Hírek Amerikai hirek Pedo­fil bot­rány az USA-ban?

Pedo­fil bot­rány az USA-ban?

Az elkö­vet­ke­zen­dő napok nagyon for­ró­ak lesz­nek az Egye­sült Államokban.

Trum­pék visszatámadnak.

Donald Trump már ren­de­sen szór­ja a bom­bá­kat Twit­te­ren, a közös­sé­gi oldal nem győ­zi cen­zú­ráz­ni a bejegyzéseket.

“We’ve seen in the last few months, unpre­ce­den­ted amounts of Voter Fra­ud.” @SenTedCruz True!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Janu­ary 4, 2021

Az elmúlt hóna­pok­ban soha nem látott mennyi­sé­gű válasz­tói csa­lást lát­hat­tunk. Ted Cruz­nak iga­za van!

– twe­etel­te az ame­ri­kai elnök.

A napok­ban írtuk, hogy ma óri­á­si tün­te­tés lesz a fővá­ros­ban Donald Trum­pért. A reg­ná­ló elnök is posz­tol­ta a Tweeter-en:

I will be the­re. His­to­ric day! https://t.co/k6LStsWpfy

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Janu­ary 3, 2021

Az elmúlt napok­ban jött ki a hír (a magyar médi­á­ban a Port­fo­lió közöl­te), hogy Trump fel­hív­ta Geor­gia repub­li­ká­nus válasz­tá­si tiszt­vi­se­lő­jét, Brad Raf­fens­per­gert, aki ille­gá­li­san rög­zí­tet­te az elnök­kel foly­ta­tott beszél­ge­tést, majd ezt össze­vág­ták és meghamisították.

A Fake News CNN ezt le is hoz­ta. Úgy közöl­ték, mint­ha Trump pró­bál­ta vol­na őket ráven­ni egy válasz­tá­si csa­lás­ra. (2 perc 30 mp-es hang­fel­vé­telt szer­kesz­tet­tek). Sem­mi­lyen fenye­ge­tés nem volt a beszél­ge­tés­ben, viszont a CNN sze­rint Trump azt mondta:

„Csak 11 780 sza­va­za­tot sze­ret­nék talál­ni, mert meg­nyer­tük az államot.”

Tény, hogy Trump egyet­len vide­ó­val tud­ja bizo­nyí­ta­ni: egy sze­mély három­szor szá­mol­ta le a doboz­nyi sza­va­zó­la­pot és Biden nevé­re adták le.  (Az asz­tal alatt egy doboz­ban 18000 sza­va­zó­lap volt és ez mind Joe Biden­nek ment)

WATCH: Video foo­tage from Geor­gia shows suit­cas­es fil­led with bal­lots pul­led from under a tab­le AFTER super­vi­sors told poll wor­kers to leave room and 4 people sta­yed behind to keep count­ing votes pic​.twit​ter​.com/​A​c​b​T​I​1​p​xn4

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) Decem­ber 3, 2020

Trump elmond­ta a repub­li­ká­nus válasz­tá­si tiszt­vi­se­lő­nek, hogy egy tör­vény­te­len sza­va­zást nem hagy­hat jóvá.

Brad Raf­fens­per­ger

Köz­ben Lin Wood, Donald Trump egyik ügy­véd­je, az ame­ri­kai jogász twe­etel­te, nyil­vá­nos­ság­ra fog­ja hoz­ni a Hol­ly­wood és az elit poli­ti­ku­sok pedo­fil botrányait.

Wood-ot több­ször is halá­lo­san meg­fe­nye­get­ték, ami­re annyit vála­szolt, ha neki és a csa­lád­já­nak baja esik, akkor mások fog­ják nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ni azo­kat a videó fel­vé­te­le­ket, ame­lye­ken gye­re­ke­ket erő­sza­kol­nak meg az elit emberei.

Egy másik bejegy­zé­sé­ben kifejtette:

Koráb­ban töb­ben lát­ták ezt a für­dős vide­ót. Nem fogom újra kül­de­ni, hogy elke­rül­jem a Twit­ter sza­bá­lya­i­nak meg­sér­té­sét. Ezer­nyi videó van befo­lyá­sos embe­rek által elkö­ve­tett pedo­fil bűncselekményekről.

Many have pre­vi­o­usly seen this bath video. I will not re-post it to avo­id vio­la­ti­on of Twit­ter rules. The­re are THOUSANDS of vide­os of pedop­hi­lia cri­mes com­mit­ted by power­ful people.

Chi­ef Jus­ti­ce John Roberts must resign imme­dia­tely. The storm is com­ing. @realDonaldTrump pic​.twit​ter​.com/​Y​S​S​t​2​d​h​Rdz

— Lin Wood (@LLinWood) Janu­ary 4, 2021

Ezál­tal nagy szar­ba kerül­het most John Roberts az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok Leg­fel­sőbb Bíró­sá­gá­nak főbírója.

Lin Wood hoz­zá­tet­te egy másik tweetben:

“Azt hiszem John Roberts leg­főbb bírót és befo­lyá­sos sze­mé­lyek több­sé­gét zsa­rol­ják egy hor­ror rend­szer kere­té­ben, ami magá­ba fog­lal­ja azo­kat vide­ó­kat, amik­re fel­vet­ték, hogy meg­erő­sza­kol­ják a gye­re­ke­ket. Meg van a kul­csom a vide­ó­kat tar­tal­ma­zó fáj­lok­hoz. Meg­osz­tot­tam ezt az információt.

If @realDonaldTrump orders mili­tary to sei­ze docu­ments, Chi­ef Jus­ti­ce Roberts, Rod Ros­ens­tein, Nancy Pel­o­si, & many others will be imme­dia­tely arrested.

Docu­ments must be sei­zed befo­re they are dest­royed. Time is now of the essen­ce if this part of the Kra­ken is to be succ­ess­ful. https://t.co/0oLdgC16gH

— Lin Wood (@LLinWood) Janu­ary 4, 2021

Ha Donald Trump meg­pa­ran­csol­ja a kato­na­ság­nak a doku­men­tu­mok lefog­la­lá­sát, akkor Roberts főbí­rót, Rod Ros­ens­teint, Nancy Pel­o­sit és még soka­kat azon­nal le fog­nak tartóztatni.

– közöl­te Lin Wood.

Vár­juk a fejleményeket!

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu, twit­ter, telegram,