Hírek Elszakított területi hirek Pető­fi idé­ze­tek olvas­ha­tók a fris­sen átadott erdé­lyi sze­re­lem-ösvény megállóin

Pető­fi idé­ze­tek olvas­ha­tók a fris­sen átadott erdé­lyi sze­re­lem-ösvény megállóin

Deb­re­cen­től szin­te kar­nyúj­tás­nyi­ra, a határ túl­ol­da­lán talál­ha­tó Szé­kely­híd, itt talál­ha­tó a Sze­re­lem-ösvény. Cél­ja, hogy kilenc állo­má­son keresz­tül kala­u­zol­ja végig a láto­ga­tó­kat, a fia­ta­lo­kat a pár­kap­cso­la­tok külön­bö­ző fázi­sa­in az ismer­ke­dés­től a lány­ké­ré­sen át az örök hűségig.

Az ingye­ne­sen láto­gat­ha­tó „tan­ös­vény” Pető­fi Sán­dor ver­se­it idéz­ve, kéz­zel készí­tett, egye­di harang­lá­ba­kon, dús lomb­ko­ro­ná­jú fák és szí­nes virág­ágyá­sok között segí­ti, kala­u­zol­ja a lel­ki, szel­le­mi ráhan­go­ló­dást a házaséletre.

Meg­va­ló­sult álom, roman­ti­kus világ kel életre

Böj­te Csa­ba feren­ces­ren­di szer­ze­tes álma való­sult meg az ösvénnyel a Pető­fi Emlék­évek ide­jén. Egy olyan külön­le­ges hellyé vált, ahol a láto­ga­tók mélyeb­ben bepil­lant­hat­nak Pető­fi és Szend­rey Júlia kap­cso­la­tá­nak roman­ti­kus és köl­tői vilá­gá­ba. A kilenc állo­más mind­egyi­ke, egy-egy stá­ci­ó­ja a pár­kap­cso­lat­nak, a szerelemnek.

PETŐFI MÍVES IDÉZETEI KÍSÉRIK A LÁTOGATÓKAT AZ ISMERKEDÉS IZGALMAS PILLANATAITÓL A BOLDOG HÁZASSÁGIG.

A Sze­re­lem-tan­ös­vény azon­ban nem­csak párok, de az iro­da­lom, a kul­tú­ra, a tör­té­ne­lem, sőt a gaszt­ro­nó­mia iránt érdek­lő­dők szá­má­ra is aján­lott úti­cél. A köze­li Álmos­don talál­ha­tó a Köl­csey Ferenc Emlék­ház és az álmos­di csa­ta emlékműve.

A szom­szé­dos Nagy­ká­roly­ban van az a híres Arany Szar­vas Foga­dó, ahol Pető­fi meg­is­mer­te Júli­át. Emel­lett itt a kör­nyé­ken ter­mesz­tik a magyar mező­gaz­da­ság egyik fon­tos export­cik­két, a tor­mát. Ráadá­sul itt van Deb­re­cen egy­ko­ri sző­lős­kert­je, Érmel­lék, ahol ma is kivá­ló boro­kat készítenek.

Fel­éb­resz­ti a sze­rel­met és a köl­té­szet irán­ti rajongást

„A SZABADSÁG SZERETETE MELLETT, SAJNOS A SZERELEM ÉS A KÖLTÉSZET IS NAGYON KIVESZŐ FÉLBEN VAN A VILÁGUNKBÓL!”

– mond­ja Böj­te Csa­ba. Hoz­zá­te­szi: ezért mun­ká­juk­kal Pető­fi Sán­dor veze­té­sé­vel a házas­ság­ban betel­je­se­dő sze­rel­met és az ezt meg­ének­lő köl­té­sze­tet sze­ret­nék a fia­ta­lok és a fel­nőt­tek figyel­mé­be állítani.

Az ösvény lét­re­ho­zói a fia­ta­lok és az idő­seb­bek figyel­mé­be is ajánl­ják ezt az egye­dül­ál­ló élményt, amely nem­csak a múlt­ba kala­u­zol, hanem fel­éb­resz­ti a sze­re­lem és a köl­té­szet irán­ti sze­re­te­tet is. A Pető­fi ver­sek­kel éke­sí­tett stá­ci­ók, vala­mint a Sza­bad­szál­lá­son szep­tem­ber első nap­ján meg­ren­de­zés­re kerü­lő Anyám tyúk­ja fesz­ti­vál és a kiál­lí­tás is mind hoz­zá­já­rul­nak ahhoz, hogy Pető­fi és Júlia emlé­ke, vala­mint a sze­re­lem örök érté­kei tovább­ra is élje­nek és ins­pi­rál­ja­nak bennünket.

Külön­le­ges szep­tem­be­ri mise Böj­te Csa­bá­val és Pető­fi­ék tyúkja

Ha érdek­lő­dik a Sze­re­lem-ösvény és a hoz­zá kap­cso­ló­dó ese­mé­nyek iránt, ne hagy­ja ki a szep­tem­ber 1‑én Sza­bad­szál­lá­son meg­ren­de­zés­re kerü­lő szent­mi­sét Böj­te Csa­ba feren­ces­ren­di szer­ze­tes­sel. Vala­mint a kiál­lí­tást, ahol bemu­tat­ják az érdek­lő­dők­nek a Szerelem-ösvényt.

A szep­tem­ber első nap­ja­i­ban meg­ren­de­zett Anyám tyúk­ja gaszt­ro­nó­mi­ai fesz­ti­vál, hagyo­mány­te­rem­tő cél­lal indul útjá­ra a Bács-Kis­kun vár­me­gyei város­ban. A Pető­fi kul­tusz ápo­lá­sa, mel­lett célul tűz­ték ki a köl­tő­höz köt­he­tő gaszt­ro­nó­mi­ai és kul­tu­rá­lis hagyo­má­nyok ápo­lá­sát. A fesz­ti­vá­lon össze­mé­rik tudá­su­kat a leg­ki­vá­lóbb sza­ká­csok, akik meg­fő­zik a vár­me­gye leg­fi­no­mabb tyúk­pör­költ­jét, ami­lyet maga a köl­tő is szeretett.

For­rás: lele​po​.hu