Hírek Magyarországi hírek Pél­da­ér­té­kű­nek nevez­te a magyar csa­lád­po­li­ti­kát egy spa­nyol lap

Pél­da­ér­té­kű­nek nevez­te a magyar csa­lád­po­li­ti­kát egy spa­nyol lap

Pél­da­ér­té­kű­nek nevez­te a magyar csa­lád­po­li­ti­kát a spa­nyol La Gaceta de la Ibe­ros­fe­ra. A jobb­ol­da­li VOX párt köze­li hír­por­tál szer­ző­je, Ser­gio Velas­co cik­ké­ben az Euró­pá­ban egy­re erő­sebb prog­resszív ideo­ló­gi­át okol­ja azért, hogy roha­mo­san csök­ken a csa­lád sze­re­pe Nyu­ga­ton – írja a Magyar Hír­lap. 

Úgy lát­ja azon­ban, hogy a viseg­rá­di négyek­nek, s külö­nö­sen hazánk­nak köszön­he­tő­en még van remény arra, hogy hely­re­ál­lít­sák a keresz­tény érté­ke­ket a kon­ti­nen­sen – írja a lap.

Velas­co ismer­tet­te Novák Kata­lin csa­lá­do­kért fele­lős tár­ca nél­kü­li minisz­ter pályá­ját, vala­mint hazánk csa­lád­tá­mo­ga­tá­si rend­sze­rét és annak ered­mé­nye­it. Magyar­or­szá­gon a ter­mé­keny­sé­gi ráta tíz év alatt 24 szá­za­lék­kal nőtt, a házas­ság­kö­té­sek szá­ma pedig meg­dup­lá­zó­dott – sorolta.

A szer­ző sze­rint Euró­pa demog­rá­fi­ai kihí­vá­sa­i­ra a válasz nem az ille­gá­lis beván­dor­lás, hanem a csa­lá­dok támo­ga­tá­sa. Éppen ebben köve­ten­dő pél­da az euró­pai nem­ze­tek szá­má­ra Magyar­or­szág – álla­pí­tot­ta meg.

For­rás: demok​ra​ta​.hu