Hírek Vélemények/Publicisztikák Poli­ti­ka a pályán

Poli­ti­ka a pályán

Beengedjük‑e a poli­ti­kát a sport­ba, megjelenhetnek‑e poli­ti­kai üze­ne­tek a pályán, a sport­köz­ve­tí­té­sek­ben, politizáljon‑e maga a spor­to­ló? A kér­dés­fel­ve­tés per­sze álna­iv, hiszen a poli­ti­ka akar­va-aka­rat­la­nul min­de­nütt jelen van, a sport sem helyez­he­ti kívül magát a hatal­mi játsz­mák, ideo­ló­gi­ai har­cok erő­te­rén – írja a szer­ző, Szöll­ősi György a Nem​ze​tis​port​.hu cikkében.

Két­ség­kí­vül a Har­ma­dik Biro­da­lom erő­fi­tog­ta­tá­sa volt az 1936-os ber­li­ni olim­pia, ame­lyen még a kül­föl­di­ek nagy része (a magya­rok per­sze nem) is náci kar­len­dí­tés­sel köszön­töt­te a Füh­rert. A hideg­há­bo­rú fon­tos tere­pe lett a sport, amint a Szov­jet­unió is szín­re lépett az ötve­nes évek­ben, és beje­lent­ke­zett a világ veze­tő sport­ha­tal­má­nak pozí­ci­ó­já­ra, hogy aztán a moszk­vai olim­pi­át, ame­lyen a Szov­jet­unió ebben a sze­rep­ben kitel­je­sed­he­tett vol­na, ugyan­csak poli­ti­kai okok­ból boj­kot­tál­ja a vetély­társ Egye­sült Álla­mok és a fél világ. 

Más kér­dés, hogy a hideg­há­bo­rút – indi­rekt esz­kö­zök­kel – addig­ra már gya­kor­la­ti­lag meg­nyer­te a Nyu­gat, leg­ké­sőbb akkor, ami­kor min­den menő kele­ti spor­to­ló, a szov­je­te­ket is bele­ért­ve, Adi­das cipő­ben és nyu­ga­ti sport­fel­sze­re­lés­ben ver­se­nyez­ve pró­bál­ta kép­vi­sel­ni a szo­ci­a­liz­mus felsőbbrendűségét…

Ha úgy köze­lí­tünk, hogy a spor­to­lók­nál nincs jobb, haté­ko­nyabb nagy­kö­ve­te, „rek­lám­fe­lü­le­te” egy-egy nem­zet­nek, ügy­nek, esz­mé­nek, akkor könnyen meg­ért­jük, hogy miért volt rop­pant jelen­tő­sé­ge az afro­a­me­ri­kai atlé­ta, Jes­se Owens olim­pi­ai győ­zel­me­i­nek a faj­vé­dő Német­or­szág­ban, az utóbb az évszá­zad leg­jobb spor­to­ló­já­nak meg­vá­lasz­tott Muham­mad Ali dön­té­sé­nek, amellyel meg­ta­gad­ta a behí­vó­pa­ran­csot az ame­ri­kai had­se­reg­be, a kom­mu­nis­ta Magyar­or­szá­got elha­gyó Pus­kás Ferenc világ­si­ke­re­i­nek a spa­nyol emig­rá­ci­ó­ban, a koszo­vói mene­kült­ként Svájc­ban fel­nö­vő Lorik Cana „haza­té­ré­sé­nek” az albán futballválogatottba.

De nyil­ván hason­ló­an szim­bo­li­kus és jelen­tős kül­de­tés Meg­an Rapinoe‑é, a világ- és olim­pi­ai baj­nok ame­ri­kai női fut­ball­vá­lo­ga­tott kapi­tá­nyáé is, aki szá­mos meleg­szer­ve­zet szó­szó­ló­ja, s aki már a leg­utób­bi vb köz­ben kije­len­tet­te, hogy ha meg­nye­rik a tor­nát, és a szo­ká­sok sze­rint meg­hív­ja őket az elnök, ő nem fog elmen­ni a „kib…ott” Fehér Ház­ba Donald Trump­hoz. Végül az egész csa­pat boj­kot­tál­ta az elnö­köt, alig­ha mert vol­na bár­ki szem­be­men­ni a Time által a száz leg­be­fo­lyá­so­sabb ame­ri­kai közé, a Sports Illustra­ted által az év sport­em­be­ré­nek meg­vá­lasz­tott, világ­cé­gek sora által szpon­zo­rált Rapi­noe prog­resszív és tren­di elve­i­vel, ame­lye­ket akkor is büsz­kén han­goz­ta­tott, ami­kor a FIFA-tól vet­te át az Év női játé­ko­sa címet a milá­nói Sca­lá­ban két éve.

És el is érkez­tünk a prob­lé­má­hoz, ami­ről a téma kap­csán muszáj beszél­nünk: a ket­tős mércéhez.

A nem­zet­kö­zi sport­szer­ve­ze­tek ugyan­is, ame­lyek koráb­ban rájöt­tek, hogy egy-egy terü­le­ti konf­lik­tus, val­lá­si vita ese­tén s álta­lá­ban a poli­ti­kai csa­ták­ban lehe­tet­len igaz­sá­got ten­ni, ezért nem enged­he­tő a pályák­ra sem­mi­lyen véle­mény­nyil­vá­ní­tás, most egy­re gyak­rab­ban hódol­nak be a fősod­ra­tú libe­rá­lis média agresszív köve­te­lé­se­i­nek, s tesz­nek nehe­zen magya­ráz­ha­tó, egye­di kivé­te­le­ket. Nem állí­tom, hogy töké­le­tes, sőt jó meg­ol­dás volt a zéró tole­ran­cia elve, amely min­den poli­ti­kai üze­ne­tet szám­űzött pél­dá­ul a FIFA és az UEFA, majd a tag­or­szá­gok által ren­de­zett meccsek­ről, hiszen túl­sá­go­san is ste­ril, érzé­ket­len mili­őt terem­tett, amely­ben las­san már egy kereszt­ve­tés is üldö­zen­dő demonst­rá­ció lett.

De éppen a sport nem­zet­kö­zi­sé­ge, kul­tú­rá­kon átíve­lő jel­le­ge miatt kel­lett bele­tö­rőd­nünk a tel­jes til­tás­ba, hiszen amit az egyik fél jogos­nak, helyes­nek vél, azt pro­vo­ká­ci­ó­nak, táma­dás­nak vehe­ti a másik. Elfo­gad­tuk, hogy a pályá­kon sem­mi­lyen poli­ti­kai üze­net­nek nincs helye. Ezért döb­be­ne­tes, hogy az UEFA, amely más­kor azt is meg­szab­ja, hogy hány négy­zet­cen­ti­mé­ter lehet a mez­szám a dressze­ken, vég­te­le­nül cini­kus módon hoz­zá­já­rult pél­dá­ul ahhoz, hogy az ukrán válo­ga­tott visel­hes­se a most zaj­ló Eb-re gyár­tott mezét, amely­nek ele­jén nagy­ban, jól lát­ha­tó­an fel­tű­nik Ukraj­na szi­lu­ett­je, a vita­tott hova­tar­to­zá­sú Krím fél­szi­get­tel együtt. Vagy­is egy­ér­tel­mű­en az oro­szok­nak szánt üze­net­ről, nehe­zen magya­ráz­ha­tó poli­ti­kai pro­vo­ká­ci­ó­ról van szó, amely­hez hason­ló min­den más eset­ben elképzelhetetlen. 

Hason­ló a hely­zet Manu­el Neu­er szi­vár­vá­nyos csa­pat­ka­pi­tá­nyi kar­sza­lag­já­val, ame­lyet enge­dé­lye­zett az UEFA az Eb-re. Itt és most nem tisz­tem eldön­te­ni, hogy a saját nemük­höz von­zó­dó ember­tár­sa­ink spe­ci­á­lis joga­i­ért való küz­de­lem vagy, mond­juk, a szé­ke­lyek autonómiatörekvése‑e a magasz­to­sabb, a nagyobb támo­ga­tást érdem­lő ügy, de abban biz­tos vagyok, hogy nem helyes egyes poli­ti­kai üze­ne­te­ket üdvös­nek, álta­lá­no­san támo­ga­tan­dó­nak titu­lál­ni, máso­kat pedig követ­ke­ze­te­sen távol tar­ta­ni a sport­pá­lyák­tól. Emlé­ke­ze­tes eset volt, ami­kor 2016-ban a FIFA össze­sen 45 ezer sváj­ci frank­ra bün­tet­te a brit fut­ball­szö­vet­sé­ge­ket, mert válo­ga­tott­ja­ik az erő­sen élő hagyo­mány sze­rint piros pipa­csos kar­sza­lag­ban lép­tek pályá­ra novem­ber 11-én, ami­kor a bri­tek min­den évben az első világ­há­bo­rús áldo­za­tok­ra emlékeznek. 

Vagy: sen­ki se pró­bál­jon meg szé­kely zász­ló­val bemen­ni egy fut­ball­meccs­re, mert el fog­ják koboz­ni tőle. Nehe­zen indo­kol­ha­tó dön­té­sek, de soká­ig leg­alább követ­ke­ze­tes és egy­sé­ge­sen szi­go­rú volt a FIFA és az UEFA: sem­mi­lyen üze­net, esz­me, jel­vény, még­oly jogos köve­te­lés nem jelen­he­tett meg a fut­ball­pá­lyán. Kivé­ve az UEFA saját, rassziz­mus­el­le­nes kam­pá­nyát, amely bár sok­szor kis­sé eről­te­tett­nek tűnt, sen­ki által nem volt kifo­gá­sol­ha­tó. Ezzel kap­cso­lat­ban is el kell mon­da­ni azon­ban, hogy sok év után a „Say no to rac­ism” (Mondj nemet a rassziz­mus­ra!) szlo­gen „Equ­al game”-re vál­to­zott, amely kam­pány már nem­csak a faji ala­pú meg­kü­lön­böz­te­tés elle­ni küz­del­met tűz­te zász­la­já­ra, hanem becsem­pész­te cél­jai közé az úgy­ne­ve­zett nemi orientáció­val kap­cso­la­tos egyen­jo­gú­sá­got is, ami inkább meg­osz­tó, mint min­den­kit egye­sí­tő ügy, nehéz hely­zet­be hoz­za a val­lá­sos játé­ko­so­kat, tekin­tet­tel arra, hogy a világ­val­lá­sok kivé­tel nél­kül bűn­nek tart­ják a homo­sze­xu­á­lis viszonyt. 

(Arról most nem beszél­ve, hogy az egyen­jo­gú­ság álsá­gos han­goz­ta­tá­sa miként viszo­nyul, mond­juk, a Baj­no­kok Ligá­ja lebo­nyo­lí­tá­si rend­sze­ré­hez, amely­ben az „egyen­lőb­bek” két, három, négy csa­pa­tot is indít­hat­nak egy­ből a főtáb­lán, az alsóbb kasz­tok­ba tar­to­zó orszá­gok­kal szem­ben, melyek­nek akár négy selej­te­ző­kö­rön keresz­tül kell a főtáb­lá­ra vere­ked­ni­ük magu­kat, kon­zer­vál­va, sőt növel­ve így az egyenlőtlenséget.)

Mára köz­ben odá­ig jutot­tunk, hogy

a nagy cégek, a nagy klu­bok egy­re-más­ra hir­de­tik meg szi­vár­vá­nyos kam­pá­nya­i­kat, ame­lyek lét­jo­go­sult­sá­gát nem­hogy nem illik meg­kér­dő­je­lez­ni, de már azo­kat bélyeg­zi meg a mainst­ream libe­rá­lis média, akik nem lel­ke­sed­nek elég­gé a hala­dó és „nyi­tott” moz­ga­lom és szim­bó­lu­mai iránt.

Már­pe­dig min­den szi­vár­vá­nyos kar­sza­lag és szög­let­zász­ló, kivi­lá­gí­tott sta­di­on hom­lok­egye­nest ellent­mond annak, amit az UEFA makacs követ­ke­ze­tes­ség­gel évti­ze­de­kig kép­vi­selt, amely mel­lett a Nem­zet­kö­zi Olim­pi­ai Bizott­ság egy­elő­re kitart, s amely elv még a mün­che­ni sta­di­on kivi­lá­gí­tá­sá­nak til­tá­sá­ból is vissza­kö­szön: ne a fut­ball­pá­lyán tes­se­nek poli­ti­kai kam­pányt foly­tat­ni! Az viszont, hogy azután a média és a libe­rá­lis meg­mon­dó­em­be­rek harag­ja magya­ráz­ko­dás­ra és saját logó­já­nak átme­ne­ti­leg szi­vár­vá­nyos­sá vál­toz­ta­tá­sá­ra kész­tet­te az euró­pai szö­vet­sé­get is, mutat­ja, hogy tel­jes a zűr­za­var, és töb­bé nem tud ellen­áll­ni a balos véle­mény­ter­ror­nak az ide­á­lis eset­ben sem­le­ges UEFA és FIFA sem.

Ennek a folya­mat­nak fon­tos mér­föld­kö­ve volt, ami­kor a világ­szö­vet­ség az ame­ri­kai BLM-moz­ga­lom jel­ké­pe­it a fut­ball­pá­lyá­kon is meg­je­le­ní­tő játé­ko­sok­kal kap­cso­lat­ban azt kér­te tavaly a tag­szö­vet­sé­ge­i­től: ezek­ben az ese­tek­ben tegye­nek kivé­telt, és ne bün­tes­sék a rend­bon­tó­kat! Talán ez volt a ket­tős mér­ce első, józan ésszel meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan meg­nyil­vá­nu­lá­sa, ame­lyet aztán szám­ta­lan köve­tett. Kezd­ve a nekünk leg­em­lé­ke­ze­te­seb­bel, azzal, hogy Gulá­csi Pétert nyil­vá­nos poszt­ban dicsér­te meg német klub­ja a szi­vár­vány­csa­lá­do­kért való kiál­lá­sa után, míg Petry Zsol­tot egy­sze­rű­en kirúg­ta a Her­tha, ami­kor azt mond­ta, Gulá­csi nem biz­tos, hogy helye­sen cselekedett. 

Nem mon­dom, hogy bizo­nyos szem­pont­ból nem kel­lett kurá­zsi a válo­ga­tott kapus – Német­or­szág­ban egye­ne­sen elvárt – véle­mény­nyil­vá­ní­tá­sá­hoz, de azt igen, hogy Sán­dor György cse­le­ke­de­te pél­dá­ul sok­kal nagyobb tét­tel bírt, ami­kor pályá­ra lépett Kár­pát­al­ja válo­ga­tott­já­ban, s ezzel koc­káz­tat­ta azt, ami aztán be is követ­ke­zett: tet­té­ért a csa­pat töb­bi tag­já­val együtt kitil­tot­ták Ukraj­ná­ból. Még­sem olvas­tam egyet­len­egy őt mél­ta­tó cik­ket sem a hazai vagy a nem­zet­kö­zi „füg­get­len” médi­á­ban arról, hogy milyen kara­kán dolog volt a válo­ga­tott fut­bal­lis­ta részé­ről fel­vál­lal­ni egy elnyo­mott nem­ze­ti kisebb­ség ügyét. Vagy Hosszú Katin­ká­ról, ami­kor alá­ír­ta az ősho­nos nem­ze­ti kisebb­sé­gek törek­vé­se­it szol­gá­ló euró­pai petíciót. 

A ket­tős mér­ce tehát szem­be­tű­nő és bán­tó, nem is beszél­ve most azok­ról az ese­tek­ről, ami­kor anya­gi érde­ke­ik miatt söp­rik a sző­nyeg alá az embe­ri jogo­kat a más­kor rend­kí­vül érzé­keny nyu­ga­ti sport­vál­lal­ko­zá­sok: az Arse­nal végül gya­kor­la­ti­lag meg­sza­ba­dult az ujgu­rok joga­i­ért fel­szó­la­ló német válo­ga­tott játé­ko­sá­tól, Mesut Özil­től (akit amúgy koráb­ban a német fut­ball­szö­vet­ség bírált, megint csak messze túl­lép­ve a hatás­kö­rét, azért, mert a török elnök­kel fotóz­ko­dott annak válasz­tá­si kam­pá­nya során), nehogy veszély­be kerül­je­nek a klub távol-kele­ti üzle­ti érde­kelt­sé­gei és tévéközvetítései.

A pénz tehát időn­ként sok­kal fon­to­sabb maguk­nál a sza­bad­ság­jo­gok­nál a még­oly nyi­tott tár­sa­dal­mak­ban, a kiok­ta­tás még­is rend­re onnan érke­zik, s az agresszív poli­ti­kai pro­pa­gan­dis­ták (jelen eset­ben a német média meg­annyi kép­vi­se­lő­je) már a válo­ga­tott meccsek kap­csán, a magyar csa­pat saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­in sem képe­sek más­ról beszél­ni, mint a szi­vár­vány­ról, a pedo­fil­tör­vény­ről, a szur­ko­lói rassziz­mus­ról… Tény­leg maga az agy­rém. Az újság­írók ilyen­kor köte­le­ző­en fel­mon­dat­ják a játé­ko­sok­kal az elvárt diva­tos szlo­ge­ne­ket, és nincs kibú­vó, aki nem tesz hitet a „sok­szí­nű­ség mel­lett”, az ellehetetlenül.

Saj­ná­lom, de azok a Ráko­si-kor­ban kikény­sze­rí­tett nyi­lat­ko­za­tok jut­nak eszem­be, ami­kor a sztár­spor­to­lók sor­ban jelen­tet­ték be a lapok sport­ro­va­tá­ban, hogy ők bizony a „Nép­front­ra” (az egyet­len választ­ha­tó poli­ti­kai tömb­re) sza­vaz­nak… Ma sincs élet a Nép­fron­ton kívül?

Szöll­ősi György ere­de­ti pub­li­ká­ci­ó­ja a Nem­ze­ti Sport online felü­le­tén olvasható.

For­rás: Magyar Nemzet