Hírek Vélemények/Publicisztikák Pat­ri­ó­ta és glo­ba­lis­ta magya­rok Floridában

Pat­ri­ó­ta és glo­ba­lis­ta magya­rok Floridában

Azt hiszem, nem szük­sé­ges bemu­tat­ni Flo­ri­dát mint Ame­ri­ka nap­fé­nyes leg­dé­leb­bi álla­mát. Az állam 22 mil­li­ós lakos­sá­gá­nak hoz­zá­ve­tő­leg 77 szá­za­lé­ka fehér, amely kate­gó­ri­á­ba az itt élő közel hat­mil­lió (27 szá­za­lék) spa­nyol ajkú is bele­ér­ten­dő, azaz kubai, mexi­kói vagy egyéb karib-szi­ge­ti beván­dor­ló. A lakos­ság 17 szá­za­lé­ka feke­te bőrű, három szá­za­lék ázsi­ai és a marad­vány indi­án, illet­ve egyéb szár­ma­zá­sú. Flo­ri­da terü­le­te nagy­já­ból két­szer akko­ra, mint a mai Magyar­or­szá­gé. Egy­ben a har­ma­dik leg­na­gyobb népes­sé­gű állam az Egye­sült Álla­mok­ban a 40 mil­li­ós Kali­for­nia és a 29 mil­lió főt szám­lá­ló Texas után.

A 2013-as nép­szám­lá­lás sze­rint mint­egy száz­ezer magyar él Flo­ri­dá­ban. Palm Beach – Mia­mi vona­lá­ban mint­egy 25 – 30 ezer magyar talál­ha­tó, Tam­pa – Sara­so­ta kör­nyé­kén pedig továb­bi 30 ezer. A mara­dék 40 ezer pedig elszór­tan Jackson­vil­le, Tal­la­has­see, Orlan­do, Day­to­na Beach körül él. Az új magyar beván­dor­lók ked­venc cél­pont­ja manap­ság Sara­so­ta és kör­nyé­ke. Itt műkö­dik a Kos­suth klub, Veni­ce-ben pedig a Pető­fi klub. Nép­sze­rű­ek erre­fe­lé a magyar ren­dez­vé­nyek is, így pél­dá­ul a Sara­so­tá­ban éven­te meg­ren­de­zett magyar fesztivál.

Az ame­ri­kai Cen­sus hiva­tal nem­rég 1,5 mil­li­ó­ra becsül­te az Egye­sült Álla­mok­ban élő magyar­ság tel­jes lélek­szá­mát. Kér­dés, hogy ebbe a más­fél mil­li­ó­nyi állam­pol­gár­ba a máso­dik és har­ma­dik gene­rá­ci­ós magya­ro­kat (ame­ri­kai állam­pol­gá­ro­kat) is beszámolják‑e. Hiszen ők már alig beszé­lik a magyar nyel­vet, de időn­ként büsz­kén magyar szár­ma­zá­sú­nak vall­ják magukat.

Wass Albert is Astor Park­ban, Flo­ri­dá­ban talált ott­hont magá­nak, de Bar­tók Béla fia, Bar­tók Péter is flo­ri­dai lakos volt 97 éves korá­ig, a múlt évben bekö­vet­ke­zett halá­lá­ig. Az ismer­tebb magya­rok között sze­re­pel Bán­kuty Géza és fele­sé­ge, Ilo­na, akik Anna Maria Islan­den tele­ped­tek le Con­nec­ti­cut állam­ból. Géza két éve elhunyt, Ica hűen ápol­ja a magyar (és ame­ri­kai) pat­ri­ó­ta szel­le­mi örök­sé­get, amit együtt ala­kí­tot­tak ki. Flo­ri­da érde­kes­sé­ge magyar szem­pont­ból, hogy itt él a világ leg­gaz­da­gabb magyar embe­re, a 77 éves Tho­mas Pe­terffy. Vagyo­nát húsz­mil­li­árd dol­lár­ra becsü­lik, amely több mint két­szer annyi, mint Geor­ge ­Soros vagyo­na. Ellen­tét­ben a „filant­róp” mil­li­ár­dos­sal, Peter­ffy a kon­zer­va­tív oldalt preferálja.

Tapasz­ta­la­ta­im sze­rint az Ame­ri­ká­ban élő magya­rok nagyobb része, egyes becs­lé­sek sze­rint 75 szá­za­lé­ka a nem­ze­ti oldal felé húz. A magyar szer­ve­ze­tek veze­tő­sé­gé­be azon­ban gyak­ran libe­rá­lis demok­ra­ták kerül­nek, akik oda­ha­za is a magyar kor­mány ellen érvelnek.

Nem­rég köl­tö­zött Sara­so­tá­ba pél­dá­ul egyik meg­ha­tá­ro­zó háló­za­ti embe­rük, aki Washing­ton mel­let­ti házá­ban figyel­te meg (és ala­kí­tot­ta) az otta­ni magya­rok hoz­zá­ál­lá­sát, vala­mint hosszú évek óta bal­ol­da­li lapok­ban és a magyar­or­szá­gi elekt­ro­ni­kus médi­á­ban pub­li­kál frö­csö­gő cik­ke­ket az Orbán-kor­mány ellen. D. I. tehát ügye­sen betor­nász­ta magát mind­két Sara­so­ta kör­nyé­ki magyar szer­ve­zet­be, noha a Pető­fi klub veze­tő­sé­ge vet­te a bátor­sá­got, és mára távol­ság­tar­tó lett vele szem­ben. És az ille­tő saj­nos nincs egye­dül. Olyan továb­bi helyi veze­tők tár­sul­nak hoz­zá, mint a volt sara­so­tai tisz­te­let­be­li kon­zul, aki fele­sé­gé­vel együtt már 2000 óta agi­tál a kon­zer­va­tív oldal ellen. Az emlí­tett háló­za­ti sze­mély bőke­zű­en ada­ko­zik és nagy össze­jö­ve­te­le­ket szer­vez, így a jelen­le­gi tisz­te­let­be­li kon­zul csa­lád­ját is lekö­te­lez­te. Sőt konk­ré­tan ő volt az, aki segí­tett a mos­ta­ni kon­zul kine­ve­zé­sé­ben. Ez az, ami nincs rend­ben magyar szem­pont­ból Ame­ri­ká­ban, és ami­re a magyar kül­ügyi veze­tés­nek érde­mes len­ne oda­fi­gyel­nie. Hisz a régi rend­szer­ből a volt impe­xek és egyéb kádá­ris­ta intéz­mé­nyek átörö­kí­tett háló­za­ti (értsd bom­lasz­tó) tevé­keny­sé­ge okán a pat­ri­ó­ta magya­rok gyak­ran hát­tér­be szorulnak.

De vajon mit tud­nak az itte­ni magya­rok ten­ni a magyar ügyért? Sza­lay Róbert, Csi­csek Ist­ván és tár­sai pél­dá­ul 2015-ben meg­ala­pí­tot­ták a Hun Archers íjász­egye­sü­le­tet. Fel­lé­pé­se­ik és hagyo­mány­őr­ző taní­tá­sa­ik erő­sí­tik a pat­ri­ó­ta szel­le­mi­sé­get nem­csak a szü­lők­ben, de gyer­me­ke­ik­ben is. Eri­ka és Ste­fan Fedor bará­ta­ink szin­tén moz­ga­tó­ru­gói az itte­ni magyar élet­nek. Végül jelen­tős ténye­ző Bodor Péter lel­kész mun­kás­sá­ga is, aki havon­ta egy­szer Mia­mi kör­nyé­ké­ről jár ide a vasár­na­pi magyar nyel­vű misé­ket celebrálni.

Mind­eköz­ben a magyar szer­ve­ze­tek élén, Ame­ri­ka egé­szé­ben java­részt libe­rá­lis elkö­te­le­zett­sé­gű veze­tők talál­ha­tók, ami ért­he­tet­len para­do­xon, hiszen a magya­rok domi­nán­san nem bal­ol­da­li­ak az USA-ban. A leg­na­gyobb szer­ve­zet, az Ame­ri­kai Magyar Koa­lí­ció is ilyen pél­dá­ul Washing­ton­ban. Veze­tői között rend­re ott sürög­nek-forog­nak a glo­ba­lis­ta erő­ket segí­tő libe­rá­lis demok­ra­ták. És ez így van ország­szer­te Ame­ri­ká­ban, vala­mint Flo­ri­da más váro­sa­i­ban, ahol elő­for­dul, hogy a „busi­ness” meg­kö­ze­lí­tés fon­to­sabb, mint a nem­ze­ti ideológia.

Épp ezért a gyak­ran kép­vi­se­let nél­kül mara­dó pat­ri­ó­ta magyar­ság­nak sok erő­re és kitar­tás­ra lesz szük­sé­ge mind Flo­ri­dá­ban, mind az Egye­sült Álla­mok más magyar­lak­ta tele­pü­lé­se­in. Marad­ja­nak bát­rak és helyi­leg jól szer­ve­zet­tek, és soha sem­mi­lyen tekin­tet­ben ne legye­nek meg­en­ge­dők vagy komp­ro­misszum­ké­sz­ek a Biden-vonal hit­té­rí­tő­i­nek nyomására!

Topo­lán­sz­ky Ádám volt ame­ri­kai köz­tiszt­vi­se­lő, publicista

Fotó: Flo­ri­da zász­la­ja. For­rás: flickr

For­rás: Magyar Nemzet