Hírek Magyarországi hírek Pálos szer­ze­te­sek mel­lett egy erdé­lyi plé­bá­nos kap­ta idén a Hit paj­zsa díjat

Pálos szer­ze­te­sek mel­lett egy erdé­lyi plé­bá­nos kap­ta idén a Hit paj­zsa díjat

Hat, a kom­mu­niz­must meg­élt pálos szer­ze­tes és Jakab Gábor pápai káp­lán, Kolozs­vár-kerek­dom­bi plé­bá­nos kap­ta idén a Par­ma fidei – Hit paj­zsa díjat.

A kom­mu­niz­mus áldo­za­ta­i­nak emlék­nap­ja alkal­má­ból éven­te oda­ítélt elis­me­rést a díj egyik ala­pí­tó­ja, Hor­váth Béla volt kis­gaz­da poli­ti­kus és Saj­gó Sza­bolcs jezsu­i­ta szer­ze­tes, a díj kurá­to­ra adta át szom­ba­ton Buda­pes­ten, az EWTN kato­li­kus tele­ví­zió stú­di­ó­já­ban, élő adásban.

A Parma fidei - Hit pajzsa díj , Madarassy István ötvös- és szobrászművész alkotása, amelyet idén Szabó Ferenc jezsuita szerzetes vett át a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tartott ünnepségen a Jezsuita Rend Párbeszéd Háza dísztermében 2019. február 23-án.

Erdő Péter bíbo­ros, esz­ter­gom-buda­pes­ti érsek a díj­át­adá­son leve­tí­tett lau­dá­ci­ó­já­ban elmond­ta: a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra ide­jén föl­osz­la­tott szer­ze­tes­ren­dek több­sé­ge nem mert új tago­kat fölvenni.

A magyar ala­pí­tá­sú pálos rend azon­ban kivé­tel­nek szá­mí­tott és már 1960-ban több fia­tal belé­pett titok­ban a rendbe.

Így a most kitün­te­tett Udvar­no­ky Lász­ló Ist­ván is már pálos­ként kezd­te meg tanul­má­nya­it az esz­ter­go­mi sze­mi­ná­ri­um­ban, ahol azon­ban kis­pap tár­sai – köz­tük maga a bíbo­ros – sem tud­ták róla, hogy szerzetes.

Erdő Péter elmond­ta: az egy­ház­me­gyé­ben évti­ze­de­kig szol­gá­ló pap – mint később kide­rült – titok­ban tar­tot­ta a kap­cso­la­tot szer­ze­te­si közös­sé­gé­vel. Hoz­zá­tet­te: azt is csak a rend­szer­vál­tás után tud­ták meg, hogy Udvar­no­ky Lász­lót rend­tár­sa, Ara­tó Lász­ló peré­ben több­ször beidéz­ték és az állam­biz­ton­ság is meg­pró­bál­ta őt beszer­vez­ni, eredménytelenül.

Solt­ész Mik­lós, a Minisz­ter­el­nök­ség egy­há­zi és nem­ze­ti­sé­gi kap­cso­la­to­kért fele­lős állam­tit­ká­ra koráb­ban fel­vett köszön­tő­jé­ben hang­sú­lyoz­ta: a kitün­tet­tek pél­dát mutat­nak arra, hogy min­den idő­szak­ban, min­den körül­mé­nyek között „szük­sé­ges a keresz­tény érté­kek meg­val­lá­sa, tovább­adá­sa és saj­nos sok eset­ben újra és újra a meg­vé­dé­se is”.

Az állam­tit­kár szólt arról is: a kom­mu­niz­mus ide­jén, az ötve­nes évek­ben kez­dő­dött és évti­ze­de­ken keresz­tül, még a 80-as évek­ben is foly­ta­tó­dott az egyházüldözés.„Mégis itt vagyunk”,

még­is újra élnek a fele­ke­ze­tek és az embe­rek több mint 80 szá­za­lé­ka érték­nek tart­ja a keresz­tény­sé­get. Ez bizo­nyít­ja, hogy hitük miatt üldö­zöt­tek áldo­za­ta, vér­ta­nú­sá­guk, bör­tön­ben töl­tött, üldöz­te­tés­ben meg­élt éve­ik nem vol­tak értelmetlenek.

Nem volt hiá­ba­va­ló a pálos szer­ze­te­sek küz­del­me és a hatá­ron túli magyar egy­há­zak szen­ve­dé­se sem, aki­ket két­sze­re­sen, magyar nyel­vü­kért és keresz­tény­sé­gü­kért is üldöztek.

Saj­gó Sza­bolcs a pálos szer­ze­te­se­ket mél­tat­va ismer­tet­te: a hat kitün­te­tett pálos szer­ze­tes, Bor­sos János József, Bot­fai József Leven­te, Imre János Csa­nád, Temes­vá­ri Károly Bene­dek, Töl­gyes Tibor Kál­mán és Udvar­no­ky Lász­ló Ist­ván a kom­mu­niz­mus­ban lett a rend tag­ja. Lel­ki­sé­gü­ket nyil­vá­no­san nem vál­lal­hat­ták föl, hiva­tá­su­kat pedig csak plé­bá­nos­ként gya­ko­rol­hat­ták az állam­ha­ta­lom által meg­ha­tá­ro­zott településeken.

Saj­gó Sza­bolcs a kitün­te­tett 82 éves Jakab Gábor­ról azt mond­ta: a Gyu­la­fe­hér­vá­ri Egy­ház­me­gye leg­idő­sebb aktív pap­ja a mai napig egy­szer­re három temp­lo­mot lát el. Hosszú éle­te és csak­nem 60 év papi szol­gá­la­ta alatt a féle­lem sosem tar­tot­ta vissza attól, hogy jót tegyen. Min­dig azt tet­te, amit a lel­ki­is­me­re­te dik­tált „Jézu­sért, az egy­há­zá­ért, a népé­ért és a másik embe­rért, került, ami­be került” – fogal­ma­zott Saj­gó Szabolcs.

A díj­ró­lA Par­ma fidei – Hit paj­zsa díjat 2002-ben ala­pí­tot­ta Hor­váth Béla volt kis­gaz­da poli­ti­kus és a 2008-ban elhunyt Gyur­ko­vics Tibor író. Olyan papok­nak, szer­ze­te­sek­nek íté­lik oda min­den évben, akik a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra alatt is hűsé­ge­sek marad­tak hitük­höz. Az elis­me­rés­sel járó vörös­réz pajzs Mada­rassy Ist­ván ötvös­mű­vész munkája.

For­rás: info​start​.hu