Hírek Vélemények/Publicisztikák Pár­ban az üdvös­ség felé veze­tő úton – pódi­um­be­szél­ge­tés­sel zár­ta a házas­ság hetét a Bízd Rá Magad szolgálat

Pár­ban az üdvös­ség felé veze­tő úton – pódi­um­be­szél­ge­tés­sel zár­ta a házas­ság hetét a Bízd Rá Magad szolgálat

A házas­sá­gok, pár­kap­cso­la­tok mér­föld­kö­ve­it jár­ták kör­be a Bízd Rá Magad Szol­gá­lat pódi­um­be­szél­ge­té­sé­nek ven­dé­gei 2023. feb­ru­ár 19-én, vasár­nap, a házas­ság heté­nek záró­nap­ján. A mint­egy két­száz fős közön­ség érdek­fe­szí­tő és őszin­te beszél­ge­té­sek tanú­ja lehe­tett a D50 Kul­tu­rá­lis Köz­pont­ban, ahol Papp Mik­lós görög­ka­to­li­kus pap után két házas­pár, Krú­dy Zsó­fia és Tamás, vala­mint Dabó­czi Kál­mán és Vera volt Zsuf­fa Tün­de író­nő beszél­ge­tő­tár­sa. A ren­dez­vényt és annak részt­ve­vő­it Erdő Péter bíbo­ros, prí­más köszöntötte.

Tava­lyi nagy sike­rű házas­ság heti ren­dez­vé­nye után az idén is pódi­um­be­szél­ge­tés­re hív­ta az érdek­lő­dő­ket a Bízd Rá Magad Szol­gá­lat. A „Bol­do­gí­tó három igen – Bol­do­gan élnek, míg meg nem hal­nak… Hogyan lesz a mesé­ből való­ság?” címet vise­lő, fér­fi és nő szö­vet­sé­gé­ről szó­ló beszél­ge­tés­so­ro­za­tot Erdő Péter bíbo­ros nyi­tot­ta meg a D50 Kul­tu­rá­lis Köz­pont Esz­ter­gom-ter­mé­ben. Úgy fogal­ma­zott: a házas­ság heté­nek végén érde­mes szem­be­néz­ni azok­kal a fel­ada­tok­kal is, ame­lye­ket a házas­ság egy­há­zunk, közös­sé­ge­ink szá­má­ra jelent. „Azt sze­ret­nénk hang­sú­lyoz­ni, hogy a házas­ság nem műkö­dik magá­tól, folya­ma­to­san ten­ni kell érte, ápol­ni és gaz­da­gí­ta­ni kell jóban, rossz­ban egy­aránt” – emel­te ki.

Ferenc pápa Amo­ris Laeti­tia című apos­to­li buz­dí­tá­sá­ra hivat­koz­va kitért az egy­há­zak fon­tos teen­dő­i­re is a házas­sá­gok és a csa­lá­dok érde­ké­ben: az elvál­tak lel­ki­pász­to­ri gon­do­zá­sa és a házas­ság­ren­de­zés elő­se­gí­té­se mel­lett a bíbo­ros kiemel­te a krí­zis­be jutott vagy nehéz­sé­gek­kel küz­dő házas­sá­gok segí­té­sét, a válá­sok elke­rü­lé­sét és a csa­lá­di együtt­élés érté­ke­i­nek támo­ga­tá­sát is. „Min­den vál­ság­ban rej­lik egy jó hír, ame­lyet tud­nunk kell a szív fülé­vel meg­hal­la­ni” – idéz­te a Szent­atya gondolatait.

Erdő Péter bíbo­ros sze­rint az ese­ményt szer­ve­ző Bízd Rá Magad hon­lap­ja és maga a szol­gá­lat – amely az Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus óta eltelt idő­szak­ban már szá­mos eset­ben bizo­nyí­tott – ugyan­csak az elso­rolt hely­ze­tek­re és a csa­lá­di élet sok más prob­lé­má­já­ra kíván hoz­zá­ér­tő segít­sé­get nyúj­ta­ni, keresz­tény ala­po­kon áll­va. A főpász­tor a fele­ség és az édes­anya mél­tó­sá­gá­nak tisz­te­le­té­ről is beszélt, idéz­ve XII. Piusz pápa sza­va­it, aki sze­rint „min­den csa­lád­nak meg­van a maga tün­dök­lő nap­ja, és ez a fele­ség… Állan­dó fényt és mele­get áraszt maga körül”.

Beszé­dé­nek végén a bíbo­ros Isten külön­le­ges áldá­sát kér­te nem­csak a házas­sá­gok érde­ké­ben vég­zett fel­ada­tok­ra, de mind­azok­ra is, akik részt vesz­nek „ebben a közös munkában”.

A pár­kap­cso­la­tok mér­föld­kö­ve­it körül­já­ró beszél­ge­té­sek első ven­dé­ge Papp Mik­lós görög­ka­to­li­kus pap, morál­teo­ló­gus volt – három leány­gyer­mek édes­ap­ja. A lel­ki­pász­tor sze­rint a házas­ság­ra éppen olyan tuda­to­san kell készül­ni, mint a tanul­má­nyok által meg­ala­po­zott élet­pá­lyá­ra. Ez a készü­let azon­ban – tet­te hoz­zá – nem a jegyes­ok­ta­tás­sal kez­dő­dik, hanem már az anya­méh­ben, akkor, ami­kor „elfo­gad­juk a gyer­me­ket és önma­gá­ért sze­ret­jük, ha egész­sé­ges, ha beteg.” A jó házas­ság a szent­há­rom­ság képé­re van teremt­ve, egyik ismér­ve, hogy rend­ben van tes­ti, pszi­chés és spi­ri­tu­á­lis szin­ten is.

 „Erosz, fília, aga­pé. A házas­pá­rok mind­há­rom szin­ten kell hogy kötőd­je­nek egy­más­hoz – ez a bol­do­gí­tó három igen.” 

Az erosz több, mint sze­xu­a­li­tás, inkább élet­hosszig tar­tó gyön­géd­ség; a fília, ami­vel együtt lehet halad­ni, dön­té­se­ket hozni, 

„aki­vel egy húron pen­dü­lünk, aki­vel közös az érték­rend­sze­rünk”; az aga­pé pedig – fej­tet­te ki Papp Mik­lós – a „fent­ről való sze­re­tet, amit aján­dék­ba kapunk”, és amellyel egy­mást kell sze­ret­nünk. A házas­ság egy­ben­tar­tá­sá­val kap­cso­lat­ban arra hív­ta fel a figyel­met: enge­del­mes­ked­ni kell a lét­nek, a sors­nak, az Isten­nek. Beszélt arról is, hogy „min­den­ki pap­ja a maga házas­sá­gá­nak” 

– ennek a gon­do­lat­nak a lénye­ge pedig az, hogy szük­ség van spi­ri­tu­á­lis csa­lá­di lég­kör­re, tud­ni kell „imád­ság­gal imád­koz­ni” a családért.

A pódi­um­be­szél­ge­tés két nagy­csa­lá­dos házas­pár-ven­dé­ge, Krú­dy Tamás­és Zsó­fia, vala­mint Dabó­czi Kál­mán és Vera fel­idéz­ték kap­cso­la­tuk kez­de­te­it, fon­to­sabb mér­föld­kö­ve­it, és lep­le­zet­len őszin­te­ség­gel beszél­tek arról, milyen buk­ta­tó­kon men­tek keresz­tül, milye­nek­kel küz­de­nek meg a mai napig azért, hogy házas­sá­guk és csa­lád­juk erős maradjon.

A hat­gyer­me­kes Krú­dy-házas­pár fel­idéz­te sok egyéb mel­lett, hogy hosszú éve­kig éltek „vad­há­zas­ság­ban”, majd pedig az oko­zott szá­muk­ra lel­ki vál­sá­got, hogy ele­in­te nem érez­ték, a szent­sé­gi házas­ság mit adott hoz­zá addi­gi kap­cso­la­tuk­hoz. Őszin­tén beszél­tek magán­éle­ti mély­pont­juk­ról is, ame­lyen a hit, az őszin­te­ség és a közös erő­fe­szí­tés segí­tet­te át őket. Fel­idéz­ték, ami­kor éle­tük­ben elő­ször iga­zán, közö­sen imád­koz­tak Isten­hez gyer­me­kük éle­té­ért, és val­lot­tak arról, hogy miért meg­tar­tó erő szá­muk­ra a mai napig a közös ima.

Dabó­czi Vera és Kál­mán elbe­szél­te, hogyan hatá­roz­ta meg közös éle­tük sok-sok évét a férj fele­lős­ség­tel­jes mun­ka­kö­re, és mi az, amit ami­att ő elmu­lasz­tott csa­lá­di éle­té­ben vagy a fele­sé­gé­hez fűző­dő kap­cso­la­tá­ban; a beszél­ge­tés­ből kide­rült, hogy Vera mikor érett iga­zán nővé, immár fele­ség­ként; hogy mikor kell egy konf­lik­tus­ban hall­gat­ni és mikor konf­ron­tá­lód­ni akár a tányér­tö­ré­sig, egy­ál­ta­lán: milyen az, ami­kor a nő „túl­zot­tan meg­bo­csát”, csak hogy a gyer­me­ke­it véd­je és a fér­jét kísér­hes­se az üdvös­ség felé veze­tő úton.

Sze­mé­lyes val­lo­má­sá­ban mind­két házas­pár meg­erő­sí­tet­te: a közös elkö­te­le­ző­dés, az erő­fe­szí­té­sek mel­lett a hit és az egy­ház az, ami való­ban képes segí­te­ni a krí­zis­hely­ze­tek­ben, át tud­ja segí­te­ni a házas­fe­le­ket a válságon.

Az ese­mé­nyen beje­len­tet­ték: a Bízd Rá Magad Szol­gá­lat pár­kap­cso­lat-meg­erő­sí­tő Élmény­tér játé­ká­ra eddig több mint 1100 pár jelent­ke­zett, ezért – a nagy érdek­lő­dés­re való tekin­tet­tel – a regiszt­rá­ci­ós határ­időt egy hét­tel, feb­ru­ár 25-éig meg­hosszab­bí­tot­ták. A részt­ve­vők a kap­cso­la­tuk elmé­lyí­té­sén, egy­más újra­fel­fe­de­zé­sé­nek élmé­nyén túl ren­ge­teg nye­re­ménnyel is gaz­da­god­hat­nak a játék során, vala­mint részt vehet­nek az online záró­ese­mé­nyen is, ahol meg­le­pe­tés­ven­dég vár­ja őket.

Képek for­rá­sa: https://​www​.face​book​.com/​z​s​u​f​f​a​t​u​nde

For­rás: vasar​nap​.hu