Hírek Magyarországi hírek Pél­dát­lan mére­tű hek­ker­tá­ma­dás a szu­per­ku­pa napján

Pél­dát­lan mére­tű hek­ker­tá­ma­dás a szu­per­ku­pa napján

Pél­dát­lan lép­té­kű és inten­zi­tá­sú, úgy­ne­ve­zett túl­ter­he­lé­ses (DDOS) kiber­tá­ma­dást ész­lelt és hárí­tott el a Magyar Tele­kom a szu­per­ku­pa nap­ján, szep­tem­ber 24-én a dél­utá­ni órák­ban. A vál­la­lat tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint a több hul­lám­ban érke­ző táma­dás­so­ro­zat több kül­föl­di szer­ve­ren keresz­tül érte el Magyar­or­szá­got, első­sor­ban Orosz­or­szág, Kína és Viet­nám irányából.

A táma­dás nagy­sá­ga a tíz­sze­re­se volt az átla­gos, hason­ló mód­sze­rek­kel elkö­ve­tett hek­ker­tá­ma­dá­sok­nak, így min­den idők egyik leg­na­gyobb hazai táma­dás­so­ro­za­tá­nak szá­mít a mére­te és a komp­le­xi­tá­sa alap­ján is.

A hek­ke­rek cél­pont­jai első­sor­ban pénz­ügyi intéz­mé­nyek vol­tak, de a táma­dás­ban érin­tett volt a Magyar Tele­kom háló­za­ta, Buda­pest bizo­nyos terü­le­tén egy rövid idő­re aka­do­zott a szolgáltatás.

A cég szak­ér­tői 17:00 órá­ra sike­re­sen elhá­rí­tot­ták a beha­to­lá­si kísér­le­te­ket és min­den érin­tett intéz­mény szol­gál­ta­tá­sai ezt köve­tő­en zavar­ta­la­nul működ­tek tovább, vala­mint hely­re­állt a Tele­kom szol­gál­ta­tá­sa is az érin­tett terü­le­ten. A gyors és szak­sze­rű reak­ci­ó­nak, vala­mint a beépí­tett háló­zat­vé­del­mi mecha­niz­mu­sok­nak köszön­he­tő­en az ügy­fe­lek zavar­ta­tá­sát sike­rült mini­má­lis szin­ten tartani.

Ez az eset volu­me­né­ben és össze­tett­sé­gé­ben kiug­ró mére­tű táma­dás­nak szá­mít, mely­nek elhá­rí­tá­sa idő­be telt, így hatá­sa kis mér­ték­ben érzé­kel­he­tő volt az ügy­fe­lek szá­má­ra is. Ugyan­ak­kor a Magyar Tele­kom rend­sze­re­it, szol­gál­ta­tá­sa­it napi szin­ten szá­mos olyan táma­dás éri, melye­ket a szol­gál­ta­tó sike­re­sen hárít el anél­kül, hogy ebből ügy­fe­lei bár­mit is ész­lel­né­nek. Ezt biz­to­sít­ják a vál­la­lat által alkal­ma­zott piac­ve­ze­tő biz­ton­sá­gi meg­ol­dá­sok, illet­ve a fel­ké­szült szak­ér­tői csa­pat, akik napi 24 órá­ban figye­lem­mel kísé­rik a háló­za­ti ano­má­li­á­kat és táma­dá­si kísér­le­te­ket, hogy szük­ség ese­tén mielőbb beavatkozhassanak.

For­rás: Magyar Nemzet