tás­ban rend­kí­vü­li mér­ték­ben átpo­li­ti­zált az ügyé­szek és a főügyé­szek kine­ve­zé­se, a volt elnök érve­lé­sé­nek pedig táp­ta­lajt ad az a tény, hogy Alvin Bragg man­hat­ta­ni kerü­le­ti ügyész a demok­ra­ták kine­ve­zett­je. „A bírá­kon túl­lép­ve hason­ló gya­kor­lat meg­fi­gyel­he­tő pél­dá­ul a Szö­vet­sé­gi Nyo­mo­zó Iro­dá­nál (FBI) is, tekint­ve, hogy az FBI rend­kí­vül aktív volt tavaly augusz­tus­ban, ami­kor a nyo­mo­zók beje­len­tés nél­kül jelen­tek meg a volt elnök flo­ri­dai Mar-a-Lago nevű ingat­lan­já­ban, ahol min­den Donald Trump és hoz­zá­tar­to­zói által hasz­nált helyi­sé­get átku­tat­tak, a Joe Biden jelen­le­gi elnö­köt, illet­ve csa­lád­ját érin­tő kor­rup­ci­ós bot­rány kap­csán azon­ban a ható­sá­gok sok­kal passzí­vab­bak” – hív­ta fel a figyel­met a kutató.

A BBC brit köz­szol­gá­la­ti csa­tor­na por­tál­ja az üggyel kap­cso­lat­ban hang­sú­lyoz­ta: amennyi­ben Trum­pot vád alá helye­zik, és eset­leg vét­sé­gért elíté­lik, akkor bír­sá­got kell fizet­nie. Ha azon­ban bűn­cse­lek­mé­nyért ítél­nék el, akkor akár négy év bör­tön is vár­hat­na a volt elnök­re, ez azon­ban az elvi lehe­tő­ség elle­né­re is való­szí­nűt­len­nek tűnik. 

For­rás: magyar​nem​zet​.hu